İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GÜNCEL DİNAMİKLER TEKNOLOJİ KÜRESELLEŞME VE İTHAL GİRDİ KULLANIMI

Download
2013-01-01
Bu makalede üretim parçalanmasÇ modeli ve ara malÇ ticaretine dayanan üretim örgütlenmesinin iç gücü piyasalarÇna etkisi tartÇçÇlmÇçÇr. Ürünlerin, sermayenin, emeºin ve fikirlerin serbestçe dolaçabildiºi günümüz ekonomisi, üretimin küreselleçmesine ortam saºlamaktadÇr. Üretimin küreselleçmesi, iç gücü piyasalarÇnda dönüçüme neden olmaktadÇr. Uzmanlaçma artmakta, meslek tanÇmlarÇ hÇzla deº çmekte ve ücret eçitsizliºi hem geliçmiç hem de geliçmekte olan ülkelerde artmaktadÇr. Bu makalede, küreselleçme sonucu ortaya çÇkan deº çimleri daha iyi analiz edebilmek için gerekli olan araçlar kÇsaca özetlenmiçtir. Glk olarak üretim örgütlenmesinin neden deº çmekte olduºu üzerinde durulmuç, daha sonra bu deº çimi ifade eden göstergeler irdelenmiçtir. Gthal girdi kullanÇ Ç Çn iç gücü piyasalarÇ Ç hangi mekanizmalar vasÇtasÇyla etkilediºi, konu üzerindeki araçÇrmalarÇn bulgularÇ vasÇtasÇyla tartÇçÇlmÇçÇr. Bu tartÇçmada daha çok uygulamalÇ iktisat yazÇ Çndan yararlanÇlmÇç ve sanayi, içletme, meslek ve kiçi düzeyindeki araçÇrmalarÇn bulgularÇ incelenmiçtir. Sonuç kÇsmÇ Türkiye üzerine kÇsa bir tartÇçma içermektedir.
Ekonomik Yaklasim

Suggestions

Contest in the boundaries of corporate social responsibility: emergence of nongovernmental systems of labour regulation in the textile and apparel industry
Gündüz, Burcu; Yalman, Osman Galip; Department of Political Science and Public Administration (2009)
The thesis investigates the reasons behind the proliferation of non-governmental systems of labour regulation in the textile and apparel industry in the USA, European Union and Turkey. The aim of the study is to identify the main structural factors, strategies and agencies which drive the process for the emergence of these systems within the confines of Corporate Social Responsibility (CSR) discourse and assess their effectiveness and sustainability as a form of regulation. The thesis concludes that the inc...
The state of outsourcing design expertise in the Turkish manufacturing industry
Oran, Yasemin; Hasdoğan, Gülay Fatma; Department of Industrial Design (2006)
This study aims to present the state of outsourcing design in the Turkish manufacturing industry, which, in the past, has been scrutinized in a limited sense. An investigation has been carried out in order to reveal the reasons for and procedures of hiring product design services from outside resources and to explore -if any- the benefits gained from this collaboration through a survey conducted with either design or production managers from a sample selection of firms manufacturing and/or marketing product...
Global governmentality of international migration: case of Turkey
Zeytin, Elif; Yalvaç, Faruk; Department of International Relations (2017)
This thesis examines how neoliberal globalization shapes the policies concerning international migration. With the help of the global governmentality approach of Jonathan Joseph, ‘migration management’ discourse is elaborated as the stimulation of a broader process of ‘management’ of human mobility through governmental interventions on the state behaviors. In particular, re-conceptualization of international migration as a global policy issue in the effective migration management framework is evaluated as t...
A case based comparative evaluation of internet adoption of small and medium sized enterprises in Turkey
Durmaz, Güclü Tolga; Sayın, Erol; Program in Science and Technology Policy Studies (2002)
Globalization and the impact of rapid advances in technologies are presenting new opportunities and new challenges to every industry, region and country in the world. Fast challenging information and communication technologies (ICT) are transforming markets and require new methods of organizing work, business and trade to harness the benefits of globalization. A new business environment has emerged in the Information Age. In this study, definitions of competitive strategies and new business tools for Small ...
Türkiye Hisse Senedi ve Döviz Piyasaları Arasındaki Dinamik Bağımlılık ve Volatilite Yayılımı
Öcal, Nadir; Öztek, Fatih Mehmet(2017)
Bu projede Türkiye hisse senedi ve döviz piyasaları arasındaki bağımlılığın değişen yapısı ve özellikleri Şubat 2002 – Kasım 2015 tarihlerini kapsayan dönem için çok değişkenli GARCH modelleri kullanılarak incelenmiştir. Bağımlılığın zaman içerisinde almış olduğu değerler ve dinamik yapısını etkileyen değişkenler tespit edilmiştir. Ayrıca seriler arasındaki bağımlılığın ve ortak hareketlerin incelenmesi için çok değişkenli GARCH yapısı altında DCC ve STCC modellerinin bir karışımı olarak formüle edilen yeni...
Citation Formats
İ. S. Akçomak, “İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GÜNCEL DİNAMİKLER TEKNOLOJİ KÜRESELLEŞME VE İTHAL GİRDİ KULLANIMI,” Ekonomik Yaklasim, pp. 65–100, 2013, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/32634.