Hide/Show Apps

Ailelerin Çocuklarının Cinsiyetine Göre Oyuncak Seçimiyle İlgili Görüş Ve Tercihlerinin İncelenmesi.

Aileler, oyuncakları cinsiyete göre sınıflandırabilmekte ve çocuklarına oyuncak alırken ve onlarla oynarken bu sınıflandırmaları gözönünde bulundurabilmektedir. Ailelerin oyuncaklarla ilgili görüşleri ve tercihleri, çocukların gelişimi açısından önemlidir. Yapılan araştırmalar, ailelerin oyun ve oyuncak tercihleri ile çocukların tercihleri arasında paralellikler bulunduğunu göstermektedir. Çocuklar okulöncesi dönemden başlayarak ailelerinden hangi oyuncaklarla oynayıp oynamamalarının uygun olduğu hakkında güçlü mesajlar almaktadır. Bu erken oyun ve oyuncak seçiminin yaşayabilecekleri deneyimleri ve geliştirebilecekleri becerileri sınırlandırdığı düşünülmektedir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı; ailelerin oyuncakları cinsiyete göre sınıflandırıp sınıflandırmadığını, çocuklarına oyuncak satın alırken geleneksel cinsel kalıplara bağlı tercihlerde bulunup bulunmadığını ve çocuklarıyla hangi tür oyunları oynadıklarını araştırmaktır. Bu araştırmanın modeli nicel yöntemlerden oluşmaktadır ve veriler görüşme formuyla gerçekleştirilecektir.