Aktif faz taramalı diziler ve dizi beslemeli antenler

Download
1997
Toker, Canan
Günalp, Nilgün
Hızal, Altunkan
Bulutay, Ceyhun
Dural Ünver, Mevlüde Gülbin
Aydın Çivi, Hatice Özlem
Büyükdura, Merih
Alatan, Lale Hayırlıoğlu
Birand, Tuncay
Demir, Şimşek
COST 245 "Aktif Faz Taramalı Diziler ve Dizi Beslemeli Antenler" (Active Phased Arrays and Array Fed Antennas) Projesinin Ortak Niyet Beyanı ülkemiz adına -.imzalanarak, çalışmaları ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde görevli ekip tarafından yürütülmüştür. AT ülkeleriyle bilimsel işbirliği içerisinde yürütülen bu proje sonucu, diğer üye ülkelerin araştırma ve endüstriyel kuruluşlarında yapılan çalışmaları yakından izlemek ve bu üyelerin konuyla ilgili problemleri çözüm yollarını ele alış biçimleri hakkında fikir sahibi olmak imkanı elde edilmiştir. Proje kapsamında yapılan çalışmalar A. Faz taramalı anten dizileri konusundaki çalışmalar, B. Monolitik mikrodalga entegre devrelerle (MMIC) ile ilgili çalışmalar ve C. Geniş bantlı antenler ve nümerik metotlar olarak üç ana grupta toplanmıştır. Birinci .bölümde düzlemsel bir çift huzmeli (dual beam) TVRO anteni gerçekleştirmek üzere ;ımikroşerit:faz taramalı anten dizileri üzerinde kapsamlı bir çalışma yapılmıştır. Uydu alıcı antenlerinde ortaya çıkan termal gürültünün analizi ve yüksek G/T (kazanç/eşdeğer gürültü derecesi) oranlı mikroşerit anten dizileri besleme yapılan tasannu için özgün bir yöntem geliştirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda, 8x4 elemanlı . (10 GHz), 32x12 elemanlı (11.3 GHz), 24x32 elemanlı aktif (9.5 GHz) ve silindirik yüzey üzerine yerleştirilmiş mikroşerit yama anten dizileri tasanmlamp üretilmiş ve ölçümleri yapılmıştır. İkinci bölümde faz taramalı anten dizilerinde kullanımı büyük avantaj sağlayan monolitik mikrodalga entegre devrelerinden, dar ve geniş bantlı yükselteçler, voltaj kontrollü osilatör, karıştırıcı, düşük gürültülü yükselteç, alıcı/verici anahtar, güç yükselteci, geniş bantlı voltaj kontrollü zayıflatıcı ve faz kaydmcı devrelerinin tasannu yapılmış ve bunlardan ilk beş tanesi üretilerek performanslan ölçülmüştür.
Citation Formats
C. Toker et al., “Aktif faz taramalı diziler ve dizi beslemeli antenler,” 1997. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TmpZek13PT0.