Savunma Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkileri Üzerine Bir İnceleme.ıı

2010-12-31
1. Amaç ve Gerekçe Savunma harcamaları ve gelir ilişkisi üzerine varolan teorik yazın milli gelir ile savunma harcamaları arasında iki yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu önermektedir. Bu durumda, böyle bir ilişkinin varlığının uygulamalı çalışmalarda gözönüne alınmaması, model sonuçlarının içsellikten kaynaklanan yanlı tahminler üretmesine neden olacaktır. Bu çalışmada en yeni panel veri teknikleri ve OECD veri seti kullanılarak savunma harcamaları ile milli gelir arasındaki nedenselliğin yönünün tahmin edilmesi amaçlanmaktadır. Bir önceki dönemde gelişmekte olan ülkeler üzerine yapılan çalışmayı tamamlayıcı nitelikte bir çalışma olacaktır. 2. Tanım a. Konu ile ilgili literatür taraması; konunun güncel durumu ve bulunduğu aşama Dune, Smith ve Willenbockel (2005) savunma harcamaları içeren büyüme modellerinin tahmin edilmesinde karşılaşılan teorik ve ekonometrik sorunları gözden geçirmişler ve savunma iktisadı yazını ile klasik büyüme yazını arasındaki çelişkileri ortaya koymaya çalışmışlardır. Bunu yaparkende savunma harcamalarının iktisadi büyümenin belirleyicisi olup olmadığına yönelik soruları cevaplamaya çalışmışlardır. Ancak Dune, Smith ve Willenbockel (2005) çalışmasının Solow modelini incelerken yaptığı yaklaşımda ve türetmelerde ciddi sorunlara sahip olduğu düşünülmektedir. Yapacağımız çalışma, bu sorunları ortya koymayı, çözmeyi ve uygulamalı bir model ve yöntem önerisi ile daha tutarlı sonuçlar üretmeyi amaçlamaktadır. Önerilen çalışmada ise Dune, Smith ve Willenbockel (2005) tarfından yapılan teorik hatalar ve eksiklikler düzeltilecek ve önerilen model çerçevesinde uluslararası bir very seti kullanılarak üç farklı kümede nedensellik sınamaları gerçekleştirilecektir. b. Önerilen konunun üreteceği ek bilgi Çalışmada önerilecek model şu ana kadar yazında rastlanmayan farklı varsayımlar altında çalışabilecek bir model olmanın ötesinde, daha sonra yapılacak uygulamalı çalışmalar içinde ışık tutacaktır. Porje sonuçları en az iki uluslararası konferansa bildiri olarak sunulacak ve endeksli dergilerde en az bir yayın yapılacaktır.

Suggestions

Savunma Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkileri Üzerine Bir İnceleme.
Erdil, Erkan(2009-12-31)
1. Amaç ve Gerekçe Savunma harcamaları ve gelir ilişkisi üzerine varolan teorik yazın milli gelir ile savunma harcamaları arasında iki yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu önermektedir. Bu durumda, böyle bir ilişkinin varlığının uygulamalı çalışmalarda gözönüne alınmaması, model sonuçlarının içsellikten kaynaklanan yanlı tahminler üretmesine neden olacaktır. Bu çalışmada en yeni panel veri teknikleri ve uluslararası bir veri seti kullanılarak savunma harcamaları ile milli gelir arasındaki nedenselliğin y...
savunma harcamalarının iktisadi büyümeye etkileri: dünya ülkeleri için doğrusal olmayan panel veri modellemesi
Öcal, Nadir(2017-12-31)
Bu projenin temel amacı savunma harcamalarının iktisadi büyümeye etkilerinin doğrusal olmayan yumuşak geçişli autoregresyon modelleri ile verisi olan bütün dünya ülkeleri ortaya çıkarılmasıdır. Analizde panel yumuşak geçişli autoregresyon modeli kullanılacaktır.
Kamu Harcamalarının Dünyada Ve Türkiye Deki Gelişimi Ve Türkiye De Ulusal Gelir İle İlişkisi
Sarı, Ramazan (2003-08-01)
Bu yazımızda, dünyada ve Türkiye’ de kamu harcamalarının ulusal gelir ile ilişkilendirilmiş tarihsel gelişimi kısaca açıklandıktan sonra, 1980’li yıllardan sonra devlet kesiminin ekonomi içindeki ağırlığının azaltılmasına yönelik politikanın ulusal gelir ve kamu harcamaları arasındaki ilişkiyi ne yönde etkilediği araştırılmıştır. Kamu harcamalarının ekonomik büyümeyi sağladığı fikri 1970’li yıllardan önceki döneme hakim iken sonraki dönemde gelirin kamu harcamalarını etkilediği fikri hakim olmuştur. Diğer y...
Savunma Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerde Endüstriyel Tasarım Süreçleri
Öztoprak , Aydın; Karahanoğlu, Armağan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Savunma sanayi endüstriyel tasarım süreçleri, gizlilik, düşük imalat sayıları ve yüksek seviyede standardizasyon gibi gereklilikleri ile yazında yer alan endüstriyel tasarım süreçleriyle farklılaşmaktadır. Sektörde endüstriyel tasarım süreçlerine dair araştırmalar bulunmakla beraber, ülkemizde faaliyet gösteren sektör kuruluşlarında yürütülen endüstriyel tasarım süreçlerine dair güncel bir araştırma, bilgimiz dâhilinde yapılmamıştır. Bu bağlamda sektörde faaliyet gösteren ürün geliştirme ve imalat firmaları...
Astana process in context with Iranian, Russian and Turkish foreign policies on Syrian complexity
Çoban, Mehmet İlbey; Bağcı, Hüseyin; Applied Ethics (2020-9)
This thesis is based on explaining the dynamics that led the Iran, Russia and Turkey to initiate Astana Process within the framework of the Syrian Civil War’s changing dynamics. The theoretical part intends to combine neorealism with the “complexity” paradigm. Neorealism’s linear ontology is problematic in explaining the changing dynamics. The complexity paradigm explains non-linear processes derived from its ontological foundation. Especially the variety and diversity of actors, their interconnection, inte...
Citation Formats
E. Erdil, “Savunma Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkileri Üzerine Bir İnceleme.ıı,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59508.