Hide/Show Apps

$No_x, O_3, SO_2$ ve toplam taneciklerin Uludağ Milli Parkında ambient konsantrasyonlarının ve kuru çökelme akılarının belirlenmesi

Download
1995
Özer, Ulviye
Tuncel, Semra
Baykal, Abdülhadi
Uludağm $40^\circ 10^1K, 20^\circ 08^1D$ koordinatlarına sahip Sanalan bölgesinde ODTÜ ve Uludağ Üniversitesi işbirliği ile bir istasyon kurularak $O_3, SO_2, NO, NO_2$ ve AKM (Askıda Katı Madde) nin ambient konsantrasyonları Mart 1993-95 yıllan arasında iki yıl süre ile ölçülmüştür. Tüm parametreler $O_3$ dışında kısa ve uzun süreli hava kalitesi standartlarının altında kalmıştır. Taşınım mekanizmaları ve katkıda bulunan kaynakların gücüne göre parametreler mevsimsel değişim göstermişlerdir. Yazın gözlenen çok yüksek ozon değerleri, kent ve endüstri bölgelerinde fotokimyasal olarak üretilip Uludağ'a taşınan $O_3$ sonucudur. Ozonun yaz aylarında gözlenen gün içi değişimi 2.9 ppb dir. Gece saatlerinde gözlenen ozon maksimumları stratosferik ozon enjeksiyonu sonucudur. Yoğunlukla yazın olmak üzere, Uludağ'da fotokimyasal duman oluşumu söz konusudur. Uludağ'da hakim rüzgarlar güney-güneybatı yönündedir. Kirletici konsantrasyonları Bursa şehri, oteller ve termik santral olmak üzere üç bölgeden gelmektedir. Rüzgar frekansının yüksek olması nedeni ile güney-güneybatı sektörü toplam kirletici }öiküne en büyük oranda (%60) katkıda bulunan bölgedir. Aerosollerin iyon konsantrasyonları, örnekleme bölgesinde, sülfat ve nitratın $H_2SO_4 ve HNO_3$ asitleri halinde olduğunu göstermiştir. Bu asitlere ilave olarak organik asitlerin katkısıda oldukça önemlidir. Elde edilen sonuçlarla yüzey akısı ölçümleri için yeterli bilgi oluşturulmuştur.