Minnettarlık Dışavurum Ölçeği Geliştirme Çalışması

2017-12-01
Araz, Arzu
Erdugan, Canan
<p>Bu çalışmanın amacı, kişilerin minnettarlık duygusu deneyimlemeleri sonrasında, ikili</p><p>etkileşimlerinde kendilerine o duyguyu yaşatan kişiye minnettarlıklarını nasıl ifade</p><p>ettiklerinin ölçümünde kullanılabilecek bir ölçek geliştirmektir. Bu doğrultuda madde havuzu</p><p>oluşturmak amacıyla 21 kişinin katıldığı bir önçalışma ve sonrasında da iki çalışma</p><p>gerçekleştirilmiştir. Birinci çalışma kapsamında (N=281) minnettarlık duygusu dışavurum</p><p>tarzlarını belirlemek amacıyla yapılan açımlayıcı faktör analizi sonuçları, önsel olarak</p><p>öngörülen bazı dışavurumların bir araya geldiğini bazılarının da ayrıştığını göstermiştir.</p><p>Minnettarlık duygusunun dışavurumuna ilişkin analiz sonucunda ortaya çıkan 3 alt ölçekle ile</p><p>ilgili değerler, iç tutarlık ve güvenirlikleri ile ölçüt bağıntılı geçerliklere ilişkin bulgular,</p><p>ortaya çıkan minnettarlık dışavurum tarzlarının geçerliği ve güvenirliğine ilişkin kanıtlar</p><p>sunmaktadır. İkinci çalışma (N=406) kapsamında yapılan doğrulayıcı faktör analizi</p><p>sonrasında, minnettarlık duygusunun dışavurumu için açımlayıcı faktör analiziyle ulaşılan üç</p><p>faktörlü yapının doğrulandığı görülmüştür. Bulgular Minnettarlık Dışavurum Ölçeği yapısının</p><p>üç bileşenli, tek faktörlü olduğuna; bireylerin minnettarlık dışavurumlarının</p><p>değerlendirilmesinde alt ölçek puanlarının hem ayrı ayrı hem de toplam ölçek puanı olarak</p><p>kullanılabileceğine işaret etmektedir.&nbsp;</p>
Citation Formats
A. Araz and C. Erdugan, “Minnettarlık Dışavurum Ölçeği Geliştirme Çalışması,” pp. 404–425, 2017, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/30798.