Kullanıcı teknoloji benimseme faktörleri: yapısal eşitlik modeli yaklaşımı ile farklı bağlamlarda amprik incelemeler

Download
2011
Çetin, Yasemin
Özkan Yıldırım, Sevgi
Baykal, Nazife
Alaşehir, Oğuzhan
Kanat, Emrah İrfan
Alkış, Nurcan
Sezgin, Emre
Fındık, Duygu
Teknoloji ve uygulamalarının hayatımızda giderek daha fazla yer alması ile kullanıcıların kendilerine sunulan teknoloji ürün veya uygulamalarını benimsemelerini etkileyen faktörler araştırmacıların dikkatini çekmiştir. Bu alanda temel olarak kabul edilen Teknoloji Kabul Modeli (Technology Acceptance Model-TAM) ele alınarak yapılan çeşitli çalışmalarla literatürde karşılaşmaktayız. Bu çalışmada, Teknoloji Kabul Modelinin dört farklı bağlamda geliştirilerek her bir bağlam için kullanıcıların kendilerine sunulan uygulamaya ya da ürünlere olan tutumlarını etkileyen faktörler araştırılmış, analiz edilmiş ve çapraz karşılaştırma ile ortak faktörler bulunmuş, sonuç olarak genel bir teknoloji benimseme modeli geliştirilmiştir. Araştırma e-devlet, e-sağlık, e-öğrenme ve e-ticaret bağlamlarından veri toplanarak gerçekleştirilmiştir. Veri toplama ve ölçüm aracı olarak anket kullanılmış; veriler Yapısal Eşitlik Modeli yaklaşımı ile analiz edilerek sunulan modeller doğrulanmıştır. Doğrulanan modeller ile ürün ve uygulama geliştiricilere tasarım aşamasında yol göstermek, bu alanda kullanılan teknolojilerin kullanımı açısından güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koymak ve modelin etkinliğinin değişik bağlamlarda test edilerek literatüre katkıda bulunmak amaçlarına erişilmiştir. Bu bağlamda bulgular değerlendirilmiştir ve çapraz karşılaştırmalar yapılarak sonuçların akademik literatüre katkısı 3 ulusal ve 8 uluslararası konferansta bildiri sunumu, bir uluslararası kitapta bölüm ve değerlendirilme aşamasında olan 2 uluslararası dergi yayını ile sağlanmıştır. Çalışma kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilişim Sistemleri Bölümü’nde 2 Yüksek Lisans tezi tamamlanmış, 3 Doktora tezinin zemini oluşturulmuştur.
Citation Formats
Y. Çetin et al., “Kullanıcı teknoloji benimseme faktörleri: yapısal eşitlik modeli yaklaşımı ile farklı bağlamlarda amprik incelemeler,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRFME5qazU.