Üniversite Öğrencilerinin Demokrasiye Yönelik Beklentileri Ve Üniversite Ortamında Demokrasi İle İlgili Değerlendirmeleri.

2012-12-31
1. Amaç ve Gerekçe Araştırmacılar ilköğretim ve ortaöğretimde öğrenim gören öğrencilerin bu kurumların konumlarından dolayı benzer kültüre sahip aile ortamından gelip aynı sınıf ortamını paylaşmalarına rağmen, üniversite öğrencilerinin farklı bölgelerden ya da yurtdışından gelerek aynı sınıf ortamını paylaştıklarını belirtmişlerdir (Doymuş, Karaçöp, ve Şimşek, 2009). Böyle bir durumda, etkili bir eğitim ve öğretim demokratik yaşam kültürünün egemen olduğu ortamlarda gerçekleştirilebilir. Bu durum eğitim sistemlerinin demokratik olmasını zorunlu kılmaktadır. Aynı zamanda demokratik bir eğitim ve öğretim ortamının öğrenci başarısını etkileyen faktörlerden birisi olduğu düşünülmektedir. Demokrasi sadece teorik bilgilerle değil yaşayarak öğrenilir. Bu durumda bu çalışma üniversite öğrencilerinin demokrasiye yönelik beklentilerinin araştırılması ve üniversite ortamını öğretim elemanı davranışları, idari işleyiş ve kişiler arası ilişkiler açısından ne derece demokratik bulduklarının ortaya çıkarılmasını amaçlamaktadır. İlgili alan yazında ilköğretim ya da ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmen, öğrenci veya yöneticilerin demokrasiye yönelik tutumları konusunda birçok çalışma (Ektem ve Sünbül, 2011; Çetintaş ve Gömleksiz, 2011; Toper, 2007) bulunmasına rağmen demokratik bir ortamda eğitim-öğretim hakkından yararlanmaları beklenen üniversite öğrencilerinin demokrasiye yönelik beklentileri ve algıları konusunda yeterli çalışma bulunmamaktadır. Buradan hareketle, bu çalışmada aşağıdaki sorulara yanıt aranması planlanmaktadır: 1.Üniversite öğrencilerinin demokrasiye yönelik beklentileri nelerdir? 2.Üniversite öğrencileri, bulundukları üniversite ortamını öğretim elemanı davranışları, idari işleyiş ve kişiler arası ilişkiler açısından ne derece demokratik bulmaktadırlar?

Suggestions

Üniversite Öğrencilerinin Çevrim İçi Eğitime Yönelik Deneyimleri, Geliştirdikleri Dirençler ve Başa Çıkma Stratejileri
Yılık, Mehmet Ali (null; 2020-11-25)
Problem Durumu ve Amaç: Bu araştırmanın amacı, COVID-19 küresel salgını nedeniyle yüz yüze eğitimden çevrim içi eğitime geçen üniversite öğrencilerinin bu değişime ilişkin deneyimlerinin incelenmesi ve üniversite öğrencilerinin bu değişime karşı geliştirdikleri direncin kaynakları ile değişime dirençlerinin üstesinden gelme stratejilerinin ortaya çıkarılmasıdır. Yöntem: Bu çalışma, bir nitel araştırma yöntemi olan fenomenoloji (olgubilim) olarak tasarlanmıştır. Çalışmanın araştırma grubunu, Türkiye’deki iki...
Üniversite Öğrencilerinin Geçmiş Travmatik Yaşantıları Ve Şimdiki Psikolojik Belirtileri.
Erdur Baker, Özgür(2009-12-31)
Amaç: Bu çalışmanın amacı üniversitemiz öğrencileri arasında genel bir tarama yaparak a) ne tür ailelerden, ne gibi travmatik yaşantılarla geldiklerini b) ve bu yaşantıların şu anki psikolojik sağlıklarına olan ilişkisini incelemektir. Bu çalışmadan elde edilecek bulguların daha sonra gerçekleştirilecek önleme ve iyileştirme çalışmalarına ışık tutacağı düşünülmektedir. Araştırmanın kapsamı: Örneklem: Araştırmanın örneklemini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde farklı sınıf ve bölümlerde eğitimlerine devam ed...
Üniversite öğrencilerinin memnuniyet düzeyi ve ilgili değişkenler
Barutçu Yıldırım, Kadriye Funda; Güneri, Oya; Çapa Aydın, Yeşim (2015-04-01)
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin genel memnuniyet düzeyi ile olanak ve hizmetlere ilişkin memnuniyet düzeylerini belirlemek ve genel memnuniyetlerini yordayan değişkenleri (cinsiyet, sınıf, akademik başarı, olanak ve hizmetlere yönelik memnuniyet) incelemektir. Çalışmaya 1387 (%43.5’i kadın, %56.5’i erkek) lisans öğrencisi katılmıştır. Çalışmada “Öğrenci Memnuniyeti Anketi” kullanılmıştır. Memnuniyetin en yüksek olduğu üç maddenin sırasıyla “Spor tesisleri”, “Kültür ve sanat etkinlikleri” ve “...
Üniversite Öğrencilerinde Erteleme Davranışlarıyla Başa Çıkma
Demir, Ayhan Gürbüz(2009-12-31)
Ülkemizde akademik erteleme davranışına ilişkin araştırmalar olmasına rağmen bu çalışmalar erteleme davranışın sıklığı, yaygınlık alanları, olası sebepleri ve erteleme davranışının bazı değişkenlerle olan ilişkisinden öteye geçmemiştir (Balkıs, 2006; Çakıcı, 2003; Uzun Özer ve Demir, 2005). Bu çalışmalardan elde edilen bulgular erteleme davranışının zaman kontrolü ile ilgili bir sorun olmanın ötesinde, kişilere sosyal ve psikolojik huzursuzluk veren ve istenilmeyen bir alışkanlık olduğunu göstermektedir. B...
Üniversite öğrencilerinin memnuniyet düzeyi ve ilişkili değişkenler
Barutçu Yıldırım, Kadriye Funda; Güneri, Oya (2015-04-01)
The purposes of this study were to assess university students’ satisfaction level and examine the role of gender, grade level, grade point average (GPA), and satisfaction from campus facilities and services in predicting general university satisfaction. A total of 1387 (43.5% female, 56.5% male) undergraduate students participated in the study and filled out Student Satisfaction Survey. Results indicated that students’ general satisfaction level was high and they were most satisfied with “Sport facilities”,...
Citation Formats
C. Engin Demir, “Üniversite Öğrencilerinin Demokrasiye Yönelik Beklentileri Ve Üniversite Ortamında Demokrasi İle İlgili Değerlendirmeleri.,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59648.