Bilyalı Öğütmeyle Fotokatalitik Tio2 Tozu Üretimi

2009-12-31
Bu projenin amacı mekanik bilyalı öğütme metoduyla yüksek etkinlikte fotokatalitik TiO2 tozu üretmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için a) Farklı öğütme sürelerinde elde edilen TiO2'nin boyut dağılımındaki değişimi belirlenecek, b) Santrifüj ayırımı yapılarak elde edilen TiO2 tozun fotokatalitik aktivitesi belirlenecek, ve c) TiO2 tozunun fotokatalitik etkisine partikül büyüklüğünün ve mekanik öğütmenin etkisi araştırılacaktır. Mekanik bilyalı öğütmeyle, öğütme süresi arttıkça partikül boyutu mikronaltı boyutuna kadar düşecektir. Mikronaltı boyutundaki partiküller bir santrifüj ayırıcı kullanarak daha iri boyuttaki partiküllerden ayrılacaktır. Mekanik öğütmeyle elde edilen mikronaltı boyutlarındaki titanya tozu öğütülmemiş fotokatalist tozuna kıyasla daha iyi fotokatalitik aktivite göstermesi beklenmektedir. Fotokatalitik aktivite gaz-torbası ve metilen mavisi yöntemleriyle belirlenecektir. Öğütmeyle elde edilen tozların fotokatalitik etki sonuçlarının öğütülmemiş tozun fotokatalitik etki sonuçlarıyla kıyaslanmasıyla, mekanik bilyalı öğütmenin fotokatalitik aktivite üzerindeki etkileri belirlenecektir. Çalışmalardan elde edilen sonuçlar ayrıca literatürde verilen değerlerle karşılaştırılıp irdelenecektir. Bu projede üretilmesi hedeflenen mikronaltı boyutlarda TiO2 tozu kendi kendini sterilize eden ve kendi kendini temizleyen uygulamalarda kullanılabilmektedir. Aynaların, seramik karoların veya tıbbi araç gereçlerin üzerine kaplanabilir. Aynı zamanda yakıt hücrelerinde kullanılan alternatif bir fotokatalist film olabilir. Bu proje sonucu elde edilen bulgular klimalarda hava temizleyici filtre yapımında değerlendirilebilir. Proje sonuçları bu bakımdan akademik, teknolojik ve endüstriyel olarak önem arz etmektedir. Projede özgün değer olarak fotokatalizör malzemelerin üretiminde yeni bir üretim sürecinin kazanılması söz konusudur.

Suggestions

Nano Boyutlu Tio2 Tozlarından Boya-Sentezli Güneş Enerjisi Pili Üretimi
Öztürk, Abdullah(2011-12-31)
Bu projenin amacı yüksek etkinlikte fotokatalitik özellik gösteren TiO2 tozu üretmek ve bu tozları kullanarak boya-sentezli güneş enerjisi pili elde etmektir. Proje süresince yapılacak araştırmalarda çeşitli boyutlardaki TiO2 tozları karıştırılarak tozların arasında değişik boyutlarda gözeneklerin oluşturulması sağlanacaktır. Working /counter elektrotları oluşturularak daha verimli çalışabilen güneş enerjisi pilleri üretilecektir. Working elektrod screen baskı metoduyla katmanlanacaktır. Pt counter elektrod...
Bakır Nanotel Esaslı Şeffaf ve İletken Elektrotların Üretimi ve Karakterizasyonu
Ünalan, Hüsnü Emrah; Çırpan, Ali(2016-12-31)
Bu projenin amacı bakır nanotel elektrot esaslı organik ışık yayan diyotların üretimi gerçekleştirmek ve özelliklerini incelemektir. Projede öncelikle bakır nanoteller çözelti esaslı yöntemle üretilecek, ince film şeklinde çeşitli altlıkların üzerine yoğunluğu kontrol ve tekrar edilebilir şekilde kaplanacak ve filmlerin optoelektronik özellikleri sistematik olarak incelenecektir. Daha sonra sözkonusu ince film elektrotları anot olarak kullanan organik ışık yayan diyotlar (OLEDler) üretilecektir. Projenin s...
Atom tuzaklı atomik absorpsiyon spektrometrisi ile duyarlı ve ekonomik eser analiz yöntemlerinin geliştirilmesi
Ataman, Osman Yavuz; Volkan, Mürvet; Kumser, Suat; Ertaş, Nusret(1996-06-30)
Küçük miktarlarda organik çözücünün aleve verilmesiyle atom tuzağı yüzeyinden atomlaştırmanın gerçekleştirildiği yeni bir analitik yöntem , Atomik Absorpsiyon Spektrometrisi için geliştirilmiştir. Yöntem, Bi, Au ve Mn için uygulanmıştır. 2 dakikalık toplama süreleri için duyarlılık artışları, Bi, Au ve Mn için sırasıyla 94, 180 ve 6.6 olarak bulunmuştur. Atom tuzağı olarak kullanılan kuvrs boru yüzeyindeki türler, SEM ve XPS kullanarak incelenmiştir. Atomlaşma mekanizmasında ısıl etki dışında etmenler de ol...
Toz Metalurjisi Yöntemiyle Gözenekli Tini Şekil Bellek Alaşımlarının Üretilmesi Ve Karakterizasyonu
Bor, Ali Şakir(2008-12-31)
Projenin amacı genelde, yapısal ve fonksiyonel amaçlı olarak kullanılabilecek gözenekli TiNi alaşımının üretilmesidir. Projede üretim yöntemi olarak toz metalurjisi tekniği kullanılacaktır. TiNi ile reaksiyona girmeyen, fırın içinde indirgeyici bir atmosfer oluşturan ve sinterleme sıcaklığını düşüren Mg boşluk yapıcı malzeme olarak kullanılacaktır. Çeşitli oranlarda TiNi-Mg toz karışımları hazırlanıp değişik basınçlar uygulanarak basılacak ve yüksek sıcaklıklarda hem sinterleme işlemi gerçekleştirilecek hem...
NiMH Bataryalar için Pozitif Elektrod Malzemesinin Geliştirilmesi
Öztürk, Tayfur; Eyövge, Cavit(2017-12-31)
Bu projenin amacı NiMH bataryalara için üstün özellikli pozitif elektrod malzemesinin geliştirilmesidir. Bu amaçla klasik üretimden farklı olarak Ni(OH)2 termal plazmadan geçirlerek olabildiğince küçük parçaçıklı olarak üretilecektir. Çalışma parçaçık boyutuna ve elektrod mimarisine bağlı olarak bağlı Ni(OH)2 pozitif elektrod performansının belirlenmesini amaçlamaktadır.
Citation Formats
A. Öztürk, “Bilyalı Öğütmeyle Fotokatalitik Tio2 Tozu Üretimi,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59216.