Depremin Olumsuz Etkileri İle Başa Çıkmayı ve Uyumu Yordayan Psikolojik Etmenler.

2000-09-22
Sümer, Nebi
Karancı, Ayşe Nuray
GÜNEŞ, HATİCE
Kazak Berument, Sibel
XI. Ulusal Psikoloji Kongresi

Suggestions

Vertical ground motion influence on seismically isolated & unisolated bridges
Rehanoğulları, Naim Eser; Akyüz, Uğurhan; Department of Civil Engineering (2010)
In this study influences of vertical ground motion on seismically isolated bridges were investigated for seven different earthquake data. One assessment of bearing effect involves the calculation of vertical earthquake load on the seismically isolated bridges. This paper investigates the influence of vertical earthquake excitation on the response of briefly steel girder composite bridges (SCB) with and without seismic isolation through specifically selected earthquakes. In detail, the bridge is composed of ...
Depremi Sonrası Çocuklarda Stres Belirtileri ve Bunları Yordayan Değişkenler
GÖKLER, N; Karancı, Ayşe Nuray; Kazak Berument, Sibel; SÜMER, NEBİ; ARSLANTAŞ, N (2000-09-22)
Depremde Zarar Görmüş Orta Gerilim Elektrik Dağıtım Şebekelerinde Ayağa Kaldırma için Karar Destek Yöntemlerinin Geliştirilmesi
Göl, Murat; Aydın Göl, Ebru; Erkal, Burcu Güldür(2020-10-15)
Elektrik dağıtım sistemlerinin kesinti sonrası ayağa kaldırılması uzun zamandır çalışılmakta olan bir problemdir. Özellikle gelişen haberleşme teknolojisi ile bu alandaki karar destek çalışmaları ciddi bir mesafe kat etmiş olsa da afet durumlarında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği halen ciddi bir araştırma potansiyeli taşımaktadır. Operasyonel bir hatadan ya da bir arızadan kaynaklı kesintileri afet durumunda oluşan kesintilerden ayıran en büyük fark şebeke yapısında meydana gelen değişikliklerdir. Af...
Deprem Tehlikesine Maruz Bina Envanterinin İstatistiki Yöntemler ile İncelenmesi
Ay, Bekir Özer; Erberik, Murat Altuğ(2016-12-31)
Sismik tehlike bir coğrafyanın sismo-tektonik yapısına bağlıdır. Sismik risk hesapları ise, o coğrafyada bulunan yani yerel yapıların performansını ve tehlike hesaplarını birlikte değerlendirir, belirli bir süre içerisindeki muhtemel yapısal hasarı ve kayıpları tahmin etmeye çalışır. Bu yüzden sismik risk çalışmalarında bilhassa yerel yapı özelliklerini dikkate alan olasılık esaslı hasargörebilirlik ve kayıp modellerinin kullanılması gerekir. Ayrıca deprem olayının rassal doğası ve yapıların depremde göster...
Deprem sonrası İzmit Körfezinde kirlilik boyutunun tespiti
Karakoç, Fatma Telli; Karakoç, Fatih; Karakaş, Duran; Morkoç, Enis; Tüfekçi, Hüseyin; Okay, Oya; Tolun, Leyla; Olgun, Arzu; Tüfekçi, Vildan(2002-10-01)
Mayıs 2001-Nisan 2002 tarihleri arasında İzmit körfezine 4 kez saha çalışması yapıldı. Bu çalışmalar karasal kaynak, deniz (fiziksel kimyasal be biyolojik parametreleri içeren) ve balıkçılık çalışmalarım kapsadı. Atık sularda toplam azot, o-fosfat, toplam organik karbon, biyolojik oksijen ihtiyacı, kimyasal oksijen ihtiyacı, yağ-gres, askıda katı madde ve pH ölçümleri yapıldı . Ölçümler, Dil Deresi ve Doğu Kanalının körfeze etkisinin oldukça fazla olduğu göstermiştir. Bu iki nehrin körfeze etkisi mevsime ba...
Citation Formats
N. Sümer, A. N. Karancı, H. GÜNEŞ, and S. Kazak Berument, “Depremin Olumsuz Etkileri İle Başa Çıkmayı ve Uyumu Yordayan Psikolojik Etmenler.,” presented at the XI. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 2000, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/100328.