Süpermarket Müşterilerinin Devamlı Alışveriş Niyetlerini Etkileyen Faktörler: Bir Model Denemesi

Download
2006-6
Duman, Teoman
Yağcı, Mehmet İsmail
Türkiye’de son yıllarda sayıları hızla artan büyük çaplı süpermarketler büyük organizasyon olma avantajlarını kullanarak tüketicilere hem iyi hizmet verme, hem de daha hesaplı ürün sunma iddialarını ortaya atmaktadırlar (Dereli ve Baykasoğlu, 2002; Şamiloğlu ve Uslu, 2001). Süpermarket sayılarının hızla artması fiyat avantajı, ürün ve hizmet kalitesi açılarından önemli bir rekabet ortamı ortaya çıkarmıştır. Süpermarket yöneticileri tüketicileri kendi marketlerine yönlendirmek için yoğun kampanyalar sürdürmekte ve sürdürdükleri bu kampanyaların tüketicileri kendi marketlerine yönlendirdiği beklentisine girmektedirler. Bu araştırmanın amacı, süpermarket müşterilerinin aynı süpermarketten sürekli alışveriş yapma niyetlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin yapısal eşitlik modelleri yöntemiyle test edilmesidir. Süpermarket müşteri davranışları çalışmalarına dayalı olarak belirlenen beş temel faktörün devamlı alışveriş niyetleri üzerine olan etkileri test edilmiştir (Sweeney vd., 1999 ; Sirohi vd., 1998). Bu faktörler karşılaştırmalı fiyat algısı, indirim algısı, ürün kalitesi algısı, hizmet kalitesi algısı ve değer algısıdır. İncelenen 15 ilişkiden 12’si istatistiki olarak anlamlı bulunmuş ve test edilmiş modeldeki ilişkiler olarak belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, süpermarket müşterilerinin sürekli alışveriş niyetlerini büyük ölçüde indirim algısı, ürün kalitesi algısı ve değer algısı belirlemektedir. Karşılaştırmalı fiyat algısı ve hizmet kalitesi algısı, sürekli alışveriş niyetleri bakımından ikincil faktörler olarak ortaya çıkmaktadır. Araştırma sonuçları aynı zamanda süpermarket müşteri davranışları yönetimi açısından yorumlanmış ve bir dizi öneriler getirilmiştir.

Suggestions

Ortaokul Öğretmen Adaylarının Fen ve Matematik Derslerinde Alternatif Öğretim Yaklaşımlarının Kullanımına İlişkin İnançlarının İncelenmesi
Şahin, Elvan; Aytekin, Emine; Işıksal Bostan, Mine(2017-12-31)
Alan yazını öğretmenlerin ve ööğretmen adaylarının fen ve matematik öğretiminde yeni yaklaşımlara ilişkin inançları ve hazır bulunuşluklarına dair kısıtlı bir literatür olduğunu göstermektedir (Isiksal-Bostan, Sahin, & Ertepinar, 2015). Bu araştırmanın amacı Işıksal-Bostan, Şahin ve Ertepınar (2010) tarafından kullanılan ‘Öğretim Yaklaşımlarına İlişkin Öğretmen İnanışları’ ölçeğinin 2013 yılında revize edilen ortaokul fen ve matematik öğretim programları doğrultusunda güncellenmesi ve geçerlilik ile güveni...
Genel Kadercilik Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
Doğulu, Canay; Sakallı, Nuray (null; 2017-11-29)
Psikoloji yazınında kadercilik, çoğunlukla dışsal kontrol odağı, öğrenilmiş çaresizlik, önceden belirlenmişliğe inanma, gerçekliğin kabulü ya da baş etme becerisi gibi çeşitli kavramlarla açıklanmıştır (Esparza, Wiebe ve Quiñones, 2015). Kaderciliği ölçmek için, bu farklı kavramları ele alan çeşitli ölçekler ile kaderciliğin başlıca çalışıldığı sağlık ve yakın ilişkiler konularına ilişkin kaderci inanışları ele alan ölçekler kullanılmıştır (derleme için bkz. Esparza, 2005). Genel olarak bakıldığında, kaderc...
Physical Correlates Of Neighborliness In Apartment Buildings
Yetken, Cengiz; Le Compte, Ayhan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1975)
Bu raporda, apartman binalarında, bir davranış değişkeni olarak komşuluğun sistematik olarak incelenmesi ve çeşitli fiziksel çevre indeksleriyle yapılan karşılaştırılmasında çıkan sonuçlar anlatılmaktadır. (a) Bir apartmanda oturan toplam kişilerin birbirlerini tanıma yüzdesi 30-70 arasındadır. (b) Bu tür çalışmalarda ekolojik indekslerle, kantitatif ilişkiler kurulabilmektedir. (c) Tanıma ve tanınma, dairelerin birbirlerine yakınlıkları ve apartman giriş kapısından olan uzaklıkları ile doğru orantılıdır. D...
Ankara Metropoliten Alanı’nda İmalat Sanayinin Yer Değiştirme Süreci Ve Özellikleri
Boston, Meryem; Erdoğan Aras , Fatma; Görer Tamer , Nilgün (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
1980’lerde neo liberal politikaların uygulanmasına koşut olarak bir yandan firmalar arası rekabetin artması ve sanayinin yeniden yapılanması, diğer yandan da merkezi ve yerel otoritenin kentsel dönüşüm ve yenileme projeleri, firmaların yer değiştirme süreçlerini etkileyen dışsal dinamikler olarak günümüzde sanayi coğrafyasının yeniden şekillenmesine yol açmaktadır. Bu çalışma son dönemde firma yer değiştirme sürecine ilişkin artan ilgiye paralel olarak, Ankara imalat sanayinin yer değiştirme davranışları üz...
Skyscrapers as Tools of Economic Reform and Elements of Urban Skyline: Case of the Abdali Development Project at Amman
Abu-Ghazalah, Samer (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2007)
Gökdelenlerin çevre sakinleri ve yatırımcılar tarafından gücün ve ekonomik güçlülüğün sembolü olarak algılandığı Ürdün’de, yakın zamanlarda ekonomik durumun iyileştirilmesi amacıyla yabancı yatırımcıyı teşvik edici bir ekonomik reform süreci başlatıldı. Bu makalede Amman kent merkezi yakınlarındaki Abdali bölgesinin yabancı yatırımcılar elinde gelişen kentsel dönüşüm (kentsel yeniden oluşum: urban regeneration) projesi, önerdiği yeni gökdelenler ve bunların kentin silüetine olan katkıları açısından değerlen...
Citation Formats
T. Duman and M. İ. Yağcı, “Süpermarket Müşterilerinin Devamlı Alışveriş Niyetlerini Etkileyen Faktörler: Bir Model Denemesi,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 33, no. 1, pp. 87–116, 2006, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/98.