Diğer Norm İnanç Teorisi Çerçevesinde İlköğretim Öğretmen Adaylarının Enerji Tasarrufu Davranışlarının Açıklanması.

2012-12-31
Çevre psikolojisi ve çevre eğitimi araştırmaları göz önünde bulundurulduğunda, sosyo-psikolojik teorileri kullanarak bireylerin çevre yanlısı etkinliklere aktif katılımlarını açıklayan faktörlerin incelenmesine önem verildiği görülmektedir. Bu teorilerin başında değerler, sonuçlar üzerine farkındalık ve kişisel normlara dayanan Değer- İnanç-Norm (DİN) Teorisi gelmektedir. DİN Teorisi Yeni Çevresel Paradigma, Norm Aktivasyon Modeli ve Değerler Teorisinden (Schwartz, 1992, 1994; Stern and Dietz, 1994) doğmuştur. Çevre yanlısı davranışların anlamlı belirleyicileri üzerine çalışan bazı araştırmacılar (Karp, 1996; Nordlund, and Garvill, 2002; Stern, Dietz, and Kalof, 1993) enerji tasarrufu ve ulaşım tercihleri gibi belirli davranışların değer eğitimlerine olan dayanağına dikkat çekmiştir. Bu araştırmacılara göre çevresel kaygılar bireyin kendisi, diğer insanlar ya da insan dışındaki canlılar ve biyosfer olmak üzere değer verilen farklı unsurlar ile ilişkilidir. Bencil değer eğiliminde bireysel çıkarlar ön plandadır (Stern and Dietz, 1994). Böyle bir değer eğilimine sahip bireylerin çevreye yönelik kaygılarının temelinde kendi istek, ilgi ve çıkarları yatmaktadır. Özgecil değer eğilimi ise diğer insanların huzur ve refahına odaklanmaktadır. Özgecil değer eğilimine sahip bireylerin eylemleri, çevre problemlerinin diğer insanların yaşamları üzerindeki olumsuz etkilerine duydukları endişe ile belirlenebilir. Öte yandan, biyosferik değer eğilimi insanların dışındaki diğer canlılar ve biyosfer ile ilgilidir ve böyle bir değer eğilimine sahip olan bireyler bitkiler ve hayvanlar başta gelmek üzere tüm canlılara odaklanırlar (Schultz et al. 2005). Bu alanda yapılan araştırmalarda (Guiterrez Karp, 1996; Schultz and Zelezny, 1999) biyosferik ve özgecil değer eğilimine sahip olan kişilerin çevre yanlısı davranışları daha fazla gösterdikleri tespit edilmiştir.

Suggestions

Çoklu Bellek Sistemleri Bakış Açısı ile Nörogelişimsel Bozuklukların, Stres ve Ergenlik Dönemi ile İlişkili Psikopatolojilerin İncelenmesi: Bir Derleme Çalışması
Konaç, Aslı; Ünal, Çağrı Temuçin (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-2)
Bu derleme çalışmasının amacı, belirli psikopatolojilerin incelenmesinde ve tedavisinde daha etkili seçeneklerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceği düşünülen çoklu bellek sistemleri teorisini klinik psikoloji alan yazınına tanıtmaktır. Öncelikle psikopatolojinin tanımına ve disiplinler arası çalışmaların günümüzdeki önemine yer vererek başlayan çalışma, devamında çoklu bellek sistemlerini ve bu sistemlerin gelişimsel süreçte takip ettiği basamakları açıklamaktadır. Son olarak stres temelli bozukluklar, ...
Dynamics of consumer behavior and policies in sustainable food systems in Turkey
Atay Haspolat, Nihan; Kalaycıoğlu, Hediye Sibel; Department of Social Policy (2020-11)
This thesis examined causes and results of consumer behaviors, which determine the dynamics of consumption in sustainable food systems and analyzed the effectiveness of public policies on food consumption in Turkey. In this context, the structure of sustainable food systems, factors affecting food consumers’ behaviors and preferences and public policies and policy implications towards food consumers in Turkey are examined. In addition, semi-structured in-depth interviews were conducted with a purposively ch...
Türkiye de Okul Müdürlerinin Sosyal Adalet Rolleri
Kondakçı, Yaşar; Zayim Kurtay, Merve; Şenay, Hanife Hilal (null; 2016-11-01)
Parsoncu yapısal-işlevsel sosyolojinin eğitimle ilgili temel yargılarından biri, sosyolojik bir kurum olarak eğitimin bireylerin sosyal tabakalarda dikey hareketliğini sağlamanın temel aracı olduğudur. Aynı görüşe göre eğitim, sosyal tabakalar arasında geçişkenliği sağlamak suretiyle toplumda mutlak eşitliği yakalamanın da bir aracıdır. Yapısal-işlevsel sosyolojiye göre eğitim, toplumun her bireyine kendi bilgi, beceri, ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda kendini geliştirmek için alternatifler sunar. Yine ...
Entegre Edilmiş Fen ve Matematik Öğretiminin Hazırlama ve Uygulama Süreçlerinin İncelenmesi
Haser, Çiğdem; Yeniterzi, Betül(2014-12-31)
İlköğretim fen ve matematik programları incelendiğinde, her iki programında öğrencilere kazandırılması gerektiğini vurgulayan ortak kazanımlar ve fen ve matematiğin ilişkilendirilebileceği konular olduğu görülmektedir. Bu durum fen ve matematik arasında ilişki kurmanın önemini göstermektedir. Alan yazınında öğrencilerin hem matematikte hem de fende başarılı olabilmelerinin bu iki disiplinin entegre edilmesiyle sağlanabileceğine yönelik bulgular bulunmaktadır. Fen matematik entegrasyonunun öğrenci başarısına...
Yükseköğretimde analitik düşünme becerileri
Çakır, Nur (2016-01-01)
Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin analitik düşünme beceri düzeylerini ve bu becerilerin akademik başarıya göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Ayrıca araştırma kapsamında öğrencilerin ve öğretim elemanlarının bu becerilerin gelişimine ve bu gelişimi etkileyen etmenlere ilişkin görüşleri alınmıştır. Araştırmada karma araştırma yöntemi işe koşulmuştur. Çalışma grubunu 79 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirile...
Citation Formats
E. Şahin, “Diğer Norm İnanç Teorisi Çerçevesinde İlköğretim Öğretmen Adaylarının Enerji Tasarrufu Davranışlarının Açıklanması.,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59761.