Taşıyıcı olmayan bölme duvarların deprem davranışına katkıları ve sonuçların deprem yönetmeliğine uyarlanması

Download
1996
Çıtıpıtıoğlu, Ergin
Yılmaz, Çetin
Akkaş, Nuri
Değer, Murat Ersin
Bu çalışmada taşıyıcı olmadığı varsayılan bölme duvarlarının binaların deprem İıışıııa etkisi incelenmiştir. Deprem sırasında yapı taşıyıcı sisteminin elastik kaldığı durumda taşıyıcı sistem/yük taşımayan bölme duvarları etkileşimi için bilgisayarla hesap yöntemi geliştirilmiştir. Bu amaçla bölme duvarlar eşdeğer basınç çubukları şeklinde Iflıbdellenmiştir. Duvar özellikleri gözönünde tutularak eşdeğer basınç çubuklarının alanı, elastik modülü ve kırılma yükleri evvelce yapılmış olun araştırmaların sonuçları kullanılarak belirlenmiştir. Yapının üç boyutlu modelinde basınç çubuklarının elastik sınıra kadar eşdeğer statik deprem yükleri altında ardışık kırılma durumlarım iteratif bir yöntemle hesaplamak ve yapı elemanlarının moment, kesine kuvveti ve eksenel kuvvet zarflarını elde etınek amacıyla SAP 90 bilgisayar programı için ön ve art işlemciler geliştirilmiştir. Geliştirilen hesap yöntemi örnek olarak tipik bir okul binasına uygulanmış ayrıca, 1996 Dinar depreminde taşıyıcı sistemi elastik kalmış iki bina geliştirilen yöntemle incelenmiş, bölme duvarlarının hesap ile tesbit edilen hasar durumlarının yerinde görülen hasarı çok yakından takip ettiği anlaşılmıştır. Sonuç olarak taşıyıcı olmayan bölme duvarlarının şartnamelerde öngörülen salınım sınırları geçilmemesi ve taşıyıcı sistemin elastik limiti aşmamasına rağmen, hasar görebileceği tesbit edilmiştir. Bölme duvarlarının basınç çubuğu ile ınodellenip ardışık kınlına hesabı yapılmasının taşıyıcı sistem/yük taşımayan bölme duvarları etkileşimini hesaba katmak için iyi bir yaklaşım olduğu anlaşılmıştır.

Suggestions

Relationship between suction and shear strength parameters of compacted METU campus clay
Tilgen, Hüseyin Pars; Çokça, Erdal; Department of Civil Engineering (2003)
In this study, the relationship between soil suction and shear strength parameters of compacted METU campus clay were investigated at different moisture contents. Soil samples were tested at optimum moisture content (i.e. w=20.8%), at dry side of optimum moisture content (i.e. w=14.8%, 16.8%, 18.8%) and at wet side of optimum moisture content (i.e. w=22.8%, 24.8%, 26.8%). Direct shear tests were performed to measure shear strength parameters (c', F') and soil suctions were measured by filter paper method af...
Inclusive Schools And Urban Space Diversity: Universal Design Strategies In Use
Erkılıç, Mualla (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-6-1)
Valuing differences in terms of celebrating ‘diversity’ is becoming a central theme in social life and needs to be examined to demystify its overall meaning and its considerations in an urban context. Social diversity is a concept embedded in the idea of social ‘inclusion’ and means more than simply uniting diverse people but rather promoting room for differences and providing equal opportunities for diverse individuals. This paper aims to refer and exemplify the possibilities of ‘urban space diversity’ as ...
Towards more inclusive engagements: Mapping the experiential realities of inclusivity in architectural education
Demirel , Abdullah Eren; Erkılıç, Mualla; Department of Architecture (2022-7-28)
With the growing multi-layered and diverse structure of contemporary societies, the notion of inclusivity has become more influential and critical in shaping many fields, including the design of human environments. Based on the conceptual ground of equity, diversity and accessibility, the emphasis is on equal opportunity for diverse individuals to achieve their full potential in life. The complexity and plurality of related concepts and parameters in the studies of inclusivity - built environment relationsh...
Yığma yapıların deprem etkisi altında gözleme ve hesaba bağlı değerlendirilmesi için yöntem
Geneş, Mehmet Cemal; Abrahamczyk, Lars; Kaçın, Selçuk; Erberik, Murat Altuğ (null; 2017-10-13)
Geleneksel kanıya göre donatısız yığma yapılar, kuvvetli deprem etkisine karş ı daha az dayanıklıdırlar. Ancak, bu binaların davranışını ifade edebilecek uygun modeller pek bulunmamaktadır. Orta Avrupa Standartlarına göre (EuroCode 8) sadece analitik yöntemlerle yapılan yığma binaların deprem davranışı çalışmaları, deprem sonrası yapılan hasar gözlemleriyle karşılaştırıldığında, hasar ilerlemesinin birinci şiddetten ikinci şiddete geçişinde çok fa zla kötümser sonuçlar vermediği yönündedir. Bu çalışm...
Kıyı Boyu Akıntılarının Sayısal Modellenmesi
Baykal, Cüneyt; Ergin, Ayşen; Güler, Işıkhan (2011-11-23)
Bu bildiride farklı laboratuvar ve saha ölçümleri için yakın kıyı bölgesinde, rüzgar dalgaları etkisinde oluşan kıyı boyu akıntı hızlarının ve ortalama deniz seviyesinin lineer olmayan sığ su denklemlerinin yarı zaman adımlı Lax-Wendroff yöntemi kullanılarak elde edilen sayısal çözüm sonuçları ölçümlerle karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Yapılan karşılaştırmalarda yakın kıyı akıntı hızlarının ve ortalama deniz seviyesinin ölçümlere yakın bir şekilde elde edilebilmesi için sığ su denklemlerinin çözümünde g...
Citation Formats
E. Çıtıpıtıoğlu, Ç. Yılmaz, N. Akkaş, and M. E. Değer, “Taşıyıcı olmayan bölme duvarların deprem davranışına katkıları ve sonuçların deprem yönetmeliğine uyarlanması,” 1996. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TnpnNU9RPT0.