Bilişsel Etnografya: Kuramsal Çerçeveler, Yöntemler ve Süreçler

Download
2019-07-01
Bilişsel etnografyanın temel amacı, var olan bir görev ya da problem için bireyin zihinsel sürecinin derinliklerine inmek ve sürece ait basamakları sorgulamaktır. Böylece, bireyin öğrenme sürecindeki deneyimleri incelenerek, daha etkin bir öğrenme sağlanabilmektedir. Bu çalışma, bilişsel etnografya araştırma yöntemini kullanmak isteyen ancak deneyimi olmayan araştırmacılara, bir bilişsel etnografya çalışmasının nasıl yürütülebileceği, nasıl veri toplanıp analiz edileceği hakkında rehberlik sunmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın ilk kısmında, bilişsel etnografyanın kuramsal çerçevesi açıklanmıştır. İkinci kısmında, veri toplama ve analiz sürecine odaklanılarak bilişsel etnografya yöntemi detaylı olarak anlatılmıştır. Son kısımda ise, örnek bir bilişsel etnografya çalışması verilerek, sürecin somutlaştırılması hedeflenmiştir.

Citation Formats
O. Aslan, M. Dönmez, S. Doğan, and İ. S. Yıldırım, “Bilişsel Etnografya: Kuramsal Çerçeveler, Yöntemler ve Süreçler,” Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU), vol. 9, pp. 511–521, 2019, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/39247.