Kullanıcı teknoloji benimseme faktörleri: yapısal eşitlik modeli yaklaşımı ile farklı bağlamlarda amprik incelemeler

Download
2011
Çetin, Yasemin
Özkan Yıldırım, Sevgi
Baykal, Nazife
Alaşehir, Oğuzhan
Kanat, Emrah İrfan
Alkış, Nurcan
Sezgin, Emre
Fındık, Duygu
Teknoloji ve uygulamalarının hayatımızda giderek daha fazla yer alması ile kullanıcıların kendilerine sunulan teknoloji ürün veya uygulamalarını benimsemelerini etkileyen faktörler araştırmacıların dikkatini çekmiştir. Bu alanda temel olarak kabul edilen Teknoloji Kabul Modeli (Technology Acceptance Model-TAM) ele alınarak yapılan çeşitli çalışmalarla literatürde karşılaşmaktayız. Bu çalışmada, Teknoloji Kabul Modelinin dört farklı bağlamda geliştirilerek her bir bağlam için kullanıcıların kendilerine sunulan uygulamaya ya da ürünlere olan tutumlarını etkileyen faktörler araştırılmış, analiz edilmiş ve çapraz karşılaştırma ile ortak faktörler bulunmuş, sonuç olarak genel bir teknoloji benimseme modeli geliştirilmiştir. Araştırma e-devlet, e-sağlık, e-öğrenme ve e-ticaret bağlamlarından veri toplanarak gerçekleştirilmiştir. Veri toplama ve ölçüm aracı olarak anket kullanılmış; veriler Yapısal Eşitlik Modeli yaklaşımı ile analiz edilerek sunulan modeller doğrulanmıştır. Doğrulanan modeller ile ürün ve uygulama geliştiricilere tasarım aşamasında yol göstermek, bu alanda kullanılan teknolojilerin kullanımı açısından güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koymak ve modelin etkinliğinin değişik bağlamlarda test edilerek literatüre katkıda bulunmak amaçlarına erişilmiştir. Bu bağlamda bulgular değerlendirilmiştir ve çapraz karşılaştırmalar yapılarak sonuçların akademik literatüre katkısı 3 ulusal ve 8 uluslararası konferansta bildiri sunumu, bir uluslararası kitapta bölüm ve değerlendirilme aşamasında olan 2 uluslararası dergi yayını ile sağlanmıştır. Çalışma kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilişim Sistemleri Bölümü’nde 2 Yüksek Lisans tezi tamamlanmış, 3 Doktora tezinin zemini oluşturulmuştur.

Suggestions

Teknolojik Yetenek ve Öğrenme
Tiryakioğlu, Murad (Science And Technology Policies Research Center, Middle East Technical University (Ankara, Turkey), 2016)
Teknolojik gelişmenin hem şartı hem de bir sonucu olarak nitelendirilebilecek teknolojik yetenek, makro düzeyde uluslararası rekabet gücünün, iktisadi büyüme ve kalkınmanın; mikro düzeyde ise firmaların rekabetçi gücünün ve endüstriyel gelişimin en stratejik belirleyicisidir. Firmaların üretim, yatırım ve yenilik yapabilme becerilerini ve yetkinliklerini içeren bir kavram olarak teknolojik yeteneği, hem fiyat hem de fiyat dışı rekabette stratejik bir faktör haline getiren temel unsur teknolojinin özünü oluş...
Codification of social capital : the impact of ICT
Gürsoy, Serkan; Erdil, Erkan; Department of Science and Technology Policy Studies (2013)
This study aims to investigate the impact of information and communication technologies on social capital. This impact varies not only according to the technologies used but also according to the perception of social capital. Both concepts have wider applications and differentiated areas of implementation. This study evaluates ICT in terms of “knowledge sharing.” Similarly, social capital is taken into consideration in terms of organizational context. Within such a framework, constructs affiliated with thes...
Investigation into adaptive structure in software-embedded products from cybernetic perspective
Yurdakul, E. Ertuğrul; Şener Pedgley, Bahar; Department of Industrial Design (2007)
This study investigates the concept of adaptivity in relation to the evolution of software and hence software embedded products. Whilst laying out the benefits of adaptivity in products, it discusses the potential future threats engendered by the actual change observed in the functionality principles of adaptive products. The discussion is based upon cybernetic theory which defines control technology in the 20th century anew. Accordingly, literature survey on cybernetic theory, evolution of software from co...
FMDBMS - a fuzzy MPEG-7 database management system
Erçin, Nazif İlker; Yazıcı, Adnan; Department of Computer Engineering (2012)
Continuous progress in multimedia research in recent years have led to proliferation of their applications in everyday life. The ever-growing demand in high performance multimedia applications creates the need for new and efficient storage and retrieval techniques. There exist numerous studies in the literature attempting to describe the content of these multimedia documents. Moving Picture Experts Group’s XML based MPEG-7 is one of these studies that makes it possible to describe multimedia content in term...
An Investigation of 1:1 technology initiative through the lens of Fullan's educational change model: a three- year study
Bahçekapılı, Tuğba; Çağıltay, Kürşat; Department of Computer Education and Instructional Technology (2018)
The purpose of the study is to examine the implementation process of 1:1 technology initiative through the experiences of key stakeholders by using Fullan’s educational change model as a lens. For this purpose, the experiences of key stakeholders were investigated in terms of elements related to the initiation of the 1:1 initiative, perceptions, practices and provided support and monitoring regarding to implementation, and the elements to sustain the change. A qualitative research design was adopted, and a ...
Citation Formats
Y. Çetin et al., “Kullanıcı teknoloji benimseme faktörleri: yapısal eşitlik modeli yaklaşımı ile farklı bağlamlarda amprik incelemeler,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRFME5qazU.