Diğer Norm İnanç Teorisi Çerçevesinde İlköğretim Öğretmen Adaylarının Enerji Tasarrufu Davranışlarının Açıklanması.

2012-12-31
Çevre psikolojisi ve çevre eğitimi araştırmaları göz önünde bulundurulduğunda, sosyo-psikolojik teorileri kullanarak bireylerin çevre yanlısı etkinliklere aktif katılımlarını açıklayan faktörlerin incelenmesine önem verildiği görülmektedir. Bu teorilerin başında değerler, sonuçlar üzerine farkındalık ve kişisel normlara dayanan Değer- İnanç-Norm (DİN) Teorisi gelmektedir. DİN Teorisi Yeni Çevresel Paradigma, Norm Aktivasyon Modeli ve Değerler Teorisinden (Schwartz, 1992, 1994; Stern and Dietz, 1994) doğmuştur. Çevre yanlısı davranışların anlamlı belirleyicileri üzerine çalışan bazı araştırmacılar (Karp, 1996; Nordlund, and Garvill, 2002; Stern, Dietz, and Kalof, 1993) enerji tasarrufu ve ulaşım tercihleri gibi belirli davranışların değer eğitimlerine olan dayanağına dikkat çekmiştir. Bu araştırmacılara göre çevresel kaygılar bireyin kendisi, diğer insanlar ya da insan dışındaki canlılar ve biyosfer olmak üzere değer verilen farklı unsurlar ile ilişkilidir. Bencil değer eğiliminde bireysel çıkarlar ön plandadır (Stern and Dietz, 1994). Böyle bir değer eğilimine sahip bireylerin çevreye yönelik kaygılarının temelinde kendi istek, ilgi ve çıkarları yatmaktadır. Özgecil değer eğilimi ise diğer insanların huzur ve refahına odaklanmaktadır. Özgecil değer eğilimine sahip bireylerin eylemleri, çevre problemlerinin diğer insanların yaşamları üzerindeki olumsuz etkilerine duydukları endişe ile belirlenebilir. Öte yandan, biyosferik değer eğilimi insanların dışındaki diğer canlılar ve biyosfer ile ilgilidir ve böyle bir değer eğilimine sahip olan bireyler bitkiler ve hayvanlar başta gelmek üzere tüm canlılara odaklanırlar (Schultz et al. 2005). Bu alanda yapılan araştırmalarda (Guiterrez Karp, 1996; Schultz and Zelezny, 1999) biyosferik ve özgecil değer eğilimine sahip olan kişilerin çevre yanlısı davranışları daha fazla gösterdikleri tespit edilmiştir.

Suggestions

Space Efficiency In High-Rise Office Buildings
Sev, Ayşin; Özgen, Aydan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2009-12-15)
Yüksek ofis binalarında çalışma alanına olan talep ekonomik, sosyal ve politik faktörlere bağlı olarak değişkenlik göstermekte, dolayısıyla ülkeden ülkeye ofis yapılarının kullanım alanı etkinliğinde önemli farklılıklar olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı dünyada ve Türkiye’de yapılan yüksek ofis binalarını, kullanım alanı etkinliğini etkileyen faktörler açısından inceleyerek, benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaktır. Bu doğrultuda dünyanın ve Türkiye’nin, yapımı tamamlanmış olan en yüksek on ofis binası...
Evaluating the convergence of high-performance computing with big data, artificial intelligence and cloud computing technologies
Dildar Korkmaz, Yeşim; Eren, Pekin Erhan; Kayabay, Kerem; Department of Information Systems (2023-1-24)
The advancements in High-Performance Computing (HPC), Big Data, Artificial Intelligence (AI), and Cloud Computing technologies have led to a convergence of these fields, resulting in the emergence of significant improvements for a wide range of fields. Identifying the state of development of technology convergence and forecasting promising technology convergence is critical for both academia and industry. That's why technology assessment and forecasting for HPC-Big Data-AI-Cloud Computing convergence is nee...
The Effect Of Tall Buildings On Solar Access Of The Environment, İstanbul Levent As Case
Sakınç, Esra; Şerefhanoğlu Sözen, Müjgan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-6-1)
Çağımızın bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemeleri, yapı ve yapım sistemlerindeki gelişmeler, küreselleşme sonucu olan uluslararası etkileşimler ve yatırımcı yaklaşımları, yüksek yapıların, kentin doğal bir oluşumu olarak algılanmasına, büyüklük ve sayılarının gün geçtikçe artmasına neden olmaktadır. Günümüzde İstanbul gibi tarihi köklü olan kentlerde bile bu tür yapıların arttığı ve yaygınlaştığı yadsınmaz bir biçimde gözlenmektedir. Bir tür gelişmişlik, zenginlik ve modernlik göstergesi olan bu yapıları...
Çoklu Bellek Sistemleri Bakış Açısı ile Nörogelişimsel Bozuklukların, Stres ve Ergenlik Dönemi ile İlişkili Psikopatolojilerin İncelenmesi: Bir Derleme Çalışması
Konaç, Aslı; Ünal, Çağrı Temuçin (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-2)
Bu derleme çalışmasının amacı, belirli psikopatolojilerin incelenmesinde ve tedavisinde daha etkili seçeneklerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceği düşünülen çoklu bellek sistemleri teorisini klinik psikoloji alan yazınına tanıtmaktır. Öncelikle psikopatolojinin tanımına ve disiplinler arası çalışmaların günümüzdeki önemine yer vererek başlayan çalışma, devamında çoklu bellek sistemlerini ve bu sistemlerin gelişimsel süreçte takip ettiği basamakları açıklamaktadır. Son olarak stres temelli bozukluklar, ...
Öğretmen Adaylarının Masallardaki İkili Zıtlıkların Kültürü Kodlayıcı Özellikleri Hakkındaki Farkındalıklarını Ölçmek
Birlik, Nurten; Erdem, Özge; Tokdemir, Gökçe(2018-12-31)
Eğitimcilerin masallardaki ikili zıtlıkların işleyiş mekanizmalarını deşifre etmesi ve bu bağlamda pedagojik bir yönlendirme yapması çocukların psikolojik ve pedagojik gelişimleri açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada, mezun olduktan sonra öğretmen olarak çalışmak üzere ODTÜ, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nde öğrenim gören öğretmen adaylarının masallardaki ikili zıtlıkların işlevsellikleri konusundaki farkındalıklarını ölçme amaçlanmaktadır. Bu proje ayrıca azımsanamayacak bir bölümü...
Citation Formats
E. Şahin, “Diğer Norm İnanç Teorisi Çerçevesinde İlköğretim Öğretmen Adaylarının Enerji Tasarrufu Davranışlarının Açıklanması.,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59761.