Kağıt sanayiinde ortaya çıkan organik klorlu atıksuların incelenmesi

Download
1996
Taşeli, Başak Kılıç
Gökçay, F. Celal
Kağıt sanayii en çok kirliliğe sebeb olan endüstrilerden biri konumundadır. Bu sanayiden ortaya çıkan atıksular BOİ ve KOİ parametreleri bakımından normalde bir miktar biyolojik olarak arıtılabilir olmakla birlikte biyolojik arıtım genellikle tam olarak gerçekleşemez. Bu atıksulara özgü olarak ortaya çıkan organik halidler (AOX) ve renk parametreleri biyolojik arıtıma girmeden doğrudan alıcı ortama verilirler. Organik halidler toksik, mutajenik ve kanserojenik özellikler göstermekte ve bunları metabolize edecek gerekli enzim sistemlerinin doğada yaygın bulunmaması nedeniyle kalıcı özellik gösterirler. Son yıllarda kloroligninleri parçalayabilen funguslar izole edilmiştir. Bu proje çerçevesinde yürütülen çalışmalar esnasında % 60 dan fazla renk ve A0X arıtabilen bir fungus izole edilmiş ve Penicillium sp. olarak tayin edilmiştir. Erelenlerde yapılan kesikli çalışmalar sonucunda bu fungusun optimum pH'sının 5, optimum sıcaklığının 25 °C olduğu bulunmuştur. İzole edilen fungus optimum üreme için 2g/l asetata ihtiyaç duymaktadır. Çalışmalar esnasında fungusun çalkalamasız ortamı tercih etmesi, katı bir yüzey üzerine tutuklanarak daha başarılı sonuçlar ortaya koyacağını göstermiştir. Bu nedenle bir cam elyafı ile doldurulmuş yukarı akışlı dolgulu kolon çalıştırılmaya başlanmıştır. Sonuçlar, beklendiği üzere son derece başarılı olmuş, % 75 civarında A0X arıtımı ve renk arıtımı elde edilmiştir.

Suggestions

Kağıt sanayii atık sularında "ALG" yardımıyla renk ve klorlu organik giderimi
Dilek, B. Filiz(2001)
Kağıt sanayiinden ortaya çıkan renkli atıksular alıcı ortamlara verildiğinde renk değişikliğine ve ışık geçirimziliğine neden olarak çeşitli estetik ve biyolojik problemlere sebep olmaktadır. Bu atıksulardan renk giderimi, biyolojik ve fizyokimyasal pekçok farklı yöntem denenerek araştırılmaktadır. Bu yöntemlerden, alg yardımıyla renk arıtımına yönelik literatür bulgularının farklılık göstermesi, klorlu organik giderimine yönelik ise hemen hiçbir çalışmanın olmaması bu konuda daha detaylı çalışma yapılmasın...
Order Picking Problem: Its Variations and Integration
Saylam, Serhat; Süral, Haldun; Çelik, Melih; Department of Industrial Engineering (2022-12-09)
Order picking is the most costly and labour-intensive warehouse activity. The objective of order picking problem is to collect the items on the pick list in a sequence to ensure a route that minimizes the travel time. In both manual and automated warehouses, a combination of efficient zoning, batching and picker routing plays an important role in improving travel time, congestion, workload balancing and system throughput. In this thesis, we study single-picker and multi-picker order picking problems on sin...
Ankara Kalesi Çevresindeki Kaya Düşme Tehlikesinin İncelenmesi
Topal, Tamer; San, Nyein Ei(2015-12-31)
Kaya düşmesi insan hayatını etkileyen önemli doğal afetlerden birisidir. Kaya düşmesi, dik yamaçlardaki erozyonun neden olduğu doğal bir süreç olup, bağımsız bir bloğun ya da blokların serbest düşme, zıplama, yuvarlanma ya da kayma şeklinde aşağı doğru hareket etmesidir. Kaya düşmesine sebep olan başlıca nedenler depremler, yağış, donma-çözülme, fiziksel-kimyasal ayrışma ve süreksizliklerin varlığıdır. Açısal hız, geri sıçrama katsayısı, yüzey pürüzlülügü ve içsel sürtünme açısı kaya düşmesi analizlerinde k...
Kauçuk türü Malzemeler için İnelastik Yırtılma ve Kavitasyon modeli Geliştirilmesi
Dal, Hüsnü(2018)
Kauçuk türü malzemeler esnek mekanik davranışları ve üstün enerji sönümleme özelliklerinedeniyle otomotiv, havacılık ve inşaat sektöründe yaygın kullanıma sahiptir. Kauçuğuninelastik davranışı ve kompleks deformasyonlar altındaki dayanım ve yırtılma özelliklerininkuramsal ve sayısal olarak modellenmesi, bu malzemenin tasarım aşamasında kritik biröneme sahiptir. Bu bağlamda mevcut kuramlar henüz kalitatif ve kantitatif kesinlikte sonuçvermemektedir Bu durum kauçuk türü malzemelerin dayanım ve yırtılma özelli...
Opportunities and challenges in using soil moisture from cosmic ray neutron sensing for rainfall-runoff modelling
Duygu, Mustafa Berk; Akyürek, Sevda Zuhal; Department of Civil Engineering (2021-9-08)
Retrieving or estimating soil moisture is one of the most important elements of hydrology, since most of the hydrological studies consider the absence (drought) or excessiveness (flood) of water stored in the soil. Water stored in a basin has a very strong relation with the amount of soil moisture thus knowing the soil moisture significantly facilitates the estimation of other parameters of the hydrological cycle. For agricultural decision making systems, it is also vital to know whether the plants receive ...
Citation Formats
B. K. Taşeli and F. C. Gökçay, “Kağıt sanayiinde ortaya çıkan organik klorlu atıksuların incelenmesi,” 1996. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRRMk56Yz0.