Erbaa (tokat) Alüvyal Zeminlerine Ait Makaslama Dalgası Hızları (vs) Veri Tabanın Oluşturulması Ve Yerleşim Alanı İçin Zemin Büyütme Değerlerinin Tespiti

2010-12-31
Kelkit Çayı'na oldukça yakın bir alanda kurulmuş olan Tokat iline 59 km uzaklıkta bulunan Erbaa ilçesi, aynı zamanda deprem üretme açısından aktif olan Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun doğu kısmında yer almaktadır. Erbaa ilçe merkezi Kelkit Çayı'nın güney kısmındaki alüvyal bir zeminde kurulmuştur. Yerleşim yeri, 1942 Erbaa-Niksar (M=7.2) depreminden sonra ilçede meydana gelen hasar nedeni ile farklı bir yere taşınmıştır. Bu çalışmada, Erbaa'nın (Tokat) yer aldığı Kelkit Vadisinde, halen çökelimini sürdürmekte olan alüvyal zeminlerin makaslama dalga hızları (Vs) belirlenecek ve yöreye ait karakteristik bir zemin makaslama dalga hızı dağılım haritasının ortaya konacaktır. Bunun için, inceleme alanında daha önce yapılmış sondaj verileri ve yeni açılacak sondaj kuyularından alınacak veriler kullanılarak, standart penetrasyon deneyi (SPT) bazlı Vs dağılım haritası hazırlanacaktır. Ayrıca, SPT-Vs ilişkisi dikkate alınarak, yöreye ait bir ampirik ilişki de bulunacaktır. Daha sonra, bu analizler sonucunda oluşturulacak haritalar CBS (Coğrafi Bilgi sistemi) ortamına aktarılacaktır. CBS ortamında alana ait haritalar katmanlar halinde hazırlanacak ve gerekli sorgulamalar yapılacaktır. Böylece oluşan harita/haritalar, arazi kullanımına yönelik değerlendirilecektir.

Suggestions

Süphan stratovolkanı'nın volkanostratigrafisi ve jeokimyasal evrimi
Toprak, Vedat M. G.; Güleç, Nilgün Türkan; Tolluoğlu, Ümit A.; Süzen, Lütfi M.; Özdemir, Yavuz(2009)
Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan çarpışma kökenli volkanizma kuzeydoğuda Erzurum-Kars Platosundan güneyde Karacadağ’a kadar uzanan geniş bir alanda yüzeylenmektedir. Bölgenin yaklaşık olarak 2/3 sini kaplayan volkanizma irili ufaklı çıkış merkezleri ile büyük hacimlere sahip kalkan ve stratovolkanlar ile karakterize edilir. Van Gölü’nün kuzeyinde yer alan Süphan Stratovolkanı 4050 m yüksekliği ile Doğu Anadolu’da yer alan Kuvaterner yaşlı volkanların en önemli üyelerinden biridir. ...
Palandöken Dağının Atmosferik Özellikleri
YEŞİLYAPRAK, CAHİT; ŞAHİN, YUSUF; ÖZDEMİR, SACİT; HELVACI, MUSTAFA; Yerli, Sinan Kaan; GÜÇSAV, BÜLENT; ÇOKER, DENİZ; AYDIN, EMRE; AKÇA, BURCU; AKKUŞ, TUBA; ÖZPOLAT, ÖZGÜR FIRAT; DEMİRCİ, HANİFİ (2009-09-08)
Erzurum şehir merkezine çok yakın bir konumda olan Palandöken Dağı, 3175 m yüksekliğiyle Türkiye’deki ve Dünya’daki en önemli (stratejik, sportif, turistik vb.) zirvelerden birisidir. Palandöken Dağı ve çevresinin fiziki, stratejik ve atmosferik koşullarının farklı amaçlarla kullanılabilirliğinin (alternatif enerji kaynakları potansiyelinin belirlenmesi ve enerji üretimi ve teknolojileri, turistik ve sportif faaliyetlerde, kar - su hidrolojisi, bilimsel alanlarda vb.) artırılması, bölgenin ve zirvenin atmos...
Ege Denizi körfezlerinde denizel kuvaterner sedimanların mikropaleontolojisi ve deniz seviyesi ve ortamsal değişmelere ait veri ve modellemeler
Altıner, Sevinç Özkan; Altıner, Demir; Yılmaz, Ömer İ.; Akçar, Naki(1999)
Ege Deniz'nin kuzeydoğu ucunda bulunan ve aktif faylarla denetlenen Saroz Körfezi'nin tabanından alınan Geç Kuvaterner (güncel) yaşlı örneklerdeki foraminifer faunası çalışılmıştır. 24.5 m-631 m 1er arası derinlikten gelen 50 örnekte ortaya konulan bentik ve planktonik foraminifer tür sayısı 210 dur. Textulariina, Spirillinina, Miliolina, Lagenina ve Rotaliina'ya ait 197 bentik foraminifer türü örnek bazında sayılmış ve dağılımları yüzde üzerinden göreceli olarak hesaplanmıştır. Pliyosen-Geç Kuvaterner zama...
İstanbul’da Sanayinin Desantralizasyonu Ve Kentsel Ulaşıma Etkisi
Aysan, Mesture ; Demir, Orhan ; Altan, Zeynep ; Dökmeci, Vedia (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1995)
Avrupa ve Asya kıtasının buluştuğu, İstanbul Boğazı'nın iki yakasında konumlanan İstanbul, sekiz milyon ile Türkiye'nin en fazla nüfusa sahip, dünyanın da sayılı büyük şehirlerindendir. 1950'li yıllara kadar doğal nüfus artışı ile gelişen kent, daha sonra ekonomik yapıdaki değişiklikler sonucunda göç olgusu ile karşı karşıya kalmış ve nüfusu büyük bir hızla artmaya başlamıştır. Kentsel merkez ve alt merkezlerde yoğunlaşan ticaret fonksiyonu, önemli karayolu bağlantıları boyunca doğrusal (linear) olarak geli...
Fay bölgelerine çok yakın yapıların deprem sırasındaki davranışlarının yerinde alınan kayıtlarla kıyaslanması
Gülkan, Polat; Sucuoğlu, Haluk; Sonuvar, Onur; İncekara, Önder Çetin; Bayülke, Nejat; Mengi, Yalçın(1994)
Bu çalışma Gerede'de Kuzey Anadolu Fay kırığına çok yakın bir mesafede bulunan 7 katlı betonarme bir binanın muhtemel bir deprem sonrasındaki dinamik davranışını ele almaktadır. Bina çevresinde ve üzerinde 9 adet tek eksenli ivme ölçme cihazı belirli yerlere monte edilmiştir. Cihazlardan herhangi birinde ölçülen ivmenin 0.02g eşik değerini aşması halinde sistem kayıt almaya başlayacak ve daha sonra değerlendirmeye tabi tutulacak bilgileri depolayacaktır. Bu yapı, ülkemizde cmazlandırılmış ilk binadır. Bina ...
Citation Formats
T. Topal, “Erbaa (tokat) Alüvyal Zeminlerine Ait Makaslama Dalgası Hızları (vs) Veri Tabanın Oluşturulması Ve Yerleşim Alanı İçin Zemin Büyütme Değerlerinin Tespiti,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59308.