Hide/Show Apps

Tunceli Güneyindeki Tersiyer Bazaltlarının Sr-Nd-Pb-Hf İzotop Jeokimyası: Volkanizmanın Manto Kaynak Özellikleri ve Etkilendiği Magmatik Süreçlere İlişkin Çıkarımlar

Tunceli Volkanitleri’nin Beydamı üyesi Tunceli ilinin güney kesimlerinde yer almakta ve yaklaşık olarak 100 km2 lik bir alanı kaplamaktadır. Bu proje kapsamında, mafik kompozisyondaki Beydamı volkanitleri üzerinde, güncel ve farklı analitik yöntemler (Sr-Nd-Pb-Hf izotop analizleri) kullanılarak Doğu Anadolu jeodinamik evrimine ilişkin son tartışmalara yeni bir yön verilmesi planlanmaktadır. Söz konusu bu proje önerisi ile birlikte; i) volkanizmanın kaynak özellikleri belirlenerek uç üye tiplerinin saptanması ve bu köken tiplerinin dünyada yer alan diğer kıta içi volkanizma örneklerinin köken tipleri ile karşılaştırılmasının yapılması, ii) volkanitlerin, majör-iz element, ve izotop jeokimyası özelliklerinden yola çıkılarak volkanizmanın petrolojik evrimi sırasında etkin olmuş magmatik proseslerin (kısmi ergime, fraksiyonel kristallenme, magma karışımı ve kabuk asimilasyonu) ne derece etkili olduğuna ilişkin petrolojik numerik modellemeler yapılması, iii) Doğu Anadolu Bölgesi’nin batı kısmını altlayan litosferik ve astenosferik manto tiplerinin ayrıntılı petrolojik özellikleri belirlenip, bu manto tiplerinin jeolojik süreçte ne gibi etmenlere (dalma-batma modifikasyonları, geri dönüştürülmüş okyanusal malzemenin mantoya etkileri) maruz kaldığının ortaya çıkartılması,iv) Yukarıda bahsedilen tüm çıktılar elde edildikten sonra, Doğu Anadolu çarpışma-sonrası volkanizmanın jeodinamik evrimine katkıda bulunarak süre gelen güncel tartışmalara yeni bir yön verilmesi amaçlanmaktadır.