Hide/Show Apps

Erken kratase (Apsiyen - Albiyen) ve geç kratase (Senomaniyen-Turoniyen) sedimanlarında global okaynusal anoksik ve oksik olayların sedimantolojik, mikropaleontolojik ve jeokimyasal kayıtları (KB, GB ve OB Türkiye)