Hide/Show Apps

Taşıyıcı olmayan bölme duvarların deprem davranışına katkıları ve sonuçların deprem yönetmeliğine uyarlanması

Download
1996
Çıtıpıtıoğlu, Ergin
Yılmaz, Çetin
Akkaş, Nuri
Değer, Murat Ersin
Bu çalışmada taşıyıcı olmadığı varsayılan bölme duvarlarının binaların deprem İıışıııa etkisi incelenmiştir. Deprem sırasında yapı taşıyıcı sisteminin elastik kaldığı durumda taşıyıcı sistem/yük taşımayan bölme duvarları etkileşimi için bilgisayarla hesap yöntemi geliştirilmiştir. Bu amaçla bölme duvarlar eşdeğer basınç çubukları şeklinde Iflıbdellenmiştir. Duvar özellikleri gözönünde tutularak eşdeğer basınç çubuklarının alanı, elastik modülü ve kırılma yükleri evvelce yapılmış olun araştırmaların sonuçları kullanılarak belirlenmiştir. Yapının üç boyutlu modelinde basınç çubuklarının elastik sınıra kadar eşdeğer statik deprem yükleri altında ardışık kırılma durumlarım iteratif bir yöntemle hesaplamak ve yapı elemanlarının moment, kesine kuvveti ve eksenel kuvvet zarflarını elde etınek amacıyla SAP 90 bilgisayar programı için ön ve art işlemciler geliştirilmiştir. Geliştirilen hesap yöntemi örnek olarak tipik bir okul binasına uygulanmış ayrıca, 1996 Dinar depreminde taşıyıcı sistemi elastik kalmış iki bina geliştirilen yöntemle incelenmiş, bölme duvarlarının hesap ile tesbit edilen hasar durumlarının yerinde görülen hasarı çok yakından takip ettiği anlaşılmıştır. Sonuç olarak taşıyıcı olmayan bölme duvarlarının şartnamelerde öngörülen salınım sınırları geçilmemesi ve taşıyıcı sistemin elastik limiti aşmamasına rağmen, hasar görebileceği tesbit edilmiştir. Bölme duvarlarının basınç çubuğu ile ınodellenip ardışık kınlına hesabı yapılmasının taşıyıcı sistem/yük taşımayan bölme duvarları etkileşimini hesaba katmak için iyi bir yaklaşım olduğu anlaşılmıştır.