Hide/Show Apps

Üniversite Öğrencilerinin Demokrasiye Yönelik Beklentileri Ve Üniversite Ortamında Demokrasi İle İlgili Değerlendirmeleri.

1. Amaç ve Gerekçe Araştırmacılar ilköğretim ve ortaöğretimde öğrenim gören öğrencilerin bu kurumların konumlarından dolayı benzer kültüre sahip aile ortamından gelip aynı sınıf ortamını paylaşmalarına rağmen, üniversite öğrencilerinin farklı bölgelerden ya da yurtdışından gelerek aynı sınıf ortamını paylaştıklarını belirtmişlerdir (Doymuş, Karaçöp, ve Şimşek, 2009). Böyle bir durumda, etkili bir eğitim ve öğretim demokratik yaşam kültürünün egemen olduğu ortamlarda gerçekleştirilebilir. Bu durum eğitim sistemlerinin demokratik olmasını zorunlu kılmaktadır. Aynı zamanda demokratik bir eğitim ve öğretim ortamının öğrenci başarısını etkileyen faktörlerden birisi olduğu düşünülmektedir. Demokrasi sadece teorik bilgilerle değil yaşayarak öğrenilir. Bu durumda bu çalışma üniversite öğrencilerinin demokrasiye yönelik beklentilerinin araştırılması ve üniversite ortamını öğretim elemanı davranışları, idari işleyiş ve kişiler arası ilişkiler açısından ne derece demokratik bulduklarının ortaya çıkarılmasını amaçlamaktadır. İlgili alan yazında ilköğretim ya da ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmen, öğrenci veya yöneticilerin demokrasiye yönelik tutumları konusunda birçok çalışma (Ektem ve Sünbül, 2011; Çetintaş ve Gömleksiz, 2011; Toper, 2007) bulunmasına rağmen demokratik bir ortamda eğitim-öğretim hakkından yararlanmaları beklenen üniversite öğrencilerinin demokrasiye yönelik beklentileri ve algıları konusunda yeterli çalışma bulunmamaktadır. Buradan hareketle, bu çalışmada aşağıdaki sorulara yanıt aranması planlanmaktadır: 1.Üniversite öğrencilerinin demokrasiye yönelik beklentileri nelerdir? 2.Üniversite öğrencileri, bulundukları üniversite ortamını öğretim elemanı davranışları, idari işleyiş ve kişiler arası ilişkiler açısından ne derece demokratik bulmaktadırlar?