Ada Kısıtlamaları Kaynaklı Anlam Belirsizliklerinin İkinci Dil Edinimi Sürecinde İşmlenmesi.

2012-12-31
Amaç ve Kapsam Bu projenin amacı, İngilizcedeki ada kısıtlamalarına bu dili ikinci dil olarak öğrenen Türkçe konuşucularının geliştirdikleri dilsel davranışların incelenmesiyle Evrensel Dilbilgisi kurallarının ikinci dilde ulaşılabilirliğinin sorgulanmasıdır. Gerekçe İkinci dil ediniminde dilbilgisinin oluşum süreci, uzun süredir tartışılmakta ve konuya ilişkin ortaya atılan çeşitli kuramlar ikinci dil ve ruh dilbilim araştırmacıları tarafından sınanmaktadır. Bu kuramlardan biri; ikinci dil edinim sürecinde anadil aktarımının ve Evrensel Dilbilgisine erişimin eksiksiz olduğunu varsayan Doğrudan Aktarım-Doğrudan Erişim Kuramı’dır. Bu yaklaşıma göre, ikinci dil edinimi ikinci dil girdisi ve Evrensel Dilbilgisinin etkileşimi sonucu ortaya çıkmakla birlikte (Aydın,2001) ilk aşamalar anadil değiştirgenlerince belirlenmektedir (Schwartz, Sprouse, 1996). Bu kuramın savunucularından olan Lydia White (1989), ikinci dil edinim süreçlerinde ortaya çıkan aradillerin Evrensel Dilbilgisi’nce kısıtlandığını kanıtlamanın iki koşulu olduğunu iddia etmektedir; ikinci dil girdisinin yetersizliği ve değiştirgenler arasındaki farklılıklar. Bu projede, Doğrudan Aktarım-Doğrudan Erişim Kuramı’nı sınama yoluyla Evrensel Dilbilgisi’nin ikinci dilde erişilebilirliğini sorgulamak için; ikinci dil girdisinin yetersiz olduğu farz edilen ve İngilizcede Türkçedekinden farklı bir değiştirgene sahip ada kısıtlamalarının sebebiyet verdiği anlam belirsizliklerini, ikinci dil olarak İngilizceyi öğrenen Türkçe konuşucularının işlemlemelerindeki benzerlikler ve farklılıklar incelenecektir. İkinci dil edinenlerin kendi dillerinde varolmayan anlam belirsizliği konusundaki farkındalıkları ve tepki sürelerinin anadil konuşucularının tepki süreleriyle olan benzeşimi Doğrudan Aktarım-Doğrudan Erişim Kuramı’nı destekler nitelikte sonuçlar ortaya koyacaktır. Bu öngörünün temel izahı; dil yetisinin sadece dilbilgisel yapıların değil; aynı zamanda, dilbilgisel olmayan ve anlam belirsizliği içeren yapıların da farkındalığını içermesidir.
Citation Formats
D. Zeyrek Bozşahin, “Ada Kısıtlamaları Kaynaklı Anlam Belirsizliklerinin İkinci Dil Edinimi Sürecinde İşmlenmesi.,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59678.