Eymir Ve Mogan Göllerinde Mikrlrobial Döngünün Mevsimsel Değişiminin Araştırılması

2012-12-31
1. Amaç ve Gerekçe Projenin ana amacı, sığ göllerde bulunan mikrobiyal toplulukların çevresel değişimlere verdikleri tepkilerin ve ekosistem dinamiğinde nasıl bir rol oynadıklarının göl içi pelajik ve littoralden yapılan aylık örnekleme ile berlirlenmesidir. Eymir ve Mogan gölünde yapılacak aylık örneklemeyle mikrobik çevrim üzerine ‘yukardan-aşağı: avcı kontrolü’ ve ‘aşağıdan-yukarıya:besin tuzu’ kontrol mekanizmalarının ve ötrofikasyon etkilerince değişen rolleri belirlenecektir. Elde edilen bulgular ötrofikleşmiş göllerin restorasyonunda yönlendirci olacaktır. Göllerdeki besin tuzlarının yenilenmesinde ve döngüsünde mikrobiyal komünitenin önemli bir rolü olduğu bilinmektedir. Küresel ısınma ile beraber artan ötrofikasyon, su seviyesi değişimleri, değişen besin ağı yapısı mikrobiyal döngünün etkinliğinde değişmelere sebep olacaktır. Ancak ülkemizde mikrobiyal döngünün rolüne dair bir çalışma bulunmamaktadır. Projemizde yapılacak düzenli aylık örnekleme ile elde edilecek veriler analiz edilerek mikrobiyal komünitenin göllerimizde besin tuzlarının yenilenmesi ve döngüsündeki rolünün ortaya konması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda aylık örneklemede alınan su kimyası , zooplankton ve fitoplankton örneklerinin analiziyle, mikrobiyal çevrimi etkileyen faktörlerin (aşağıdan-yukarıya, yukarıdan-aşağıya) belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Citation Formats
M. Beklioğlu, “Eymir Ve Mogan Göllerinde Mikrlrobial Döngünün Mevsimsel Değişiminin Araştırılması,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58849.