REAKTİF BOYAMA ATIKSULARININ MEMBRAN SÜREÇLERİ İLE TEMİZ SU OLARAK GERİ KAZANIMI

2015-12-31
Tekstil sektöründe reaktif boyama prosesinde yüksek düzeyde tuz içeren atıksu deşarjı söz konusu olmaktadır. Bu atıksular; yüksek tuz içeriği ile birlikte, yüksek düzeyde KOİ, renk ve askıda katı madde içermektedir. Bu atıksuların konvansiyonel metotlarla arıtılarak alıcı ortama deşarj edilmesi, bir yandan renk problemi ile birlikte tuzlanmaya, öte yandan kısıtlı olan su kaynaklarının aşırı tüketimine yol açmaktadır. Bu çerçevede; geri kazanımı olanaklı kılan membran temelli süreçler, reaktif boyama atıksuları için önemli bir alternatif olarak ortaya çıkmaktadır. Önerilen projede, reaktif boyama atıksularının temiz su olarak geri kazanımına yönelik olarak membran temelli bir süreç geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda, ticari membranlar kullanılarak NF, UF+NF veya birden fazla kademeli NF prosesleri farklı işletim parametreleri ile test edilecek, en iyi performansı gösteren sürecin, membranların ve işletim şartlarının seçimi yapılacaktır. Projede elde edilecek sonuçların; ülkemiz için büyük önem taşıyan tekstil atıksuyu yönetimi, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve atıksuların çevre dostu süreçlerle yönetimi açısından uygulanabilir bilgi üretmesi beklenmektedir.
Citation Formats
P. Z. Çulfaz Emecen, Ü. Yetiş, and B. Koçer, “REAKTİF BOYAMA ATIKSULARININ MEMBRAN SÜREÇLERİ İLE TEMİZ SU OLARAK GERİ KAZANIMI,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59144.