Metalofitalosiyaninlerin sentezi ve yakıt pillerinin performansına etkileri

Download
2004
Eroğlu, İnci
Turker, Lemi
Temiz, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi hem çevre ile dost olmaları hem de azalan fosil yakıtlara alternatif olmaları bakımından gittikçe artmaktadır. Hidrojen de bu alternatif enerji kaynaklarının başında gelmektedir. Hidrojen ekonomisine geçtikten sonra enerji üretimi için yakıt pilleri en uygun araçlar olarak görülmektedir. Bu çalışmada proton değişim zarlı(PEM) hidrojen ve oksijenle çalışan yakıt pilleri geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak değişik malzemeler denenmiş, elektrot hazırlama yöntemleri geliştirilmiş, PEM yakıt pillerininin performans ölçümlerim yapabilmek için bir test istasyonu kurulmuştur. Değişik elektrot alanına sahip(5 ile 25 cm2) yakıt pillerinin performans testleri voltaja karşılık akım ölçülerek tespit edilmiştir. PEM yakıt pillerinde katalizör olarak platinin kullanılması maliyeti önemli ölçüde artırdığından maliyeti düşürecek alternatif bir katalizör geliştirilmesi hedeflenmiştir. Metalofitalosiyaninlerin katot elektrotu için alternatif bir katalizör olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada kobalt ve demir fîtalosiyaninler fıtalik anhidrit-üre metodu ile sentezlenmiş ve karakterize edilmiştir. Katalizör olarak %4 kobalt veya %4 ila %10 demir içeren fitalosiyanin-karbon siyahı yapısı, emdirme yöntemi ile hazırlanmıştır. Piroliz edilmemiş katalizörlerle ve 600°C ila 1000°C'de piroliz edileren katalizörler ile katot elektrotları hazırlanmıştır. Tekli yakıt pili test hücresinde yapılan performans ölçümleri sonucunda denenenler arasındaki en aktif katalizörün 1000°C'de piroliz yapılmış %4 kobalt içeren kobalt fitalosiyanin-karbon siyahı yapısı olduğu sonucuna varılmıştır.

Suggestions

Hydrogen production via steam reforming of glycerol
Göktürk, Sevil; Sezgi, Naime Aslı; Department of Chemical Engineering (2021-2-12)
Today, intensive studies are carried out on alternative energy sources that will replace fossil fuels due to its limited sources, soaring of prices and negative effects on people and environment. Hydrogen energy offers a solution to minimize these problems as a clean and renewable energy carrier. One of the most important applications of hydrogen is its use in fuel cell-derived vehicles. However, the implementation of hydrogen in the transport sector is limited by the difficulty of storage and the lack of i...
Synthesis and investigation of optical and electrochemical properties of organoboron based donor-acceptor type conjugated polymers
Ayyıldız, Berrin; Çırpan, Ali; Dengiz, Çağatay; Department of Chemistry (2021-7)
In recent years, the element boron has an important place in the studies of alternative energy sources to solve problems arising in the field of energy production. In addition to its superior properties and wide use in many industry areas, it is known that boron is integrated into conjugated organic structures. One of the current focus points of studies on alternative energy sources is polymers with semiconductor conjugated structures and small organic molecules. In this study, boron units were embedded in ...
Modeling and design of a non-thermal plasma reactor for CO2 dissociation
Ahmed, Humayun; Taylan, Onur; Sustainable Environment and Energy Systems (2017-1)
The requirement of energy constantly increases with time, and one of the major sources of energy is fossil fuels which release carbon dioxide upon combustion. Environmentally, CO2 is a greenhouse gas which has had a tremendous impact on the Earth’s climate over the last few decades and the urges serious mitigation methods for the long-term sustainability of the Earth’s climate and ecosystem. One mitigation method is the dissociation of CO2 to produce synthesis gas which can be used to produce alternative hy...
Sodyum borhidrürün hidrolizini katalizleyen metal nanokümelerinin sentezlenmesi
Zahmakıran, Mehmet; Özkar, Saim(2008)
Yeni hidrojen depolayıcı malzemelerin geliştirilmesi yakın gelecekte hidrojenin önemli bir enerji taşıyıcısı olarak kullanımını sağlayacaktır. NaBH4, KBH4, LiH, NaH gibi hidrürler hidrojeni düşük sıcaklıkta sağlamak için hidrojen ekonomisinde taşıyıcı malzemeler olarakdenenmektedir. Bu hidrürler arasında NaBH4 hidrojeni emniyetli ve pratik olarak sağlamaktadır. Sodyum borhidrür alkali ortamda kararlıdır ancak uygun katalizör eşliğinde hidrolizi ile hidrojen gazı açığa çıkarır. Şimdiye kadar bu hidroliz tepk...
Product Analysis for Photobiological Production of Hydrogen
Tarlan, Etkin; Koku, Harun; Bayramoğlu, Tuba Hande; Department of Chemical Engineering (2022-8)
Hydrogen (H2) energy has an important place in terms of both reducing environmental pollution problems and having the highest energy content compared to fossil fuels. There are many ways to produce H2, and photofermentation, which is one of the subheadings of biological H2 production, was used in this thesis. Two different strains of Rhodobacter capsulatus strains of photosynthetic bacteria were used: R. capsulatus wild (WT) and uptake hydrogenase deficient mutant YO3 (hup-). In addition to the H2 productio...
Citation Formats
İ. Eroğlu and L. Turker, “Metalofitalosiyaninlerin sentezi ve yakıt pillerinin performansına etkileri,” 2004. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TmpFNE16TT0.