Adapting of inviting/disinviting index into Turkish Davet/engel indeksinin Türkçéye uyarlanmasi

2014-01-01
Sungur, Semra
Kiran, Dekant
Bu çalışmanın amacı 10 maddeden oluşan 2 faktörlü Davet/Engel İndeksi’ni (DEİ) Türkçe’ye adapte etmektir. Bu amaçla ölçek öncelikle Türkçe’ye çevrilmiş daha sonra 3 ayrı pilot çalışma yapılmıştır. İlk pilot çalışmada yapılan doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ve güvenilirlik çalışması sonuçları 2 maddenin çıkarılabileceğini göstermiştir. İkinci pilot çalışmada, bu iki maddenin geçerliğe katkısı düşünülerek, bu maddelerin varlığında alternatif faktör yapılarının varlığı araştırılmıştır. Açıklayıcı faktör analizi (EFA) sonuçları 2 faktörlü yapıya işaret etmiştir. Üçüncü pilot çalışmada yapılan DFA sonuçları da 2 faktörlü yapıyı desteklemiştir. Maddelerarası ortalama korelasyon değerleri iç tutarlığın yeterli düzeyde olduğunu göstermiştir Yapılan ölçme değişmezliği analizi, bir maddenin kızlar ve erkekler için değişmezlik göstermediğini ortaya koymuştur. Bu maddeye ait yük cinsiyet bakımından serbest bırakıldığında, 2-faktörlü yapının kızlar ve erkekler için aynı olduğunu ortaya koymuştır. Ayrıca, DEİ ya ait 2 faktörün öğrencilerin Öğrenmede Güdüsel Stratejiler Anketi ile ölçülen öz-yeterlik algılarını pozitif olarak yordadığı bulunmuştur.

Citation Formats
S. Sungur and D. Kiran, “Adapting of inviting/disinviting index into Turkish Davet/engel indeksinin Türkçéye uyarlanmasi,” Egitim ve Bilim, vol. 39, no. 174, pp. 119–128, 2014, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/41984.