Kobalt Bazlı Çok Bileşenli İri Ve Hacimli Camsı/nanokristal Manyetik Alaşımların Tasarlanıp Gelişirilmesi.

2010-12-31
Bu çalışmanın amacı Co-bazlı ve CoFe-bazlı çok bileşenli, kısmen veya tamamen iri ve hacimli camsı veya nanokristal yapıda manyetik alaşımların tasarlanması, sentezlenmesi/işlenmesi, ve ardından ısıl, yapısal ve manyetik olarak karakterize edilmesidir. İlk aşamada, Co-B, Co-Zr ve başka ikili alaşım sistemlerinde üçüncü alaşım elementlerinin cam oluşturma eğilimine etkisi, yarıdeneysel kurallar kullanılarak ve pseudopotansiyel yaklaşım içinde alaşımların elektronik teorisi üzerine kurulu bir modelin simüle edilmesiyle, teorik olarak incelenecektir. Cam oluşturma eğiliminin göstergeleri kabul edilen parametreler olmalarından dolayı, her bir alaşım için, birinci koordinasyon kabuğundaki kısmi düzenlenme enerjileri, karışma ısısı, karışma entropisi, viskozite ve kritik soğuma hızı hesaplanacaktır. İkinci aşamada, teorik tahminler temel alınarak belirlenen ikili, üçlü ve çok bileşenli bir dizi alaşım ark ergitmesi ile sentezlenecektir. Ardından tam/kısmi camsı bir yapı elde etmek için, bu alaşımlar savurmalı döküm makinasında ergitilip bakır kalıplara dökülecek ve çıkan numuneler tam/kısmi nanokristal bir yapı elde etmek amacıyla ısıl işleme tabi tutulacaktır. Son aşamada, dökülmüş ve ısıl işlenmiş numunelerin Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC) ile ısıl karakterizasyonları, Taramalı Elektron Mikroskopisi (SEM), X-Işını Kırınımı (XRD) ve mümkün olursa Geçirimli Elektron Mikroskopisi (TEM) ile yapısal karakterizasyonları, ve Titreşen Örnek Manyetometresi (VSM) ile manyetik karakterizasyonları yapılacaktır. Eğer mümkün olursa, XRD, DSC and VSM çalışmalarında toplanan veriler kullanılarak, Johnson-Mehl-Avrami izotermal kristallenme kinetiği modeli ve/veya Kissinger nonizotermal kristallenme kinetiği modeli yardımıyla nanokristal oluşumunun kinetiği incelenecektir.
Citation Formats
A. Mehrabov, “Kobalt Bazlı Çok Bileşenli İri Ve Hacimli Camsı/nanokristal Manyetik Alaşımların Tasarlanıp Gelişirilmesi.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59228.