Minnettarlık Dışavurum Ölçeği Geliştirme Çalışması

2017-12-01
Araz, Arzu
Erdugan, Canan
Bu çalışmanın amacı, kişilerin minnettarlık duygusu deneyimlemeleri sonrasında, ikili etkileşimlerinde kendilerine o duyguyu yaşatan kişiye minnettarlıklarını nasıl ifade ettiklerinin ölçümünde kullanılabilecek bir ölçek geliştirmektir. Bu doğrultuda madde havuzu oluşturmak amacıyla 21 kişinin katıldığı bir önçalışma ve sonrasında da iki çalışma gerçekleştirilmiştir. Birinci çalışma kapsamında (N=281) minnettarlık duygusu dışavurum tarzlarını belirlemek amacıyla yapılan açımlayıcı faktör analizi sonuçları, önsel olarak öngörülen bazı dışavurumların bir araya geldiğini bazılarının da ayrıştığını göstermiştir. Minnettarlık duygusunun dışavurumuna ilişkin analiz sonucunda ortaya çıkan 3 alt ölçekle ile ilgili değerler, iç tutarlık ve güvenirlikleri ile ölçüt bağıntılı geçerliklere ilişkin bulgular, ortaya çıkan minnettarlık dışavurum tarzlarının geçerliği ve güvenirliğine ilişkin kanıtlar sunmaktadır. İkinci çalışma (N=406) kapsamında yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonrasında, minnettarlık duygusunun dışavurumu için açımlayıcı faktör analiziyle ulaşılan üç faktörlü yapının doğrulandığı görülmüştür. Bulgular Minnettarlık Dışavurum Ölçeği yapısının üç bileşenli, tek faktörlü olduğuna; bireylerin minnettarlık dışavurumlarının değerlendirilmesinde alt ölçek puanlarının hem ayrı ayrı hem de toplam ölçek puanı olarak kullanılabileceğine işaret etmektedir.
Nesne Dergisi

Suggestions

Barrett-Lennard İlişki Envanteri Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
Gürcan Yıldırım, Derya; Gençöz, Tülin (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-10)
Bu çalışmanın amacı, Rogeryen bakış açısı ile geliştirilmiş olan Barrett-Lennard İlişki Envanteri’nin [BLİE] Türkçe uyarlamasının, algılanan ebeveyn ilişkisi ölçümündeki geçerlik ve güvenilirliğini incelemektir. Yöntem: Araştırma 729 kişilik örneklem ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Barrett-Lennard İlişki Envanteri, Algılanan Ebeveyn Tutumları-Kısa Formu, Beck Anksiyete Envanteri ve Beck Depresyon Envanteri kullanılmıştır. Bulgular: Ölçeğin güvenilirliğini saptamak için yapılan iç tutarlık, madde toplam ...
Bağlanma Stilleri, Duygu Düzenleme, Reddedilme Duyarlılığı, Yakınlık Korkusu ve Kendini Saklamanın Kırılgan Narsisizm ile İlişkisi
Elibol, Şeyma; Sevi Tok, Emine Sevinç (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-6-20)
Bu çalışmanın temel amacı, kırılgan narsisizm ile yetişkin bağlanma stilleri, duygu düzenleme güçlüğü, reddedilme duyarlılığı, yakınlık korkusu ve kendini saklama değişkenleri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Çalışmanın ikinci amacı ise, bağlanma ile kırılgan narsisizm arasındaki ilişkide duygu düzenlemenin, kendini saklama ile kırılgan narsisizm arasındaki ilişkide ise reddedilme duyarlılığının olası aracı rollerinin sınanmasıdır. Bu amaçla, normal popülasyondan seçilen 18-60 yaş arası toplam 236 yet...
Bağlanma Stilleri, Duygu Düzenleme, Reddedilme Duyarlılığı, Yakınlık Korkusu ve Kendini Saklamanın Kırılgan Narsisizm ile İlişkisi
Elibol, Şeyma; Sevi Tok, Emine Sevinç (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-6-20)
Bu çalışmanın temel amacı, kırılgan narsisizm ile yetişkin bağlanma stilleri, duygu düzenleme güçlüğü, reddedilme duyarlılığı, yakınlık korkusu ve kendini saklama değişkenleri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Çalışmanın ikinci amacı ise, bağlanma ile kırılgan narsisizm arasındaki ilişkide duygu düzenlemenin, kendini saklama ile kırılgan narsisizm arasındaki ilişkide ise reddedilme duyarlılığının olası aracı rollerinin sınanmasıdır. Bu amaçla, normal popülasyondan seçilen 18-60 yaş arası toplam 236 yet...
Bakıcı İyilik Ölçeği nin uyarlama güvenirlik ve geçerlik çalışması
Demirtepe Saygılı, Dilek; Bozo Özen, Özlem (2009-01-01)
Bu çalışmanın amacı, kronik hastalığı olan bir aile bireyinin bakımını üstlenen bakıcıların iyilik düzeylerini ölçmek üzere geliştirilmiş olan Bakıcı İyilik Ölçeği’ni (Berg-Weger, Rubio ve Tebb, 2000) Türkçe’ye uyarlamak ve Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini test etmektir. Ölçek temel ihtiyaçlar ve yaşamsal faaliyetler olmak üzere 2 alanda bakıcıların günlük işleyiş düzeylerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın 200 kişilik örneklemi, kronik hastalığa sahip bir aile bireyinin bakımını üstlenen birinc...
EFL instructors’ perceptions about teaching, social, and cognitive presences in online EFL classes after the outbreak of the COVID-19
Sütcü, Halime Feyza; Savaş, Perihan; Department of English Language Teaching (2021-8)
The current study aimed to investigate the EFL instructors’ perceptions about teaching, social, and cognitive presences in online classes after the outbreak of the COVID-19 pandemic within the CoI (Community of Inquiry) framework. Adopting a mixed methods design, the study had two basic tools, which are an online survey having a Likert Scale and online group interviews. In the first phase which was the quantitative stage, 72 EFL instructors participated and filled in the CoI questionnaire, which consists of...
Citation Formats
A. Araz and C. Erdugan, “Minnettarlık Dışavurum Ölçeği Geliştirme Çalışması,” Nesne Dergisi, pp. 404–425, 2017, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/30798.