Süpermarket Müşterilerinin Devamlı Alışveriş Niyetlerini Etkileyen Faktörler: Bir Model Denemesi

Download
2006-6
Duman, Teoman
Yağcı, Mehmet İsmail
Türkiye’de son yıllarda sayıları hızla artan büyük çaplı süpermarketler büyük organizasyon olma avantajlarını kullanarak tüketicilere hem iyi hizmet verme, hem de daha hesaplı ürün sunma iddialarını ortaya atmaktadırlar (Dereli ve Baykasoğlu, 2002; Şamiloğlu ve Uslu, 2001). Süpermarket sayılarının hızla artması fiyat avantajı, ürün ve hizmet kalitesi açılarından önemli bir rekabet ortamı ortaya çıkarmıştır. Süpermarket yöneticileri tüketicileri kendi marketlerine yönlendirmek için yoğun kampanyalar sürdürmekte ve sürdürdükleri bu kampanyaların tüketicileri kendi marketlerine yönlendirdiği beklentisine girmektedirler. Bu araştırmanın amacı, süpermarket müşterilerinin aynı süpermarketten sürekli alışveriş yapma niyetlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin yapısal eşitlik modelleri yöntemiyle test edilmesidir. Süpermarket müşteri davranışları çalışmalarına dayalı olarak belirlenen beş temel faktörün devamlı alışveriş niyetleri üzerine olan etkileri test edilmiştir (Sweeney vd., 1999 ; Sirohi vd., 1998). Bu faktörler karşılaştırmalı fiyat algısı, indirim algısı, ürün kalitesi algısı, hizmet kalitesi algısı ve değer algısıdır. İncelenen 15 ilişkiden 12’si istatistiki olarak anlamlı bulunmuş ve test edilmiş modeldeki ilişkiler olarak belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, süpermarket müşterilerinin sürekli alışveriş niyetlerini büyük ölçüde indirim algısı, ürün kalitesi algısı ve değer algısı belirlemektedir. Karşılaştırmalı fiyat algısı ve hizmet kalitesi algısı, sürekli alışveriş niyetleri bakımından ikincil faktörler olarak ortaya çıkmaktadır. Araştırma sonuçları aynı zamanda süpermarket müşteri davranışları yönetimi açısından yorumlanmış ve bir dizi öneriler getirilmiştir.

Citation Formats
T. Duman and M. İ. Yağcı, “Süpermarket Müşterilerinin Devamlı Alışveriş Niyetlerini Etkileyen Faktörler: Bir Model Denemesi,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 33, no. 1, pp. 87–116, 2006, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/98.