Conserved charges in asymptotically (anti)-de sitter spacetime

Download
2005
Güllü, İbrahim
In this master̕s thesis, the Killing vectors are introduced and the Killing equation is derived. Also, some information is given about the cosmological constant. Then, the Abbott-Deser (AD) energy is reformulated by linearizing the Einstein equation with cosmological constant. From the linearized Einstein equation, Killing charges are derived by using the properties of Killing vectors. Using this formulation, energy is calculated for some specific cases by using the Schwarzschild-de Sitter metric. Last, the Einstein-Gauss-Bonnet model is studied. The equations of motion are calculated by solving the generic action at quadratic order. Following this, all energy calculations are renewed for this model. Some useful relations and calculations are shown in Appendix (A-B) parts. ÖZ ASiMPTOTiK (ANTi)-DE SITTER UZAYZAMANINDA KORUNAN YÜKLER GÜLLÜ, İBRAHİM Yüksek Lisans, Fizik Bölümü Tez Yöneticisi: Assoc. Prof. Dr. Bayram Tekin Ağustos 2005, 77 sayfa. Bu master çalışmasında, Killing vektörler tanımlandı ve Killing denklemi çıkarıldı. Ayrıca evrenbilimsel sabit, de-Sitter ve Anti-de Sitter uzayları hakkında bilgi verildi. Sonra, Abbott-Deser (AD) enerjisi, evrenbilimsel sabitli Einstein denklemi doğrusallaştırılarak yeniden formüle edildi. Doğrusallaştırılmış Einstein denkleminden, Killing vektörlerin özellikleri kullanılarak Killing yükleri (Deser-Tekin denklemi) çıkarıldı. Schwarzschild-de Sitter metriği kullanılarak özel durumlar için enerji hesaplandı. Son olarak Einstein-Gauss-Bonnet (GB) modeli çalışıldı. İkinci dereceden genel eylem çözülerek hareket denklemleri hesaplandı. Bundan sonra, tüm enerji hesaplamaları bu model için tekrarlandı. Bazı faydalı hesaplamalar ek (A-B) kısımlarında gösterilmiştir.
Citation Formats
İ. Güllü, “Conserved charges in asymptotically (anti)-de sitter spacetime,” M.S. - Master of Science, Middle East Technical University, 2005.