Ailelerin Çocuklarının Cinsiyetine Göre Oyuncak Seçimiyle İlgili Görüş Ve Tercihlerinin İncelenmesi.

2012-12-31
Aileler, oyuncakları cinsiyete göre sınıflandırabilmekte ve çocuklarına oyuncak alırken ve onlarla oynarken bu sınıflandırmaları gözönünde bulundurabilmektedir. Ailelerin oyuncaklarla ilgili görüşleri ve tercihleri, çocukların gelişimi açısından önemlidir. Yapılan araştırmalar, ailelerin oyun ve oyuncak tercihleri ile çocukların tercihleri arasında paralellikler bulunduğunu göstermektedir. Çocuklar okulöncesi dönemden başlayarak ailelerinden hangi oyuncaklarla oynayıp oynamamalarının uygun olduğu hakkında güçlü mesajlar almaktadır. Bu erken oyun ve oyuncak seçiminin yaşayabilecekleri deneyimleri ve geliştirebilecekleri becerileri sınırlandırdığı düşünülmektedir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı; ailelerin oyuncakları cinsiyete göre sınıflandırıp sınıflandırmadığını, çocuklarına oyuncak satın alırken geleneksel cinsel kalıplara bağlı tercihlerde bulunup bulunmadığını ve çocuklarıyla hangi tür oyunları oynadıklarını araştırmaktır. Bu araştırmanın modeli nicel yöntemlerden oluşmaktadır ve veriler görüşme formuyla gerçekleştirilecektir.

Suggestions

Aile i̇lişkileri, ebeveynin çocuk yetiştirme tutumu ve kendilik deǧerinin gençler tarafindan belirtilen davraniş problemleri i̇le olan i̇lişkisi
Saydam, Reyhan Bahçivan; Gençöz, Tülin (2005-12-01)
Bu çal›flma, aile iliflkileri, ebeveynin çocuk yetifltirme tutumu ve gencin kendilik de¤erinin, gençlerde görülen davran›fl problemleriyle olan iliflkisini incelemeyi amaçlamaktad›r. Araflt›rmaya yafllar› 14 ile 17 aras›nda de¤iflen ve Milli E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l› bir Anadolu Lisesi’nde okuyan 153 ö¤renci kat›lm›flt›r. "Mc Master Aile De¤erlendirme Ölçe¤i (ADÖ)", "Aile Hayat› ve Çocuk Yetifltirme Tutumu Ölçe¤i (PARI)", "Rosenberg Kendilik De¤erlendirme Ölçe¤i", "11-18 Yafl grubu Gençler ‹çin Kendini De¤er...
Developing a design guidance for improving the welfare of domestic dogs
Yakupoğlu, Mehmet Sinan; Töre Yargın, Gülşen; Department of Industrial Design (2022-5-11)
Dogs, living in our houses as family members or furry roommates, might experience difficulties getting used to living in a house and this issues make lasting impacts affecting their welfare at home. Design for interaction solutions achieving user-centeredness can answer the needs of dogs, and technology surrounding us would be facilitated to improve their welfare. As a user group, dogs have different interaction characteristics compared to humans. Informing designers about these differences and including th...
Attitudes toward marital violence : individual and situational factors
Ulu, Sinan; Sakallı Uğurlu, Nuray; Department of Psychology (2003)
The present study aimed at investigating the relationship between factors that are inherent in the perceiver, inherent in the situation; attitudes toward marital violence, attributions of blame in a violent incident, and judgments on what the victim should do after a violent incident. Attitudes are assessed via three beliefs that the violence can be justified, the husband is not responsible from the violence, and the blame of the violence can be attributed to the wife. Factors inherent in the perceiver (nam...
Emotion regulation and emotion socialization of early childhood educators
Üzüm, Sabiha; Demircan, Hasibe Özlen; Department of Early Childhood Education (2022-5)
The purpose of the study was to underline the early childhood educators’ emotion regulation and socialization of young children’s negative emotions. With this aim, the strategies of early childhood educators’ emotion regulation and socialization of young children’s negative emotions in emotionally difficult times and the relationship between the early childhood educators’ emotion regulation and socialization of young children’s negative emotions was investigated. For the current thesis a correlational study...
Erken Dönem Yaşam Stresinin Çocukların Kortizol Düzeyleri ve Bilişsel Becerileri Üzerindeki Etkisi: Mizacın Düzenleyici Rolü
Kazak Berument, Sibel(2018-12-31)
Erken dönem yaşam stresi (EYS), çocukların erken dönemde bir veya birden fazla risk faktörüne maruz kaldıkları, ancak onlarla başa çıkacak yeterli kaynağa sahip olmadıkları şeklinde tanımlanmaktadır (Pechtel & Pizzagalli, 2011). Yoksulluk, şiddet, ihmaller, fiziksel veya duygusal istismar, ve felaketler sıklıkla çalışılan erken yaşam stresi örnekleridir (Brown ve ark. 2009). EYS, kısa ve uzun vadede çocukların gelişimlerini olumsuz etkilemektedir (De Bellis, 2005; Lupien, McEwen, Gunnar ve Heim, 2009). Düşü...
Citation Formats
F. Erden, “Ailelerin Çocuklarının Cinsiyetine Göre Oyuncak Seçimiyle İlgili Görüş Ve Tercihlerinin İncelenmesi.,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59764.