Kefirden İzole Edilen Probiyotik Lactobacillus Acidophilus Suşlarının Rapd-Pcr İlealttiplemesi

2011-12-31
Kapsam: Bu çalışmada genotipik farklılığı ortaya koyan RAPD-PCR (randomly amplified polymorphic DNA - Polimeraz Zincir Reaksiyonu) ile L. acidophilus suşlarının alttiplemesi planlanmaktadır. Yöntem: RAPD yönteminde gelişigüzel biçimde sentezlenmiş primerler yardımı ile çoğaltılan DNA bölgeleri suş bazında değişiklik göstermektedir. Bu da farklı suşların tanısını kolaylaştırmak da birbirine daha yakın olan suşların ise benzerliklerini göstermeketedir. Bu benzerlikler ve farklılıklar RAPD deneylerinin sonucunda dendogram kullanılarak gösterilir. Planlanan çalışmamızda Kefir tanelerinden izole edilmiş olan L.acidophilus suşları ve ticari olarak kullanılmakta olan L. acidophilus suşları RAPD (randomly amplified polymorphic DNA) sistemi içinde ayrıştırılacaktır. Gerekçe: Bu çalışmada genotipik farklılığı ortaya koyan RAPD-PCR (randomly amplified polymorphic DNA - Polimeraz Zincir Reaksiyonu) ile L. acidophilus suşlarının alttiplemesi projenin ana amacıdır. Beklenen bulgu/sonuç: Bu yöntem ile suşların genetik farklılıkları (strain diversity) tanımlanabilecek, diğer ticari kültürlerden genotipik farklılıkları gözlemlenebilecektir. Bu sayede ticari olarak kullanılmakta olan ve yurtdışından gelen probiyotik organizmalar yerine Türkiye orijinli kefir izolatı olan kültürler probiyotik yoğutlara eklenebilecek, Türkiye izolatlarının moleküler bazda farklılaştırılması sağlanmış olacak ve önemli suşlar için patent uygulamaları için bir bilgi birikimi oluşturulabilecektir.
Citation Formats
G. C. Gültekin, “Kefirden İzole Edilen Probiyotik Lactobacillus Acidophilus Suşlarının Rapd-Pcr İlealttiplemesi,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59419.