Hide/Show Apps

Korbosiklik sekizli halka sistemlerinin sentezi

Download
2001
Zora, Metin
Koyuncu, İlkay
Yücel, Barış
Bu projede,sekizli halka sistemlerinin sentezine yönelik yeni ibr yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntem 4-alkenil-4-metoksi-2-siklobuten-1-on türevlerinin 2-lityumpropen veya -lityumstiren gibi vinillityum bileşikleri ile olan tepkimelerinden oluşmuştur. Bu tepkimelerde ilk olarak 4-alkenil-4-metoksi-2-siklobuten-1-on türevleri 2-lityumpropen veya -lityumstiren ile -78 $\circ$C de tetra-hidrofuran çözücüsü içinde muamele edilerek oluşan karışımlar oda sıcaklığında bir gece karıştırıldıktan sonra 0C de hidroliz edilerek sekizli halka sistemleri siklookta-2,4-dien-1-on türevleri sentezlenmiştir. 4-Alkenil-4-metoksi-2-siklo-hekzen-1-on türevleri bu tepkimelerde yan ürün olarak oluşmuştur. Bu tepkimede oluşan siklooktadienon türevinin karalı olmayıp tepkime ortamında 5,5-birleşik halka sistemine dönüştüğü gözlenmiştir.