Hide/Show Apps

EGZOST GAZLARINDA BULUNAN NOx MOLEKÜLLERİNİN İNDİRGEME/DEPOLAMA DÖNGÜSÜNDE KULLANILAN KATALİZÖRLERİNİN VERİMLERİNİN ARTIRILMASI

İçten yanmalı motorlar günümüz çevre dostu yakıt sistemleri içerisinde giderek önem kazanmaktadır. İçten yanmalı motorlarla CO2 gibi çevreye zararlı gazlarının salımı azaltılmış olsa da egzost gazlarına ABD ve AB komisyonu getirilen yeni yasal düzenlemeler azot oksitlerin (NO ve NO2) salımına da limitler getirmektedir. 1990'larda Toyota tarafından geliştirilmiş olan NOx indirgeme/depolama sistemlerine ilgi giderek artmaktadır. Bu sistemler egzost gazlarının arıtımı için yaygın olarak kullanılabilecek, gelecek vaat eden bir teknoloji olarak görülmektedirler. Bu yüzden özellikle 2000'lerin başından itibaren bu sistemlerin verimlerini artırabilmek için çok sayıda deneysel çalışma yapılmıştır. Bu projede söz konusu sistemlerin çalışma mekanizmalarının anlaşılması ve çeşitli sistem parametrelerinin iyileştirilerek verimin artırılması hedeflenmektedir.