Hide/Show Apps

Kamfor Temelli Piridin-Sülfür Türevlerinin Özgün Sentezi

Proje kapsamında ilk olarak başlangıç maddeleri sentezlenecektir. Bu amaçla (1S)-(+)-Kamfor-10- sülfonik asit önce SOCl2 ile kamforsülfonil klorür bileşiğine dönüştürülecek ve sonrasında PPh3 ile diokzan içerisinde indirgenerek SH grubu elde edilecektir. Çalışmanın bu aşamasında çeşitli alkil ve benzil halojenürler ile türevlendirme çalışmaları yapılacaktır. Bu amaçla, asidik SH protonunun uzaklaştırılarak kuvvetli kükürt nükleofiline dönüştürülmesi için NaH bazı kullanılacak ve takip eden basamakta istenilen alkil ve benzil halojenür türevleri ile reaksiyona sokularak 1 nolu türevler yüksek verimle elde edilecektir. İkinci aşamada hazırlanan bileşiklerde bulunan keton grubunun α- pozisyonlarında bulunan aktif metilen protonları kuvetli baz (NaNH2, NaH ya da KH) ile uzaklaştırılarak karbanyonlar elde edilecek ve ortama etil format ilave edilerek β-hidroksimetilen kamfor türevleri sentezlenecektir. Önerilen projenin son aşamasında ise, β- hidroksimetilen kamfor 2 türevleri Floral-P bileşiği ile amonyum asetat varlığında yüksek sıcaklıklarda halkalaşma reaksiyonuna sokularak sonuç kiral kamfor-piridin türevleri elde edilecektir. Tüm bu reaksiyonlar sırasında başlangıç maddesinden kaynaklı kiralite son aşama olan 3 nolu türevlerin elde edilmesine kadar değişmeden transfer edilecektir. Buna bağlantılı olarak da sonuç ürünlerin mutlak konfigürasyon belirlemelerinde bir sorun yaşanmayacaktır. Tüm kiral ara ürün ve ürünlere ait optik dönme değerleri ölçülecektir. Önerilen tüm reaksiyon şartları optimize edilecektir. Çözücü, konsantrasyon, zaman ve sıcaklığın ürün verimleri üzerine olan etkisi araştırılacaktır. Oluşan bütün ara ve sonuç ürünlerin yapıları spektroskopik yöntemler (1H ve 13C NMR, IR, MS ve HRMS) kullanılarak aydınlatılacaktır. Gerekli durumlarda DEPT (90 ve 135), COSY, HETCOR, HMQC ve HMBC gibi modern NMR teknikleri de kullanılacaktır. Bu projede, kamfor temelli piridin-sülfür türevlerinin sentezi için geliştirilecek olan yöntemlerin literatüre önemli katkılar sağlamasının yanısıra potansiyel bioaktif özellikleri nedeniyle de ilaç endüstrisinde karşılık bulması beklenmektedir. Ayrıca, Ürünlerin kiral yapılarından kaynaklı önemli kiral ligand özellikleri göstermesi de beklenmektedir. Ayrıca projenin deneysel sonuçları yurtdışı yayın haline getirilerek ülkemizin dünya literatüründeki yerinin yükselmesine katkı sağlanacaktır.