Akdenizde Göç Hareketleri: Türkiye Mısır Ve Suriye'de Göç Hareketleri Ve Politikaları.

2011-12-31
PROJE TANIMI: Bu projenin amacı her ikiside Akdeniz havzasında bulunan Türkiye, Mısır ve Suriye'de uluslararası göç hareketlerinin yarattığı güvenlik sorunu ve uygulanan göç yönetimi politikalarının karşılaştırmalı bir şekilde incelenmesidir. KAPSAM: Göç konusunda çok ayrıntılı çalışmalar mevcut ise de konunun uluslararası ilişkiler kuramı ve güvenlik boyutu karşılaştırmalı bir araştırma kapsamında hiç incelenmemiştir. Akdeniz havzası ile ilgili çalışmalar karşılaştırmalı olmaktan ziyade kuramsal olmayan münferit çalışmalar olarak dikkati çekmektedir. Özellikle Türkiye'deki göç olgusuyla güvenlik ilişkisi hakkında yapılmış çalışmalar mevcut değildir. YÖNTEM: Bu projede uluslararası göç olayı karşılaştırmalı yöntem aracılığıyla ve uluslararası ilişkiler kuramı ile ilişkilendirilerek incelenecektir. GEREKÇE: . Konunun genel olarak uluslararası ilişkilere olan etkisinin incelendiği ve mukayaseli ampirik çalışmaların yapıldığı incelemeler yok denecek sayıdadır. Bu araştırmanın konusunu oluşturan Türkiye, Mısır ve Suriye örneklerinin seçilmesi tesadüfi değildir. Her üçüde büyük çoğunlukla müslüman ülkelerdir. Türkiye'nin özellikle Suriye ile yaşamakta olduğu bir düzensiz göç sorunu vardır. Arap dünyasındaki krizin Türkiye'nin bu bölge ile olan göç ilişkilerinde önemli değişiklikler ortaya çıkarması beklenmektedir. SONUÇ: Uluslararası göçün toplumsal güvenlik, ulusal kimlik ve kültürel yapıya tehditleri nedeniyle göçmen güvenliği konusu gittikçe büyüyen ve önemli artan bir sorundur. Göç politikaları ülkelerin güvenlik kaygılarından kaynaklandığı için göçün insani ve uluslararası boyutu ikinci planda kalmaktadır. Bu göç konusunun nihai olarak ancak geçerli uluslararası göç rejimlerinin geliştirilebilmesiyle çözümlenebileceğini, devletlerin tek başına bu sorunları çözmede yetersiz kaldığını göstermektedir.

Suggestions

Akdeniz Bölgesinde Göç: Türkiye Ve Fas'ta Göç Ve Güvenlik İlişkisi.
Yalvaç, Faruk(2009-12-31)
PROJE TANIMI: Bu projenin amacı her ikiside Akdeniz havzasında bulunan Türkiye ve Fas'da uluslararası göç hareketlerinin yarattığı güvenlik sorunu ve uygulanan göç yönetimi politikalarının karşılaştırmalı bir şekilde incelenmesidir. KAPSAM: Göç konusunda çok ayrıntılı çalışmalar mevcut ise de konunun uluslararası ilişkiler kuramı ve güvenlik boyutu karşılaştırmalı bir araştırma kapsamında hiç incelenmemiştir. Akdeniz havzası ile ilgili çalışmalar karşılaştırmalı olmaktan ziyade kuramsal olmayan münfer...
Türkiye'de Balıkçılık Kaynaklarının Optimum Yönetimi İçin Piyasa Tasarımı
Küçükşenel, Serkan(2010-12-31)
Bu projede, Türkiye'de balıkçılık sektöründeki iç dinamikler göz önünde bulundurularaktan balıkçılık kaynaklarının optimum yönetimi için, kota sistemine dayalı, ve finansal piyasa araçlarını kullanan bir mekanizma tasarımı yapmaktır. Yapılacak olan bu çalışmanın faydaları iki ana başlık altında toplanabilir. Öncelikle, bu proje Türkiye'de balıkçılık sektöründe sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için gerekli altyapının oluşturulması ve bu süreçte kullanılabilecek politika ve stratejik seçeneklerinin geliş...
Sosyal Medyada 2011 Genel Seçimleri Nitel Nicel Arayüzey İncelemesi
Bayraktutan, Günseli; Binark, Ferruh Mutlu; Çomu, Tuğrul; Doğu, Burak; İslamoğlu, Gözde; Telli Aydemir, Aslı (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2012-07-01)
Bu çalışma “Sosyal Medya Ortamlarının Siyasal İletişim Uygulamaları Açısından İncelenmesi: Türkiye’de 2011 Genel Seçimlerinde Facebook ve Twitter’ın Siyasi Parti ve Liderler Tarafından Kullanılması” adlı TÜBİTAK destekli (Kasım 2011-Kasım 2012) araştırma projesi kapsamında kullanılan nicel ve nitel arayüzey incelemesi üzerine metodolojik bir değerlendirme içermektedir. Araştırma projesinde Web 2.0’ın demokratik katılım kaynaklı yurttaşlık kültürünün gelişmesine katkıda bulunduğu varsayımdan hareketle, sosya...
Türk ve İsveç Mobilya Firmalarında Tasarım-Odaklı İnovasyon Pratiklerinin Analizi
Aydın, M. Ferit; Erkarslan, Önder (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalışmanın amacı, önde gelen Türk ve İsveç mobilya firmalarının güncel tasarım-odaklı inovasyon (TOİ) uygulamalarını incelemek ve analiz etmektir. Literatürde inovasyon üzerine geniş yayınlar bulunmasına rağmen, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde TOİ alanında daha fazla incelenmesi gereken yönler bulunmaktadır. Aslında mevcut çalışmalar çoğunlukla, önde gelen tasarım odaklı firmaların, TOİ’deki teorik temelin daha çok geliştirilmesine yönelik pratiklerini içermektedir. Bu araştırma ile teor...
Madencilik Sektöründe Örgütsel Risk
Topal, Çağrı; Topal, Çağatay; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut(2016-12-31)
Bu çalışma, örgütlerin yarattığı, insanların sağlığı, ekonomik durumları ve doğal çevrelerini tehdit eden risklerin, bu riskleri yaratan ve denetleyen kurumlarda çalışanlar ve bu risklere maruz kalan toplumsal aktörlerce nasıl anlamlandırıldığını inceleyecektir. Araştırmanın temel sorusu “örgütlerle doğrudan veya dolaylı bir ilişki içinde olan farklı konumlardaki aktörler, bu örgütlerin yarattığı riskleri anlamaya çalışırken hangi farklı fakat birbiriyle ilişkili konulara odaklanmaktadırlar” şeklindedir. Bu...
Citation Formats
F. Yalvaç, “Akdenizde Göç Hareketleri: Türkiye Mısır Ve Suriye’de Göç Hareketleri Ve Politikaları.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59585.