Yarıiletken Nanotellerin Manyetik Atomlarla Katkılandırılması Konusunda Yük Yoğunluğu Fonksiyoneli Hesapları

2009-12-31
Bu projenin amacını ve buna bağlı olarak da beklenilen sonuçları iki grupta toplayabiliriz : 1)Çeşitli atomsal yapılardaki katkılandırılmış yarıiletken nanotellerin yapısal, elektronik ve manyetik özelliklerinin anlaşılması teorik olarak çalışılması ve elde edilen bilgiler ışığında çeşitli yeni nano aygıtların tasarımlerının önerilmesi 2) Deneysel olarak çalışılmakta olan nanotel heteroyapılarının elektronik özelliklerinin teorik olarak incelenmesi ve hetero yapı sentezinde kullanılabilecek nanotel materyallerinin öngörülmesi

Suggestions

Amorf/Camsı Çeliklerin Sert Kaplama Malzemesi olarak Kullanımının Araştırılması
Akdeniz, Mahmut Vedat(2018-12-31)
Önerilen bu proje, yüksek mukavemet, sertlik, aşınma direnci ve korozyon direnci gibi üstün servis performans değerlerine gereksinim duyulan sanayii ve mühendislik uygulamaları için katma değeri yüksek, ekonomik, çevreye duyarlı, daha uzun ömürlü ve performans yükseltme amaç ve hedeflerine yönelik olarak yeni nesil Amorf/Camsı Çeliklerin Üretimi ve Kaplama Malzemesi olarak Kullanımının araştırılmasını amaçlamaktadır.İri hacimli amorf/camsı çelikler (İHCÇ) dünyada oldukça yeni bir teknoloji olup, ülkemizd...
Hidrokarbonların Farklı Mcm-41 Örnekleri Üzerindeki Sorpsiyon Kapasitelerinin Karşılaştırılması
Yücel, Hayrettin(2011-12-31)
Bu çalışmanın amacı, hidrokarbonların(o,m,p- ksilen ve etilbenzen) TEOS ile sentezlenen MCM- 41 örneği üzerindeki adsorpsiyon kapasitelerini değişik sıcaklıklarda Elektronik bir terazide (IGA) sistemiyle ölçmek ve diğer örneklerle karşılaştırmak, bu kapasite farklılıklarının neden kaynaklandığını belirlemek için örneklerin karakterizasyonunu yapmaktır. Ayrıca örnekler üzerinde alkollerin sorpsiyon izotermlerini elde etmektir.
Metal iyonların atık sahası kil örtüsündeki dağılım ve difüzyon katsayılarının araştırılması
Yazıcıgil, Hasan; Çamur, Mehmet Zeki(2000-10-15)
Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb ve Zn iyonlarının üç farklı sıkıştırma koşullarında Ankara kili malzemesinden hazırlanmış taban bariyerindeki kütle transferi sorpsiyon, etkin difuzyon ve mekanik dispersiyon prosesleri çerçevesinde deneysel olarak çalışılmış ve proseslerle ilgili katsayılar belirlenmiştir. Jeoteknik deneylere göre Ankara kili malzemesi likit limiti 73, plastik limiti 29 ve plastisite indeksi 44 olan yüksek plastisiteli inorganik killer sınıfına girmektedir. Kuvars, kalsit, feldspar...
Organik - İnorganik Karışık Matrisli Membranların Üretimi Ve Karakterizasyonu
Yılmaz, Levent(2011-12-31)
Projenin konusu ikili(polimer/zeolit ve polimer/MOF) ve üçlü(polimer/zeolit/uyumlaştırıcı ve polimer/MOF/uyumlaştırıcı)karışık matrisli membranlar geliştirmektir.Membrandaki dolgu maddesinin çeşidi, zeolitin kristal şekli ve tanecik boyutu gibi morfolojik özelliklerinin membranın yapısı ve gaz geçirgenlik performansına olan etkileri incelenecektir. Bu amaçla çubuk ve/veya levha şeklinde ve farklı boyutlardaki zeolitler ve kolay, çabuk ve ucuz sentezlenebilen, farklı kompozisyonlarda ve yapılarda üretilmesi ...
Bor Nitür Nanotüplerin Üretimi Ve Polimer Kompozitlerde Kullanmı
Sezgi, Naime Aslı(2011-12-31)
Bor ve demir oksit toz karışımı ile amonyak gazının yüksek sıcaklıkta tepkimeye sokulmasıyla bor nitrür nanotüpler elde etmek, elde edilen nanotüplerin karakterizasyonunu yapmak, ektrüzyon yöntemiyle farklı ağırlık yüzdelerinde bor nitrür nanotüp içeren polipropilen kompozitler üretmek ve bu kompozitlerin mekanik ve ısısal özelliklerini ölçerek saf polipropilen ile karşılaştırmaktır. Bu sayede bor nitrür nanotüplerin saf polipropilen üzerindeki geliştirici etkisi ölçülecektir.
Citation Formats
H. Toffoli, “Yarıiletken Nanotellerin Manyetik Atomlarla Katkılandırılması Konusunda Yük Yoğunluğu Fonksiyoneli Hesapları,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58746.