Hide/Show Apps

Mg-Ni Metaller Arası Bileşiklerinin Erimiş Tuz İçerisinde Üretilmesi

2013-12-31
Karakaya, İshak
Erden, Fuat
Mg2Ni, hidrojen depolama kapasitesi yüksek olan (3.4 ağ.%- 3.6 ağ. %) önemli bir metaller arası bileşiktir. Yapısında hidrojen ile kolay bağ kurabilen Mg bulunması depolamanın kolay olmasına, hidrojen ile kolay bağ kuramayan Ni bulunması da hidrojen ayrışımının kolaylaşmasına yardımcı olmaktadır. Literatür taraması yapıldığında Mg2Ni’nin bir çok çeşitli yöntemle üretilebildiği fakat bu yöntemlerin her birinde Mg ve Ni metallerinin üretim öncesinde hazır bulunması gerekliliği gözlemlenmiştir. Fakat magnezyum’un kolay oksitlenebilen bir metal olması, ayrı olarak tutulmasının da zor olmasına neden olmaktadır. Bu araştırma; Mg2Ni üretimi için yeni bir metodun uygulanabilirliğinin incelenmesini amaçlamaktadır. Bilindiği gibi Ni, NiO’in elektrodeoksidasyonu ile, Mg ise MgCl2’nin erimiş tuz içerisinde elektrolizi ile üretilebilmektedir. Bu iki metalin ayrı ayrı hücrelerde elde edilip daha sonra başka prosesler ile Mg2Ni bileşiği üretilmesi yerine tüm işlemin tek bir hücrede tamamlanması daha faydalı olacaktır. Bileşiminde MgCl2 bulunan bir elektrolit içerisinde, NiO elektrodeoksidasyonunu takiben uygulanacak yüksek potansiyellerin katotta Mg2Ni oluşumuna imkan verebileceği düşünülmüştür. Bu çalışmada temel amaç NiO elektrodeoksidasyonunu takiben yerinde Mg2Ni oluşturarak, önceki yöntemlere alternatif daha düşük maliyetli Mg2Ni metaller arası bileşiği oluşturmaktır. Sıcaklık, elektrik potansiyeli, erimiş tuz elektroliti kompozisyonu, NiO peletin porozitesi ve sinterleme süresi gibi değişkenlerin Mg-Ni metallerarası bileşiklerin oluşmasına etkilerinin incelenmesini kapsamaktadır. Sonuçta Mg2Ni oluşumuna yukarıdaki parametrelerin etkileri belirlenecektir.