Ticari Bebek Mamalarında Furan Oluşumu, Mikrobiyal Ve Besinsel Kalite Parametreleri Üzerinden Isıl Sterilizasyon Ve Yoksek Hidrostatik Basınç Uygulamalarının Karşılaştırılması

2011-12-31
Proje kapsamında karışık sebzeli ve karışık meyveli-tahıllı bebek mamalarında GC-MS aracılığıyla furan analizleri yapılmış ve yukarıdaki verilere ulaşılmıştır. Otoklavlanmış örnekler kontrol grubu olarak tayin edilmiştir. Karışık sebzeli örnekler içerdikleri askorbik asit miktarı bakımından furan oluşumuna meyillidirler. Otoklavlanmış karışık sebzeli örneklerde furan miktarı 28,15 ng olarak okunurken yüksek hidrostatik basınç ile sterilize edilmiş örneklerde en yüksek furan miktarının 0,33 ng olduu görülmektedir. Bu değerler furan için eşik değeri olan 1 ngdan oldukça düşüktür. Yüksek hidrostatik basınçla sterilizasyonun furan oluşumunu engellediği karışık sebzeli örneklerde açıkça ortadadır. Mikrobiyolojik analizlere bakıldığında ise sebzeli örneklerde başlangıç toplam mezofil bakteri sayısı 190000 cfu/g olarak bulunmuştur. Farklı sıcaklık, basınç ve zamanlardaki basınç uygulamasının ardından mikroorganizma sayısının yaklaşık 3 logaritmik birim düştüğü gözlenmiştir. Sebzeli örneklerdeki başlangıç küf- maya miktarı 60000 cfu/g olarak gözlenmiş, basınç uygulamasının ardından 2 logaritmik birim düşüş olduğu görülmektedir. Elde edilen veriler standartlarda verilen kritik değerlerin altındadır. Öneriler Bu çalışmanın, yüksek hidrostatik basınç uygulamasının furan oluşumu üzerinden alternatif olabilirliği göz önünde bulundurulduğunda, furan içeriği anlamında öne çıkan içime hazır kahve, bira vb. diğer gıdalara da uygulanabilirliğinin araştırılmasına ışık tutması beklenmektedir.

Suggestions

Zeolites as Host Materials: Synthesis, Post-Synthesis Treatments and Antimicrobial Properties of Zeolites
İşler Binay, Melda; Akata Kurç, Burcu; Kart, Didem; Department of Micro and Nanotechnology (2021-12-21)
The development of more efficient and eco-friendly antimicrobial agents with a broader spectrum plays a significant role in culminating prolonged treatment and higher global health. However, the worldwide rise multidrug-resistant bacteria has made traditional approaches to controlling infectious diseases problematic. As a result, developing new classes of antimicrobial medicines capable of treating resistant bacteria is critical. It is stated that using a host as a matrix in applying some antimicrobial agen...
Kanser Hücre Hatlarında Sirna Yüklü Manyetik Nanoparçacıklar Yoluyla Survivin İfadesinin Engellenmesi
Gündüz, Ufuk; Tezcaner, Ayşen; Mutlu, Pelin(2014-12-31)
Kanser tedavisinde uygulanan mevcut kemoterapi yöntemindeki en önemli sorun, kullanılan anti-kanser ilaçların kanserli hücreyi ayırt edici özelliğe sahip olmamaları ve sağlıklı hücrelerin üzerinde de toksik etki göstermeleridir. Bu nedenle, son yıllarda kanser tedavisine yönelik ilaç hedefleme ve kontrollü ilaç salım sistemleri üzerine yapılan çalışmalarda büyük bir artış görülmektedir. Çalışmada amaçlanan, anti- kanser ajan olarak kullanılacak olan siRNA’nın, dendrimer ile modifiye edilmiş manyetik nanopar...
Kablosuz Vücut Algılayıcı Ağları Ve Uzaktan Hasta Takip Sistemi
Gökçe, Mustafa; Kaya, İsmail; Özdemir, Tayfun; Kayıkçıoğlu, Temel; Yılmaz, Ali Özgür(2017)
Bu projede, kalp yetmezligi, yüksek tansiyon, diyabet ve kronik obstrüktif akciger hastalıgı(KOAH ) gibi kronik hastalıklara sahip hastaların uzaktan izlenmesi için günümüz bilgi vemobil iletisim teknolojilerini kullanan bir teletıp sisteminin gerçeklestirilmesi amaçlanmıstır.Çalısmanın baslangıcını 2010 yılında dünya saglık örgütü (WHO) nun tele-tıp alanındagereksinim duydugu arastırmalar ve aynı yıllarda Eric TOPOL un yaptıgı bir dizi konferans vekitap yayınları olusturmustur. Ancak son yıllarda bu alanda...
Atık manyezit tozu ve çeşitli biyokütlelerin Türk linyitlerinin yanması üzerindeki etkisi
Kazanç Özerinç, Feyza(2016-12-31)
Bu projede Türk linyitinin daha önce araştırılmamış farklı biyokütlelerle (üzüm küspesi, ve badem kabuğu) ve bir endüstri atığı olan atık manyezit tozu ile birlikte deneysel bir sistemde yakılarak yanma veriminin artırılması için gerekli dataların endüstriye sunulması amaçlanmıştır. Kömürün bahsedilen atıklarla karıştırılarak homojen yeni bir yakıt haline gelmesi için melas adı verilen bir şeker pancarı atığı bağlayıcı olarak kullanılacaktır. Bu sayede hem Türk linyitinin kullanılabilirliği artırılacak hem ...
Tablet İlaçlarla Etkin Madde Ve İçerik Analizinin Thz Spectroskopi İle Yapılması
Esentürk, Okan(2010-12-31)
Bu çalışmanın amacı terahertz (THz) spektroskopisi kullanarak tablet ilaçları zedelemeden üretim veya denetim aşamasında aktif madde miktarı ve homojen dağılımı yönünde kontrolü için yeni teknoloji uygulaması için yapılacak çalışmanın ön aşamasını hazırlamaktır. Şu an için kullanılan teknikler tam anlamıyla üretilen tabletlerdeki aktif madde ve yan ürünlerin doğru miktarda olup oladığı ve homojen şekilde tablet içerisinde dağılımını ürünü zedelemeden etkin şekilde test edememektedir. THz spektroskopisi düşü...
Citation Formats
H. Alpas, “Ticari Bebek Mamalarında Furan Oluşumu, Mikrobiyal Ve Besinsel Kalite Parametreleri Üzerinden Isıl Sterilizasyon Ve Yoksek Hidrostatik Basınç Uygulamalarının Karşılaştırılması,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59417.