GEOLOGY AND GEOPHYSICS OF THE SOUTHERN SHELF OF THE BLACK SEA

2017-01-01

Suggestions

Geology and geophysics of the southern shelf of the Black Sea
Tezcan, Devrim; Yücel, Mustafa (Türk Deniz Araştırmaları Vakfı(TÜDAV), 2017-01-01)
Geology and geochemistry of recent sediments from the Northeastern Mediterranean basin /
Tunç, Şakir Çağan; Yemenicioğlu, Semal; Department of Marine Geology and Geophysics (2008)
Geology and Geochemistry of the Volcanics from the Eastern Part of Pertek Tunceli
Aktağ, Alican (null; 2014-05-17)
Çalışma sahası Pertek doğusunda yer almaktadır ve Solhan Volkanitleri'nin bir parçası niteliğindedir. Çalışmanın asıl konusunu oluşturan lav akıntılarının, petrografik ve jeokimyasal değerlendirmeler sonucunda, tümü ile bazaltlardan oluştukları belirlenmiştir. Bazaltlar, plajiyoklaz, olivin, klinopiroksen ve nefelin gibi ana mineraller ile opak ve ikincil kalsit ve serpantin minerallerinden oluşmaktadırlar. Bazaltların çoğunluğu alkalen, daha azı subalkalen karakterdedir. Subalkalen örnekler ise kalkalkalen...
Geology and micropaleontolgy of south and southeast of Bornova region (Izmir, Turkey).
Tosun, Murat; Department of Geological Engineering (1985)
Geology and petrology of Beypazari Granitoids : Yassikaya sector
Billur, Başak; Lünel, A. Taylan; Department of Geological Engineering (2004)
Beypazari Granitoid is a low temperature and shallow-seated batholite intruded the Tepeköy metamorphic rocks of the Central Sakarya Terrane. Composition of the granitoid varies from granite to diorite. The granitoid is unconformably overlain by Palaeocene and Eocene rock units. Thus the age is probably Late Cretaceous. The Beypazari Granitoid comprises mafic microgranular enclaves. The granitoid mainly consists of quartz, plagioclase, orthoclase and minor amphibole, biotite, chlorite, zircon, sphene, apatit...
Citation Formats
D. Tezcan and M. Yücel, “GEOLOGY AND GEOPHYSICS OF THE SOUTHERN SHELF OF THE BLACK SEA,” BLACK SEA MARINE ENVIRONMENT: THE TURKISH SHELF, pp. 32–51, 2017, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/53392.