Uçak yapılarının modal analizlerinde kullanılacak algılayıcı ve uyarıcıların tip, adet ve konumlarının genetik algoritma ile optimizasyonu

Download
2015
Acar, Erdem
Pedraması, Nima
Şahin, Melin
Uçak yapıları gerçek çalışma koşulları altında yüksek dinamik yüklere maruz kalmakta vebu nedenle tasarımlarının yapılabilmesi için dinamik özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir.Yapının dinamik özellikleri sonlu elemanlar yöntemi gibi benzetim tabanlı yöntemler kullanılaraktahmin edilebileceği gibi, deneysel modal analizi (DMA) teknikleri uygulanarak da belirlenebilir. BirDMA sisteminin yapının dinamik performansı üzerinde olumsuz etkisinin olmaması için, busistemin hafif ve güvenilir olması gerekmektedir. Ayrıca, yapının dinamik karakteristiklerinin endoğru şekilde belirlenebilmesi için, sistemdeki algılayıcıların ve uyarıcının yapıya optimum şekildeyerleştirilmiş olması da gerekmektedir.Literatürde DMA sistemlerindeki algılayıcıların yapıya optimum şekilde yerleştirilmesiüzerine birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda çoğunlukla algılayıcı/uyarıcı verilerindekihataların en küçültülmesi amaçlanmış olup, çoğunlukla algılayıcı tipleri önceden belirlenerekadetleri ve konumları optimize edilmiştir. Ancak, proje yöneticisinin ve araştırmacısının bilgisidahilinde, bir DMA sistemindeki algılayıcıların tiplerinin, adetlerinin ve konumlarının eşzamanlıolarak belirlenmesi üzerine bir çalışma bulunmamaktadır. Bu projede, DMA sistemlerindekialgılayıcıların tiplerinin, adetlerinin ve konumlarının eşzamanlı optimizasyonu gerçekleştirilerek,literatürdeki kritik bir boşluk dolduracaktır. Ayrıca, literatürdeki çalışmalarda, optimizasyonproblemindeki amaç fonksiyonu algılayıcı/uyarıcı verilerindeki hatayı karakterize eden bir metrikolup, bu hata metriğinin en küçüklenmesi amaçlanmıştır. Bu projede, amaç fonksiyonu olarak hemalgılayıcı/uyarıcı verilerindeki hata hem de algılayıcı/uyarıcı maliyeti kullanılmak üzere Pareto eniyitasarımlar elde edilerek literatüre katkıda bulunulacaktır.Projede karmaşıklık derecesi giderek artan uçak yapıları ele alınacak, bu yapıların dinamiközelliklerinin belirlenmesinde kullanılan DMA sistemindeki algılayıcıların/uyarıcıların adetleri,tipleri ve konumları eşzamanlı olarak optimizasyon yöntemleriyle belirlenecektir. Yapının dinamiközellikleri MSC/Nastran sonlu elemanlar programı ile belirlenecektir. Optimizasyon problemininçözümünde MATLAB Global Optimizasyon Araç kutusu içindeki çok-amaçlı genetik algoritmaMOGA çözücüsü kullanılacaktır. Elde edilen optimizasyon sonuçları deneysel modal analizyapılarak da doğrulanacaktır.
Citation Formats
E. Acar, N. Pedraması, and M. Şahin, “Uçak yapılarının modal analizlerinde kullanılacak algılayıcı ve uyarıcıların tip, adet ve konumlarının genetik algoritma ile optimizasyonu,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRRNU1qSXk.