Aletsel ve sayısal dataların birleştirilmesi krma yaklaşımına dayanan betonarme çerçeveli yapıların hasar ve sismik karakteristiklerinin incelenmesi

Download
2010
Bikçe, Murat
Geneş, M.cemal
Gülkan, Polat
Kaçın, Selçuk
Son yıllardaki depremlerden sonra yapılan hasar incelemelerinde, betonarme çerçeveli yapılarda kayda değer hasarlar oluştuğu görülmüş, buradan betonarme çerçeveli yapıların hasargörebilirliğinin arttığı sonucuna varılmıştır. Bu hasarlar, dizayn hataları, işçilik ve detayların inşaasındaki hatalardan başka, genel dizayn kabulleri, hassas analizler ve taşıyıcı elemanlar ile dolgu duvarlar arasındaki etkileşimi de içeren binaların tepki karakteristikleri de sebep olabilmektedir. Her ne kadar bazı durumlarda, hasarların nedenlerinin yeniden açıklanması ve araştırılması mümkün olsa da, yapı planına ve kabullere bağlı olarak bulunan sayısal sonuçlar ile ölçülen sonuçlar arasındaki farklar, sismik yüklerin binaya daha sistematik bir yol ile aktarılmasına dayanan ve aletsel dataların kullanıldığı ileri yaklaşımlara gerek olduğunu ortaya koymaktadır. Bundan dolayı, kuvvetli deprem oluşmadan önce aletsel datalara ve sismik kayıtlara dayanan sismik risk araştırmaları ve hasargörebilirlik çalışmalarını içeren bu proje gerçekleştirilmiştir. Bu deprem öncesi projede, deprem riskinin azaltılması için mevcut araçlardan yararlanarak, Avrupa Araştırma Alanı olarak adlandırılan ve Almanya’daki Üniversite ve Türkiye’de ki yerel yönetimlerle profesyonel ortaklıkların oluşturulan bir ortamdan yararlanılmaktadır. Bu çalışmada, sokak taramasına dayalı yöntemle çalışma bölgesinde bulunan yapı stoku, kullanım amacı, yapı tipi ve deprem etkisi altında yapı tepkisini ve hasargörebilirliği etkileyen parametlere göre sınıflandırılmıştır. Belli başlı betonarme çerçeveli yapı tipleri için alt sınıflandırmalar yapılmıştır. Özel olarak hazırlanan puanlama sistemi kriterlerine göre yapıları temsil edebilecek binalar belirlenerek ve bunlardan elde edilen datalar üç boyutlu sonlu eleman modelinin kalibrasyonunda kullanılmıştır. Elde edilen gerçek bina tepkileri, genel dizayn prosedürlerine direk olarak uygulanmış ve şartnamelerin ve mevcut dizayn kurallarının doğruluğu sorgulanmıştır. Bu proje çalışmasında, düşük maliyetli bina davranışı tespit sistemiyle mühendislik analizlerinin birleştirilmesine dayanan ve olası hasar durumlarını tespit etmede kullanılabilecek olan bir prosedür geliştirilmiştir. Bu prosedürde, çok amaçlı aletsel testler yapılarak ve farklı sensor ve titreşim kaynakları kullanılarak elde edilen sonuçlar gerçekleştirilen analitik incelemelerle yakından ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, Antakya için hazırlanacak olan Master Planı için, deprem senaryolarına göre hasar dağılımının daha gerçekçi olarak tahmini için bir veri tabanı oluşturulmuştur.
Citation Formats
M. Bikçe, M. c. Geneş, P. Gülkan, and S. Kaçın, “Aletsel ve sayısal dataların birleştirilmesi krma yaklaşımına dayanan betonarme çerçeveli yapıların hasar ve sismik karakteristiklerinin incelenmesi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRJeU9EYzM.