Hide/Show Apps

Normal ve major depresyonlu hasta populasyonlarında duygusal çelişki çözümlemenin beyindeki fonksiyonel lokalizasyonu ve etken nöroanatomik morfolojik faktörlerin incelenmesi

Download
2012
Gökçay, Didem
Çiçek, Metehan
Özgüven, Devrimci Halise
Atbaşoğlu, Cem
Saka, Can Meram
Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamalarına göre depresyon dünya çapında 120 milyondan fazla insanı etkisi altına almış olan ve kimi zaman intiharla sonuçlanabilen, dolayısıyla anlaşılması önem arzeden bir hastalıktır. Depresyon hastalarının bilişsel ve emosyonel fonksiyonlarında (ör: çelişki çözümleme, dikkat, motivasyon, ve amaca yönelik işlevler) pek çok davranışsal, metabolik ve beyin aktivasyonu bozuklukları tespit edilmiştir. Bu bozuklukların önemli bir kısmı, prefrontal bölgedeki pek çok anatomik yapı ile direkt bağlantıları olan anterior-singulat kortekste lokalize olmuş durumdadır. Öte yandan, depresyonlu hastaların beyinleri ile normal beyinler yapısal olarak karşılaştırıldığında, hastaların beyinlerinde gözlenen en önemli farklılıklar, prefrontal korteksin ve limbik sistemin karşılıklı olarak bağlantısı olan bölgelerindeki (ör: amygdala, hippocampus, parahippocampal girus, anterior singulat korteks, orbito-frontal korteks) hacimsel azalmalardır. Bu farklılıklar bilinmekle birlikte, günümüzde morfolojik ve fonksiyonel nörogörüntüleme alanında geliştirilmiş en son teknikleri birarada kullanarak depresyondaki yapısal ve işlevsel sorunları aynı anda ele alan çalışma pek azdır. Projemizde nörogörüntülemedeki en son teknikler kullanılarak ve yeni teknikler geliştirilerek önemli bir işlevsel bozukluk olan duygusal-çelişki çözümlemenin depresyonlu hastaların beynindeki lokalizasyonu ve fonksiyonel sorunların oluşmasında etken olabilecek yapısal faktörler incelenmektedir. MR görüntülerinde anterior-singulat korteksin ve alt-bölgelerinin dokusal karakteristiği, T1, longitudinal relaksasyon zamanı üzerinden araştırılmaktadır. Buradaki bulgular, diğer yapısal özellikler olan hacim ve korteks kalınlığı ile ilişkilendirilmektedir. Diğer taraftan Anterior singulat korteks tarafından üstlenilen duygusal çelişki çözümleme işlevi, kendi geliştirdiğimiz bir bilgisayar testi kullanılarak fMR görüntüleme ile araştırılmaktadır. Sağlıklı ve depresyonlu bireylerdeki beyin aktivitesi haritaları istatistiksel yöntemlerle karşılaştırılmaktadır. Çalışmalarımız sonucunda üç temel bulguya ulaşmak mümkün olmuştur: 1. Sağlıklı bireylerde Anterior singulat kortekstte Dorsal, Rostral ve ventral bölgelerde doku farklılıkları mevcuttur 2. Sağlıklı bireylerde çelişki çözümleme işlevi Dorsal ACC, uyaranın duygusal değerlendirmesi Rostral ve Ventral ACC’de odaklanmıştır. 3. Duygusal Çelişki çözümleme 5 testinde, hasta ve sağlıklı bireyler arasında Rostral ACC, Dorsal ACC ve Orbitofrontal kortekste beyin aktivitesi farklılıkları mevcuttur. Depresyonlu hasta sayısı arttırılabilirse, hacimsel ve korteks kalınlığı gibi yapısal farklılıkları da daha detaylı olarak incelememiz mümkün olacaktır.