Juvenil romatoid artritte risk faktörü olarak tümör nekrozis faktör-alfa gen polimorfizmi

Download
2001
Özen, Seza
Alikaşifoğlu, Mehmet
Bakkaloğlu, Ayşın
Beşbaş, Nesrin
Tunçbilek, Ergül
Amaç: TNF-$\alpha$ geninin promotor bölgesindeki G-->A -238 ve G->A -308 polimorfızmlerinin, JRA'te hastalık tipi ve klinik seyri ile ilişkisini araştırmak. Metot: Durban sınıflandırmasına göre JEA tanısı konulan 51 Türk, 159 Çek JRA hastası çalışmaya alındı. Her iki etnik gruptan 100'er sağlıklı birey kontrol grubunu oluşturdu. Doktor değerlendirmesine göre hastalık aktivitesinde, şiş ve ağrılı eklem sayısında ve ESH'ında %50 ve üzerinde azalma iyi klinik yanıt olarak değerlendirildi. Periferik kandan izole edilen DNA örneklerinde TNF-$\alpha$ 238 G/A ve 308 G/A polimorfızmleri analiz edildi. Bulgular: İki etnik grup arasında bazı demografik farklılıklar saptandı. Türk grubunda G->A - 308 polimorfızmi ve kötü klinik seyir ilişikisi istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p:0.005). Ancak Çek grubunda böyle bir ilişki saptanamadı. Sonuç: TNF-$\alpha$ geninin promotor bölgesindeki G->A -308 polimorfızmi daha ciddi bir hastalık seyri ile ilişkili bulunduğundan bu polimorfızmin kötü prognozlu ve belki daha ağır tedavi gerektiren hastalrı tanımlayabileceği düşünülmüştür. Bu ilişkinin Çek grubunda gösterilmemiş olması söz konusu polimorfızmin sadece seçilmiş gruplarda hastalık seyrini etkilediğini düşündürebilir.
Citation Formats
S. Özen, M. Alikaşifoğlu, A. Bakkaloğlu, N. Beşbaş, and E. Tunçbilek, “Juvenil romatoid artritte risk faktörü olarak tümör nekrozis faktör-alfa gen polimorfizmi,” 2001. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRZNU5qWT0.