Korbosiklik sekizli halka sistemlerinin sentezi

Download
2001
Koyuncu, İlkay
Zora, Metin
Yücel, Barış
Bu projede,sekizli halka sistemlerinin sentezine yönelik yeni ibr yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntem 4-alkenil-4-metoksi-2-siklobuten-1-on türevlerinin 2-lityumpropen veya -lityumstiren gibi vinillityum bileşikleri ile olan tepkimelerinden oluşmuştur. Bu tepkimelerde ilk olarak 4-alkenil-4-metoksi-2-siklobuten-1-on türevleri 2-lityumpropen veya -lityumstiren ile -78 $\circ$C de tetra-hidrofuran çözücüsü içinde muamele edilerek oluşan karışımlar oda sıcaklığında bir gece karıştırıldıktan sonra 0C de hidroliz edilerek sekizli halka sistemleri siklookta-2,4-dien-1-on türevleri sentezlenmiştir. 4-Alkenil-4-metoksi-2-siklo-hekzen-1-on türevleri bu tepkimelerde yan ürün olarak oluşmuştur. Bu tepkimede oluşan siklooktadienon türevinin karalı olmayıp tepkime ortamında 5,5-birleşik halka sistemine dönüştüğü gözlenmiştir.

Suggestions

Atom tuzaklı atomik absorpsiyon spektrometrisi ile duyarlı ve ekonomik eser analiz yöntemlerinin geliştirilmesi
Ataman, Osman Yavuz; Volkan, Mürvet; Kumser, Suat; Ertaş, Nusret(1996-06-30)
Küçük miktarlarda organik çözücünün aleve verilmesiyle atom tuzağı yüzeyinden atomlaştırmanın gerçekleştirildiği yeni bir analitik yöntem , Atomik Absorpsiyon Spektrometrisi için geliştirilmiştir. Yöntem, Bi, Au ve Mn için uygulanmıştır. 2 dakikalık toplama süreleri için duyarlılık artışları, Bi, Au ve Mn için sırasıyla 94, 180 ve 6.6 olarak bulunmuştur. Atom tuzağı olarak kullanılan kuvrs boru yüzeyindeki türler, SEM ve XPS kullanarak incelenmiştir. Atomlaşma mekanizmasında ısıl etki dışında etmenler de ol...
Geometriye Yönelik Bir Tutum Ölçeği
Bulut, Safure; İşeri, İ Aykut; Helvacı, Ebru (2002-01-01)
Bu çalışmada bireylerin geometriye yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla yeni bir ölçek geliştirilmiştir. Bu tutum ölçeği, 10 olumlu ve 7 olumsuz maddeden oluşmaktadır. Bu ölçeğin geçerliğini test etmek ve ölçeğin alt boyutlarını saptamak için faktör analizi yapılmış ve ölçeğin “hoşlanma”, “yarar” ve "kaygı” olmak üzere üç boyuta sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu ölçeğin güvenirlik katsayısı (Cronbach alfa) 0.92 olarak bulunmuştur
Development of a tool management system for a job shop
Budak, Başar ; Kılıç, S. Engin; Department of Mechanical Engineering (2003)
A tool management system for a job shop was developed in this study. The system is based on the rules of the plant of Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.S. in Ankara. An object-oriented methodology was used during the system development. Unified Modeling Language (UML), which is the standard diagramming notation for object-oriented development, is used to model the system. Entity-Relation (E-R) modeling is used during the construction of the database. System was developed using three-tiered Microsoft Windo...
N-Propargil Grubu İçeren Pirol Türevlerinin Çeşitli Katalizörlerle Siklizasyonu: Yeni İskelet Yapısına Sahip Heterosiklik Bileşiklerin Tasarımı
Balcı, Metin; Tanyeli, Cihangir; Akdağ, Akın(2013-12-31)
Pirol ve indol halkalarına “a” bağı üzerinden kenetlenmiş yeni heterosislik bileşiklerin sentezi için yeni yöntemler geliştirilecektir. Bunun için azot atomuna propargil grubunun bağlı olduğu pirol ve indol aldehit, asetil ve ester türevlerinden hareket edilecektir. Esterler önce aminlere çevrilecek ve sonra altın tuzları ve/veya iyot katalizörlüğünde intramoleküler siklizasyon sonucunda pirol ve indol halkalarına kenetlenmiş yeni heterosiklik bileşikler sentezlenecektir. Aldehit ve keton türevleri ise hidr...
Dışmerkez Çelik Çaprazlı Perdelerin Alın Levhalı Değiştirilebilir Bağ Kirişlerinin İncelenmesi
Topkaya, Cem(2018-12-31)
Dışmerkez çelik çaprazlı perdeler için farkı detaylara sahip değiştirilebilir bağ kirişleri geliştirilmiştir. Bu detaylardan bir tanesi Romanya ve Kanada'da geliştirilen alın levhalı bağ kirişidir. Değiştirilecek olan kısımın kısa ve hafif olması büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla alın levhası ne kadar ince olursa değiştirme işlemi o kadar kolay olacaktır. Günümüze kadar alın levhalı detaylar sadece moment aktaran kolon kiriş birleşimlerinde kullanılmak üzere deneysel olarak incelenmiştir. Bağ kirişleri d...
Citation Formats
İ. Koyuncu, M. Zora, and B. Yücel, “Korbosiklik sekizli halka sistemlerinin sentezi,” 2001. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpVd05UVT0.