Ottoman text transcription

Download
1995
Şişman, Nuran Arzu

Suggestions

Ottoman Central Administration and War Finance Late Seventeenth Century
Orbay, Kayhan (null; 2006-08-20)
Batılılaşma Döneminde Osmanlı Sağlık Kuruluşları
Yavuz, Yıldırım (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1988)
Üçüncü Selim'in 1789'da tahta geçmesiyle başlayan Batılılaşma dönemine kadar Osmanlı sağlık kuruluşları hem tıp uygulamaları, hem sağlık koşulları, hem de hastane yapılan açısından ortaçağda geçerli olan ilkel görünümlerini korumuşlardır. Kendinden önceki Selçuklu tıp uygulamalarına dayanan Osmanlı sağlık kuruluşları, biçimsel olarak da Selçuklu sağlık yapılarını yinelemişler, bu nedenle, Osmanlı hastaneleri, medrese planlarını anımsatan, bir orta avlu çevresine dizili odalardan oluşmuş geleneksel formların...
Ottoman Forest History as Environmental History
Dursun, Selçuk (null; 2015-07-18)
Ottoman Art of the First World War
Tongo Overfield Shaw, Gizem (2016-04-20)
Ottoman Policies Of Grain Provisioning İn Historical Perspective.
Yıldırım, Onur(2010-12-31)
Onsekizinci yüzyılın sonlarından ondokuzuncu yüzyıl başlarına değin Osmanlı İmparatorluğu'nun hububat alanındaki iaşe politikalarını karşılaştırmalı bir bakış açısıyla inceleyen bu proje, Osmanlı Arşivlerinden konuyla ilgili belge derleyerek ayrıntılı bir veritabanı oluşturmayı hedeflemektedir.
Citation Formats
N. A. Şişman, “Ottoman text transcription,” Middle East Technical University, 1995.