Maleik Anhidrit İle Modifiye Edilmiş Sbs Kauçuğunun Polimer-Kil Nanokompozitlerle Kullanılması

2010-12-31
Yılmazer, Ülkü
a) Kapsam Bu proje başvurusu şu anda devam etmekte olan bir doktora tez çalışmasını kapsamaktadır. Bu çalışmanın amacı, polistiren (PS) bazlı organokil/polimer nanokompozitlerinin üretilmesi ve malzemenin çeşitli (mekanik, ısıl, morfolojik vb.) özelliklerinin geliştirilerek, endüstride kullanım alanlarını yaygınlaştırmaktır. Projede yer alacak tezin deneysel çalışmalarında PS polimerinin organokil ile uyumunu sağlamak için stiren-butadiene-striren (SBS) ve benzeri stiren bazlı uyumlaştırıcılar kullanılacaktır. SBS uyumlaştırıcı kauçuğunun organokil ile daha iyi bir şekilde etkileşime girebilmesi için kauçuğun değişik oranlarda maleik anhidrit ile modifikasyonu yapılacak ve eriyik halde karıştırma metodu ile nanokompozitler hazırlanacaktır. Proje kapsamında temin edilmesi hedeflenen çeşitli kimyasallar ( polimer, elastomer, organokil vb.) projede kullanılacaktır. Buna ek olarak, nanokompozit çalışmalarının en önemli aşamalarından olan karakterizasyon analizlerinin (FTIR, elemental analiz, X-Ray, TEM, SEM, DSC, TGA vb.) yapılması bu çalışma için gereklidir ve proje kapsamında bu analizlerin yapılması hedeflenmektedir. b) Araştırmanın Yöntemi ve Zamana Bağlı İş Planı Bu çalışmada nanokompozitlerin üretilmesi eriyik halde karıştırma yöntemiyle yapılacaktır. Çalışma üç aşamadan oluşmaktadır. Bunlar uyumlaştırıcıların maleik anhidrit ile graftalanması ve karakterizasyonu, nanokompozitlerin ekstruderde üretilmesi ve karakterizasyonudur. Birinci aşamada SBS ve benzeri kauçuklar çift vidalı ekstruderde maleik anhidrit ile aşılanacaktır. Graftlanan maleik anhidrit miktarı analitik , FTIR ve elemental analiz ile tayin edilecektir. İkinci aşamada nanokompozitlerin üretilmesi için yine eriyik halde karıştırma metodu, aynı yönde dönen çift vidalı ekstrüder yardımı ile uygulanacaktır. Üretim sırasında farklı parametreler (kil tipi ve miktarı, uyumlaştırıcı tipi ve miktarı, aşılanmış maleik anhidrit miktarı) kullanılacak ve bunların malzeme üzerindeki etkileri araştırılacaktır. Sentezlenmek istenen bileşim manuel olarak karıştırılıp ekstrudere beslenecektir. Ekstrüzyon işleminin parametreleri de sıcaklık, malzeme akış hızı ve vida dönüş hızıdır. Bu çalışmada elde edilen nanokompozitlerin karakterizasyonu için mekanik özellikleri yani gerilme dayanımı, kopmadaki uzama, gerilme modulü; darbe dayanımı, termal özellikleri yani erime sıcaklığı, erime ısısı, bozunma sıcaklığı; eriyik halde akış özellikleri (MFI) ve nanokompzitlerin morfolojisi (XRD; TEM ve SEM ile) incelenecektir.
Citation Formats
Ü. Yılmazer, “Maleik Anhidrit İle Modifiye Edilmiş Sbs Kauçuğunun Polimer-Kil Nanokompozitlerle Kullanılması,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59101.