Hide/Show Apps

Savunma Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkileri Üzerine Bir İnceleme.ıı

1. Amaç ve Gerekçe Savunma harcamaları ve gelir ilişkisi üzerine varolan teorik yazın milli gelir ile savunma harcamaları arasında iki yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu önermektedir. Bu durumda, böyle bir ilişkinin varlığının uygulamalı çalışmalarda gözönüne alınmaması, model sonuçlarının içsellikten kaynaklanan yanlı tahminler üretmesine neden olacaktır. Bu çalışmada en yeni panel veri teknikleri ve OECD veri seti kullanılarak savunma harcamaları ile milli gelir arasındaki nedenselliğin yönünün tahmin edilmesi amaçlanmaktadır. Bir önceki dönemde gelişmekte olan ülkeler üzerine yapılan çalışmayı tamamlayıcı nitelikte bir çalışma olacaktır. 2. Tanım a. Konu ile ilgili literatür taraması; konunun güncel durumu ve bulunduğu aşama Dune, Smith ve Willenbockel (2005) savunma harcamaları içeren büyüme modellerinin tahmin edilmesinde karşılaşılan teorik ve ekonometrik sorunları gözden geçirmişler ve savunma iktisadı yazını ile klasik büyüme yazını arasındaki çelişkileri ortaya koymaya çalışmışlardır. Bunu yaparkende savunma harcamalarının iktisadi büyümenin belirleyicisi olup olmadığına yönelik soruları cevaplamaya çalışmışlardır. Ancak Dune, Smith ve Willenbockel (2005) çalışmasının Solow modelini incelerken yaptığı yaklaşımda ve türetmelerde ciddi sorunlara sahip olduğu düşünülmektedir. Yapacağımız çalışma, bu sorunları ortya koymayı, çözmeyi ve uygulamalı bir model ve yöntem önerisi ile daha tutarlı sonuçlar üretmeyi amaçlamaktadır. Önerilen çalışmada ise Dune, Smith ve Willenbockel (2005) tarfından yapılan teorik hatalar ve eksiklikler düzeltilecek ve önerilen model çerçevesinde uluslararası bir very seti kullanılarak üç farklı kümede nedensellik sınamaları gerçekleştirilecektir. b. Önerilen konunun üreteceği ek bilgi Çalışmada önerilecek model şu ana kadar yazında rastlanmayan farklı varsayımlar altında çalışabilecek bir model olmanın ötesinde, daha sonra yapılacak uygulamalı çalışmalar içinde ışık tutacaktır. Porje sonuçları en az iki uluslararası konferansa bildiri olarak sunulacak ve endeksli dergilerde en az bir yayın yapılacaktır.