Metal Biyosit Aşılanmış Antibakteriyel Silika Tozların Üretilmesi

2010-12-31
Bakteriyel mikroorganizmaların çoğalmasına engel olup, yok edilmesi işlevlerini yerine getirecek malzemelerinin geliştirilmesi bu mikroorganizmaların insan sağlığına olan etkilerini an aza indirmek yönünde önem teşkil etmektedir. Bu doğrultuda projenin amacı antibakteriyel özellik gösterecek silika tozlarının üretilmesidir. Silika tozlarında antibakteriyel özellik metalik biyosit (gümüş ve/veya bakır) aşılanarak sağlanacaktır. Projede, antibakteriyel toz sentezlenmesi sol-jel esaslı üretim süreçlerinin kullanarak gerçekleştirilecektir. Silika kaynağı olarak organik metal oksitlere yerine inorganik sodyum silikat solüsyonu (cam suyu) kullanımına dayanan üretim süreçleri öngörülmektedir. Bu yaklaşımın endüstriyel ölçekte toz üretimi için ekonomik yönden daha anlamlı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, bu üretim süreci organik silaka kaynaklarının kullanıldığı üretim süreçlerine oranla daha temiz ve çevre uyumlu niteliktedir. Projedeki diğer bir amaç ise uzun süre antibakteriyel özellik gösterecek bozunuma dayanıklı metalik biyosit aşılanmış silika tozlarının fiziksel ve kimyasal özelliklerinin tanımlanmasıdır. Bu doğrultuda üretim süreç parametreleri sistematik olarak belirlendikten sonra, tozların antibakteriyel özelliklerinin niceliksel ve niteliksel olarak ölçülmesi hedeflenmektedir.

Suggestions

Sol-jel yöntemiyle gümüş-aşılanmış silikat esaslı antibakteriyel kaplamaların geliştirilmesi
Akköprü, Betül; Durucan, Caner; Ün, Nusret Serhat; Dericioğlu, Arcan Fehmi(2008)
There is a strong and urgent need for developing functional materials and surfaces that can prevent proliferation and survival of the bacteria to minimize the adverse effects of these microorganisms on public health. The objective of the project is establishing sol-gel based processing routes for development of silver biocide-doped antibacterial silicate based coatings and powders and determination material properties defining the antibacterial activity and durability. During the first phase of the project ...
Farklı Lignoselülozik Biyokütlelerin Enzimatik Hidrolizi
Poçan, Pelin; Öztop, Halil Mecit; Hamamcı, Haluk (2015-11-12)
Doğal kaynakların büyük bir hızla tüketildiği ve sanayileşmenin giderek yaygınlaştığı günümüz dünyasında, yenilenebilir kaynakların sanayinin bu ihtiyacını karşılamak için kullanılması hem ekonomik hem de çevresel etkenlerden dolayı önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Lignoselülozik biyokütleler olarak da bilinen bitki kökenli atık maddeleri, çeşitli ön işlem metotlarıyla enzimatik hidrolize hazır hale getirip, hidroliz sonucunda oluşan şekerleri karbon kaynağı olarak kullanabilen ...
Metal-metal bağı içeren binükleer komplekslerinin, ( M2 (B-B)4 L2( n- , Ligand yerdeğiştirme reaksiyonları kinetiğinin incelenmesi
İşçi, Hüseyin; Deveci, Necla; Camadanlı, Şebnem; Özalp, Şeniz; Gökağaç Arslan, Gülsün(1998-12-01)
Bu çalışmada, genel olarak aşağıdaki tepkime denklemi ile tanımlanan ligand yer değiştirme tepkimelerinin kinetikleri, fazla miktarda $Y^-$ ve $H^+$ iyonu içeren sulu çözeltilerde çalışılmıştır. $H^+$ $[H_2O-Pt(B-B_4)_4Pt-OH_2]^{2-}$+2$Y^ -------> $[Y-Pt(B-B_4)_4Pt-Y]^{4-}$ B-B = $SO_{4^{2-}}$ , $HPO_{4^{2-}}$ $Y^-$=$Cl^-,Br^-,SCN^-$ Bütün tepkime çözeltilerinde iyonik kuvvet sabit tutulmuştur. Tepkimeye giren komplekste, birbirlerine sülfat veya hidrojenfosfat köprü ligandları ile bağlanmış iki Pt(III) ato...
Lazer Kristalizasyon Yöntemi ile Yüksek Verimli İnce Film Kristal Si Güneş Gözesi Geliştirilmesi
Turan, Raşit; Bek, Alpan; Toffoli, Hande(2018)
Gerçeklestirdigimiz projede silisyum tabanlı polikristal-amorf silisyum ince film günes gözesiüretimine özellesmis bir lazerle kristalizasyon platformunun sanayi-üniversite isbirligisayesinde gelistirilmesi saglanmıstır. Yola çıkıs hedeflerimiz bu teknoloji ve üniversitearastırma olanakları kullanılarak ince film silisyum günes gözesi üretilebileceginin gösterilmesive üretim yöntem basamaklarının ortaya konmasıdır. Günümüz fotovoltaik piyasasındaki enbüyük pazar payı yaklasık %90 ile kristal silisyum (c-Si)...
Kimya mühendisliği proses tasarımı ön bilgi toplama, depolama ve kullanımına yönelik veri tabanı (Databank) yazılım paketi
Karbaşı, Fariba; Kısakürek, Bilgin; Kamalı, Gülçin; Şenelt, Akif; İnalakdere, Fuat(1995)
Modern kimya mühendisliğinin en önemli dallarından biri olan proses tasarımı alanında son on yslda bilgisayar yardımı ile çok karmaşık ve değişik yönlü mühendislik hesaplarının çözümünde büyük ilerlemeler kaydedilmiş, yeni benzetişim yöntemleri geliştirilmiştir. Bu tür yeniliklerin daha verimli bir biçim­de kullanılabilmesi için tasarım mühendisine her bakımdan kolaylık sağlayan düzgün yazılmış, modern proses tasarımına dönük ve bilgisayar dili açısından uygun bir biçimde programlanmış bilgisayar yardımlı p...
Citation Formats
C. Durucan, “Metal Biyosit Aşılanmış Antibakteriyel Silika Tozların Üretilmesi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59219.