Stok yönetimi ve karlılık ilişkisinin finansal oranlar aracılığıyla incelenmesi: İMKB imalat sektöründe bir araştırma

Download
2009-6-1
Kiracı, Murat
Varlıkların etkin bir şekilde yönetimi, işletmelere önemli bir rekabet gücü sağlar. İşletmelerde önemli bir varlık olan stokların ise, en az maliyetle elde edilmesi ve bulundurulması, karlılığa olumlu bir katkı yapmaktadır. Araştırma stok yönetiminin işletmenin finansal başarısının göstergesi olan karlılıkla ilişkisini açıklamayı amaçlamaktadır. Çalışmada 2002-2006 dönemindeki İMKB imalat sektöründe yer alan işletmelerin finansal oranları kullanılmıştır. Araştırma karlılık ve stok yönetimiyle ilgili finansal oranlar arasındaki ilişkiyi, korelasyon ve regresyon analizi kullanarak açıklamaktadır. Araştırma bulguları, stok devir hızıyla aktif karlılık ve net kar oranları arasında pozitif bir ilişkinin varlığını ifade etmekteyken, stok devir hızı ile brüt kar oranı arasında negatif yönde bir ilişkiyi göstermektedir. Ayrıca araştırma sonuçları, stokların toplam varlıklara ve dönen varlıklara oranları ile karlılık oranları arasında negatif yönde bir ilişki olduğunu belirtmektedir.

Suggestions

AN ANALYSIS ON THE EFFECT OF DYNAMIC RANGE ON OBJECT DETECTION WITH DEEP NEURAL NETWORKS
Koçdemir, İsmail Hakkı; Kalkan, Sinan; Alatan, Abdullah Aydın; Department of Computer Engineering (2021-10-8)
An important problem in computer vision, particularly in object detection, is being able to perceive objects even under challenging illumination conditions. Being robust to such conditions is especially important in applications, such as autonomous driving. Despite the significance of the problem, existing autonomous driving systems use deep object detection networks with low-dynamic range (LDR) images during both the training phase and the testing phase. In this thesis, we investigate whether high-dynamic ...
Evaluation of Motion Selection and Scaling for the Nonlinear Seismic Analysis of Concrete Gravity Dams
Soysal, Berat Feyza; Ay, Bekir Özer; Arıcı, Yalın (null; 2017-10-13)
The selection and scaling of the ground motions is usually the most effective factor determining the results of the safety assessment for concrete gravity dams. The guidelines for the nonlinear transient analyses of buildings, such as the one presented in ASCE/SEI-7-10, are generally applied to these structures. While these procedures are well-studied for the moment frames, their effectiveness and consistency has not been studied for gravity dam structures. The selection and scaling of the ground motions fo...
A review on the practical work in school science
Boz, Yezdan (2005-01-01)
Pratik çalışmalar fen eğitiminde oldukça önemli bir yere sahiptir; ancak, bu çalışmaların fen derslerinde etkili bir biçimde kullanılıp kullanılmadığı tartışmaya açıktır. Bu makalede, fen derslerindeki pratik çalışmaların nasıl kullanıldığı tartışılacak, bu çalışmaların fen eğitimindeki yeri eleştirel bir yaklaşımla incelenecektir. Sonuç olarak, etkili öğretme stilleriyle kullanılıp öğrencilerin öğrenmesine katkı sağlayan pratik çalışmaların, yemek kitabı gibi basamakların takip edildiği pratik çalışmalara ...
Examining autobiographical memory characteristics through relationship stories: the role of gender and memory type
Kara, Demet; Şahin Acar, Başak; Bauer, Patricia J.; Department of Psychology (2021-2-09)
Autobiographical memories have often been investigated in self context whereas other-related memories are important components of self-in-relation to others. This study explored young adults’ personally significant and relationship memories. Forty-six young adults from Turkey and 31 young adults from the USA, aged 18-25, participated in Study 1A and 1B, respectively. In these two studies, participants narrated about their sibling relationship quality and turning points in their relationships. The major purp...
Scenario management practices in HLA based distributed simulation
Topçu, Okan; Oğuztüzün, Mehmet Halit S. (2010-04-01)
Training in a distributed simulation generally involves carefully designed and constructed simulation scenarios to fulfill the training aims. The simulation scenarios (i.e. federation scenario) play an important role in the federation design and development as specified in Federation Development and Execution Process. The simulation scenarios are used in every step in distributed simulation arena from the beginning (analysis and design) of a distributed simulation development to the execution. Such an exten...
Citation Formats
M. Kiracı, “Stok yönetimi ve karlılık ilişkisinin finansal oranlar aracılığıyla incelenmesi: İMKB imalat sektöründe bir araştırma,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 36, no. 1, pp. 161–195, 2009, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/190.