Domates Posasındaki Fenolik Bileşenlerin Mikrodalga İle Özütlenmesi

2009-12-31
Kapsam: Bu projede, mikrodalga ile özütleme metodu kullanarak, domates posalarından fenolik madde içerikli özüt elde edilecek ve bu özütlerin fenolik madde içeriği ve antioksidan kapasiteleri belirlenecektir. Özütlemede en uygun koşulların bulunması amacıyla mikrodalga gücü, özütleme süresi ve organik çözücü çeşidi değişken olarak seçilmiştir. Kontrol olarak konvansiyonel Sokselet özütleme metodu kullanılacaktır. Mikrodalga özütleme metoduyla elde edilen sonuçlar konvansiyonel özütleme metoduyla elde edilen sonuçlarla karşılaştırılacaktır. Yöntem: Çalışmada kullanılacak olan domates posası öncelikle –80°С de dondurulduktan sonra dondurmalı kurutucuda kurutma işlemine tabi tutulacak ve ardından öğütülerek özütleme için hazırlanacaktır. Öğütülen numuneler mikrodalga fırında özütlenecektir. Bağımsız değişkenler mikrodalganın gücü (60, 100%), özütleme süresi (ön deneylerle belirlenecektir) ve çözücünün çeşiti (su ve etanol) olarak belirlenmiştir. Bu değişkenlerin elde edilen özütün toplam fenolik madde ve fenolik bileşenlerin konsantrasyonları ve antioksidan kapasitesine olan etkileri incelenecektir. Özütlerin toplam fenolik miktarı Folin-Ciocalteau metodu kullanılarak belirlenecektir. Toplam fenolik madde içeriği gallik asit denkliği olarak bulunacaktır Toplam antioksidan aktivitesi ise DPPH yöntemi kullanılarak bulunacaktır. Bu analiz için gallik asitin farklı konsantrasyonları metanolde hazırlanacaktır. Gerekçe: Meyve suyu üretimi sonucu elde edilen posalar atık ürün veya hayvan yemi olarak işlem görmektedir. Halbuki bu posalar fenolik bileşenler açısından zengindir. Çalışmanın amacı, antioksidan madde açısından zengin olan domates posasından mikrodalga özütleme sistemi kullanarak fenolik madde elde edilmesidir. Ayrıca, mikrodalga gücü, işlem süresi ve çözücü çeşitinin özütleme üzerine olan etkisi araştırılarak en uygun özütleme koşulları belirlenecektir. Posalarda fenolik bileşiklerin elde edilmesinde mikrodalga kullanımı yeni bir teknolojidir. Özütlemede mikrodalga kullanılmasının özütleme süresini azaltması, organik çözücü kullanımını düşürmesi ve fenolik bileşiklerin bozulma düzeyini azaltması beklenmektedir. Literatürde mikrodalga özütleme metodu kullanarak meyve posalarının değerlendirilmesiyle ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. Beklenilen Sonuç: Domates posasından fenolik bileşenlerin elde edilmesi amacıyla kullanılacak olan mikrodalga özütleme metodu yeni bir teknolojidir. Bu metod kullanıldığında, zamandan ve organik çözücü kullanımından tasarruf edileceğinden özütler konvansiyonel metodla elde edilenlere göre daha düşük maliyetle elde edilecektir. Bu çalışmayla mikrodalga özütleme için en uygun çalışma koşulları ve çözücü tipi belirlenecektir.

Suggestions

Gıda Endüstrisi Atıklarından Alkali Pektinaz Üretimi Ve Modellenmesi
Çekmecelioğlu, Deniz(2013-12-31)
KAPSAM: Fındık atıklarından alkali pektinaz enzimi üretmek, enzim aktivite değişimini modellemek projede ulaşılmak istenen temel amaçtır.Bu proje ile hazırda kullanılan mısır, şeker pancarı, buğday kepeği, portakal kabukları vb. atıklara ilave olarak yeni bir hammadde kazandırılacak; dolayısıyla tarım ekonomisine canlılık kazandırmasının yanı sıra çevre sağlığına da olumlu etkilerinin olacağı düşünülmektedir. YÖNTEM/GEREKÇE: Projenin birinci aşamasında hammadde içerik analizi yapılacaktır. Öğütülen hammadd...
Metalik Alaşımların Ve Metal Matris Nanokompozitlerin Mikrodalga İle Sinterelenmesi
Dericioğlu, Arcan Fehmi(2010-12-31)
Kapsam/Yöntem/Beklenilen Bulgu Projenin başlama tarihinden itibaren geçen süreçte, toz metalurjik numunelerin mikrodalga sinterleme süreci için gereken metalik tozlar temin edilmiş, toz hazırlama ve sinterleme aşamalarında gerekli bilgi ve beceriyi kazanabilmek amacıyla ön deneyler yapılmıştır. Bu aşamalar sırasında, değişken sıkıştırma basıncı ve sinterleme sıcaklıklarında mikrodalga ve konvansiyonel sinterleme deneyleri yapılarak elde edilen peletlerin %yoğunlaşım, X-ışınları kırınımı faz analizi ve mikro...
Katman Katman Kendiliğinden Yapılanma Tekniği İle İşlevsel Yüzeylerin Hazırlanması.
Erel Göktepe, İrem(2013-12-31)
Kapsam: Önerilen projede, seçici olarak betainleştirilmiş diblok kopolimerlerden elde edilen misellerin çok-katmanlı ince filmler içerisine yerleştirilmesi, elde edilen filmlerin fizyolojik pH'de kararlı olması ve film katmanlarının ve/veya misel çekirdekleri içerisine hapsedilmiş moleküllerin biyolojik uygulamalara uygun pH aralığında yüzeyden kontrollü salımının sağlanması üzerine yoğunlaşılacaktır. Yöntem: Bir bloğu betainleştirilmiş, bir bloğu ise pH'ye duyarlı diblok kopolimerin pH tetiklemesiyle sulu...
Fotovoltaik Güneş Gözelerinin Üretimine Yönelik Pirit Nanokristal Sentezi ve Karakterizasyonu
Volkan, Mürvet; Kalay, Yunus Eren(2015-12-31)
Başvurusu yapılan bu araştırma teklifinin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Mikro ve Nano Teknolojiler Programı ve Kimya Bölümleri’nde ortaklaşa yürütülmek üzere, fotovoltaik uygulamalarda kullanılmak üzere pirit nanokristallerinden güneş gözelerinin üretilmesini ve detaylı içyapı karakterizasyonunu içermektedir. DAP kapsamında, sunulan disiplinlerarası proje teklifi ile, geleneksel PV hücre malzemelerinin yerini alabilecek nanokristal pirit malzemesinin üretilmesi ve g...
Karışık Matrisli Membranlar ile Uçucu Organik Bileşenlerin Ayrılması
Kalıpçılar, Halil(2016-12-31)
Bu proje kapsamında karışık matrisli membranlar, ambalaj-baskı sanayinde kullanılan katmadeğeri yüksek etil asetat, isopropil ve etil alkolün geri kazanılması amacıyla hazırlanacaktır.Sentezlenecek olan karışık matrisli membranların, çözücüleri geçirirken azot ve su buharınıgeçirmeyen, moleküler elek niteliğine sahip hidrofobik özellikte olması hedeflenmektedir. Bumembranlar yardımıyla azot içinde kısmi basınçları çok düşük olan çözücülerin, kısmi basınçlarıartırılarak yoğuşturulabilir bir seviye çıkması is...
Citation Formats
S. G. Şümnü, “Domates Posasındaki Fenolik Bileşenlerin Mikrodalga İle Özütlenmesi,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59407.