Polietilenin Katalitik Parçalanması

2008-12-31
Dayanıklı, hafif, çeşitli şekillere sokulabilir ve ucuz olmasından dolayı plastikler geniş kullanım alanına sahiptirler. Toplumumuzda son yıllarda hızla artmakta olan plastik atıkların çevreye olan zararlarını en aza indirgemek için çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Atıkların yakılması, toprak altına gömülmesi veya birtakım kimyasal işlemler sonucunda bozundurulup yeni ürünler elde edilmesi bu yöntemlerden sadece birkaçıdır. Ancak yakma işlemi bu atıklardan tekrar enerji elde etme olasılığını sağlasa da, bu işlem sırasında açığa çıkan birtakım zehirli gazların atmosfere karışması nedeniyle tercih edilen bir yöntem değildir. Toprak altına gömülmesi yöntemi ise, çok geniş, uygun ve güvenli alanlar gerektirdiğinden pek rağbet gören bir yöntem değildir. Bu sebeplerden dolayı, atıkların birtakım kimyasal işlemlerden geçirilerek bozundurulup, petrokimya sanayinde kullanılan çeşitli değerli kimyasalların ve/veya sıvı yakıt elde edilmesi üzerine yoğunlaşılmıştır. Bu işlem plastiğin ısı ile katalizörlü veya katalizörsüz olarak bozundurulmasıyla gerçekleşmektedir. Ancak sadece ısı yoluyla katalizörsüz ortamda bozundurmanın verimi düşük olduğu için katalitik bozundurma tercih edilmektedir. Petrolün hızla tükendiği günümüzde, plastik atıklardan elde edilecek olan yakıtlar ileriki yıllar için alternatif birer kaynak olacaktır. Bu çalışmada polietilenin katalizörlü ortamda indirgeyerek değerli kimyasallar ve/veya sıvı yakıt elde edilmesi, parçalanma işleminde kullanılacak asit özelliği olan mezogözenekli katalizörlerin geliştirilmesi, katalitik indirgenme sonucunda elde edilen ürünlerin kompozisyonu ve fonksiyonel gruplarına göre dağılımı hakkında bilgi edinilmesi ve polipropilenin geri kazanma işleminin tasarımı için gerekli olan reaksiyon kinetiği parametrelerin bulunması amaçlanmaktadır.
Citation Formats
N. A. Sezgi, “Polietilenin Katalitik Parçalanması,” 2008. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59092.