Yerleşmelerin Değişen Özellikleri Üzerinden İzmir Modeli’nin Yorumlanması

2020-01-01

Suggestions

Müstaki̇l Konut Si̇teleri̇nde Kullanıcı Terci̇hleri̇ne Bağli Fi̇zi̇ki̇ Müdahaleler: Trabzon Örneği̇
Zorlu, Tülay; Sağsöz, Ayşe (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
Çok katlı toplu konut tasarımlarının yanı sıra 1980 sonrasında, kent yakınındaki banliyölerde, sosyo-ekonomik düzeyi yüksek ailelerce daha fazla tercih edilir konumda olan müstakil konut sitelerinin sayıları hızla artarak kentlerde daha yaygın bir yer kaplamaktadır (1). Tanyeli metropollerden banliyö sitelerine kaçış olgusu olarak değerlendirdiği bu durumun ülkemizde 1990’lı yılların en belirgin mimari değişimi olduğunu belirtmektedir (Tanyeli, 2000). Genelde daha lüks konutlar olarak değerlendirilen ve mal...
Bir Özde Çeviri Örneği The City of the Sultan and Domestic Manners of the Turks in 1836 ve Aslına Çevirilerinde Kenti Temsil Eden Göstergelerin Aktarımı
Kasar, Sündüz; Çelik, Kübra (2021-05-01)
İngiliz seyyah ve yazar Julia Pardoe, 1835 yılında geldiği Osmanlı topraklarına ilişkin gözlemlerini The City of the Sultan and Domestic Manners of the Turks in 1836 adlı eserde okuyucuyla buluşturur. Seyahatname niteliği taşıyan bu eser döneminin az sayıdaki kadın eserlerinden biri olmasının yanı sıra bir yabancı gözüyle İstanbul kenti başta olmak üzere Osmanlı topraklarındaki sosyal, kültürel ve siyasi yaşama dair derinlemesine sunduğu ipuçlarıyla dikkat çeker. Oluşturulduğu dil ve kültür bağlamıyla, yazı...
Yerleşme Örüntüsü ile Karayolu Trafik Hacimleri Arasındaki İlişkiler: İzmir Kent Bölgesi Örneği
Şenbil, Metin; Yetişkul Şenbil, Emine (2021-05-27)
Bu çalışmada her yıl düzenli olarak yayımlanan karayolu kesitleri üzerindeki yıllık ortalama günlük trafik hacimleri ile İzmir kent bölge içerisindeki yerleşme örüntüsü arasındaki ilişkiler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kent bölge içerisinde yerleşme örüntüsü, bu zamana kadar, metropoliten alan ve yakın çevresi, havza, yarımada, kıyı, iç kesimler gibi farklı coğrafi konumlara göre değişim ve gelişim göstermektedir. Yerleşme örüntüsü içinde yer alan farklı yerleşmelere ait nüfus, çalışan sayısı, çalışanlar...
Good features to correlate for visual tracking
Gündoğdu, Erhan; Alatan, Abdullah Aydın; Department of Electrical and Electronics Engineering (2017)
Estimating object motion is one of the key components of video processing and the first step in applications which require video representation. Visual object tracking is one way of extracting this component, and it is one of the major problems in the field of computer vision. Numerous discriminative and generative machine learning approaches have been employed to solve this problem. Recently, correlation filter based (CFB) approaches have been popular due to their computational efficiency and notable perfo...
Conceptual analysis of tourism: the case of Marmaris Town in Turkey
Tataroğlu, Enis Güvenç; Ecevit, Mehmet Cihan; Department of Sociology (2006)
This thesis is concerned with the conceptual analysis of tourism and its evaluation from various perspectives in a tourist town. Tourism in this study is addressed as a space-based phenomenon compromising the activities supplying the cultural sphere to the international market. In this respect, tourism is evaluated as the integrity of social, cultural and material interventions germane to the construction, production and consumption of difference on the basis of the relationships of global and local process...
Citation Formats
E. Yetişkul Şenbil, “Yerleşmelerin Değişen Özellikleri Üzerinden İzmir Modeli’nin Yorumlanması,” İDEALKENT, pp. 214–229, 2020, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/48345.