Diğer Norm İnanç Teorisi Çerçevesinde İlköğretim Öğretmen Adaylarının Enerji Tasarrufu Davranışlarının Açıklanması.

2012-12-31
Çevre psikolojisi ve çevre eğitimi araştırmaları göz önünde bulundurulduğunda, sosyo-psikolojik teorileri kullanarak bireylerin çevre yanlısı etkinliklere aktif katılımlarını açıklayan faktörlerin incelenmesine önem verildiği görülmektedir. Bu teorilerin başında değerler, sonuçlar üzerine farkındalık ve kişisel normlara dayanan Değer- İnanç-Norm (DİN) Teorisi gelmektedir. DİN Teorisi Yeni Çevresel Paradigma, Norm Aktivasyon Modeli ve Değerler Teorisinden (Schwartz, 1992, 1994; Stern and Dietz, 1994) doğmuştur. Çevre yanlısı davranışların anlamlı belirleyicileri üzerine çalışan bazı araştırmacılar (Karp, 1996; Nordlund, and Garvill, 2002; Stern, Dietz, and Kalof, 1993) enerji tasarrufu ve ulaşım tercihleri gibi belirli davranışların değer eğitimlerine olan dayanağına dikkat çekmiştir. Bu araştırmacılara göre çevresel kaygılar bireyin kendisi, diğer insanlar ya da insan dışındaki canlılar ve biyosfer olmak üzere değer verilen farklı unsurlar ile ilişkilidir. Bencil değer eğiliminde bireysel çıkarlar ön plandadır (Stern and Dietz, 1994). Böyle bir değer eğilimine sahip bireylerin çevreye yönelik kaygılarının temelinde kendi istek, ilgi ve çıkarları yatmaktadır. Özgecil değer eğilimi ise diğer insanların huzur ve refahına odaklanmaktadır. Özgecil değer eğilimine sahip bireylerin eylemleri, çevre problemlerinin diğer insanların yaşamları üzerindeki olumsuz etkilerine duydukları endişe ile belirlenebilir. Öte yandan, biyosferik değer eğilimi insanların dışındaki diğer canlılar ve biyosfer ile ilgilidir ve böyle bir değer eğilimine sahip olan bireyler bitkiler ve hayvanlar başta gelmek üzere tüm canlılara odaklanırlar (Schultz et al. 2005). Bu alanda yapılan araştırmalarda (Guiterrez Karp, 1996; Schultz and Zelezny, 1999) biyosferik ve özgecil değer eğilimine sahip olan kişilerin çevre yanlısı davranışları daha fazla gösterdikleri tespit edilmiştir.

Suggestions

Space Efficiency In High-Rise Office Buildings
Sev, Ayşin; Özgen, Aydan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2009-12-15)
Yüksek ofis binalarında çalışma alanına olan talep ekonomik, sosyal ve politik faktörlere bağlı olarak değişkenlik göstermekte, dolayısıyla ülkeden ülkeye ofis yapılarının kullanım alanı etkinliğinde önemli farklılıklar olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı dünyada ve Türkiye’de yapılan yüksek ofis binalarını, kullanım alanı etkinliğini etkileyen faktörler açısından inceleyerek, benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaktır. Bu doğrultuda dünyanın ve Türkiye’nin, yapımı tamamlanmış olan en yüksek on ofis binası...
The Effect Of Tall Buildings On Solar Access Of The Environment, İstanbul Levent As Case
Sakınç, Esra; Şerefhanoğlu Sözen, Müjgan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-6-1)
Çağımızın bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemeleri, yapı ve yapım sistemlerindeki gelişmeler, küreselleşme sonucu olan uluslararası etkileşimler ve yatırımcı yaklaşımları, yüksek yapıların, kentin doğal bir oluşumu olarak algılanmasına, büyüklük ve sayılarının gün geçtikçe artmasına neden olmaktadır. Günümüzde İstanbul gibi tarihi köklü olan kentlerde bile bu tür yapıların arttığı ve yaygınlaştığı yadsınmaz bir biçimde gözlenmektedir. Bir tür gelişmişlik, zenginlik ve modernlik göstergesi olan bu yapıları...
Öğretmen Adaylarının Masallardaki İkili Zıtlıkların Kültürü Kodlayıcı Özellikleri Hakkındaki Farkındalıklarını Ölçmek
Birlik, Nurten; Erdem, Özge; Tokdemir, Gökçe(2018-12-31)
Eğitimcilerin masallardaki ikili zıtlıkların işleyiş mekanizmalarını deşifre etmesi ve bu bağlamda pedagojik bir yönlendirme yapması çocukların psikolojik ve pedagojik gelişimleri açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada, mezun olduktan sonra öğretmen olarak çalışmak üzere ODTÜ, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nde öğrenim gören öğretmen adaylarının masallardaki ikili zıtlıkların işlevsellikleri konusundaki farkındalıklarını ölçme amaçlanmaktadır. Bu proje ayrıca azımsanamayacak bir bölümü...
Scanning imaging with energy photons
Emre, Eylem; Esendemir, Akif; Department of Physics (2003)
An inspection system was required in order to eliminate the difficulties which appear during the inspection of the vehicles according to specific criteria at Turkish Custom Border in a short time and effectively. In this thesis, we performed experiments on such a system to obtain the overall performance of its inspection quality. We firstly give with reasons, why the source of beam is selected as X-ray source. The subsystems of the main system are the accelerator subsystem and detector subsystem. Their stru...
Türkiye'nin Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikalarında Bilgi Yönetimine Yaklaşım: 2000 Yılı Sonrası İçin Bir Değerlendirme
Ekici, Selda (Ankara University - Faculty of Language and History-Geography, 2020-12-15)
Türkiye'de 2000 yılı ve sonrasında oluşturulan ulusal bilim-teknoloji politikalarında bilgi yönetimine yaklaşımı ve bakış açısını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, bilgi yönetimi kavramının çerçevesi “bilgi kaynakları, bilgi hizmetleri, bilgi sistemleri ve bilgi altyapısı” unsurlarını içeren bilgi politikası bağlamında çizilmiş, bilginin elde edilmesi, bilimsel ve teknik yöntemlerle düzenlenmesi ve sunulması anlamıyla ele alınmıştır. Araştırma kapsamında belirlenen amaca ulaşabilmek...
Citation Formats
E. Şahin, “Diğer Norm İnanç Teorisi Çerçevesinde İlköğretim Öğretmen Adaylarının Enerji Tasarrufu Davranışlarının Açıklanması.,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59761.