Mersin Körfezinde (kuzeydoğu Akdeniz) Sınırlayıcı Besin Elementleri Deneyleri Birincil Üretim Üzerine Olası Etkilerinin Belirlenmesi.

2011-12-31
Bu araştırma projesi dünyanın en verimsiz (oligotrofik) denizi olarak kabul edilen Doğu Akdeniz'in nehir girdilerinin en yoğun olduğu kuzeydoğu Akdeniz sularında, denizlerde besin zincirinin ilk halkasını oluşturan ve birincil üreticiler olarak da tanımlanan bitkisel planktonun (fitoplankton) değişken besin elementi düzeylerinde nicel ve nitel açıdan tepkilerini ve populasyonda olası değişimlerin saptanmasını amaçlamaktadır. Besin tuzları birincil üreticilerin sürekliliğini ve kompozisyonunu kontrol eden etmenlerin başında gelir. Bazı zamanlar artan besin tuzu konsantrasyonu ile birlikte uygun ortam koşullarında birincil üretimde yoğun artışlar gözlenmekte, sonrasında ötrofikasyona bağlı olumsuz gelişmeler gözlenebilmektedir. Bu tür yoğun fitoplankton patlamaları, tür kompozisyonuna bağlı olarak sucul ortamda bazen toksik yapılar oluşturabilmekte, bakteriyal bozunma aşamalarında suda çözünmüş oksijeni diğer canlıları tehdit edecek düzeylerde indirgemekte dolayısı ile su kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Kıyılarımızda yaşayan insan nüfusu artışına paralel olarak yoğunlaşan kentleşme, tarım ve sanayi faaliyetleri sonucu sucul ortama nehirler, akarsular, evsel atıklar yolu ile giren kirletici unsurlar artmakta bu nedenle kıta sahanlığı sularımızda zaman içinde ötrofikasyonda giderek artış gözlenmektedir. Bu projede yapılacak olan biyo-deneyler (besin tuzları ekleme) sonucunda doğu Akdeniz'de çok düşük verimlilikteki açık ve görece daha verimli kıta sahanlığı sularındaki birincil üretimin hangi besin tuzları tarafından sınırlandığı ya da desteklendiği ortaya çıkarılacaktır. Ayrıca planlanan bu proje kapsamında 2009-2010 yılları arasında BAP-07- 01-2009-01 no'lu “Mersin Körfezi'nde (kuzeydoğu Akdeniz) Birincil Üretim Miktarlarının Mevsimsel Değişimleri” başlıklı projesi kapsamında yürütülen çalışmalar devam ettirilerek bir zaman serisi oluşturulacaktır. Biyo-deneylerin yanısıra birincil ve bakteriyel üretim, bitkisel plankton boyar madde (pigment), biyokütle göstergesi olarak klorofil-a, heterotrofik ve siyano bakteri sayısı, çözünmüş organik karbon, partikül organik karbon, ve azot, fiziksel parametreler ve mevcut besin tuzu ölçümleri yapılacaktır. Bu sayede bölgedeki ekosistemin mikrobial ölçekte farklı ortam koşullarında nasıl davrandığı belirlenmiş olacaktır. Bu çalışma ile farklı sezonlarda biricil üretimi sınırlayan besin tuzlarının belirlenmesine yönelik belirli bir zaman serisinin oluşturulmasını sağlayacaktır. Bu çalışma ayrıca bölgede önceden başlatılmış fakat yeterince detaylandırılmamış az sayıdaki ölçümlere daha kapsamlı bilgiler sunacak olup Kuzeydoğu Akdeniz'in kıyı ve açık sularının zaman içerisindeki değişimini ve karakterini ortaya koyacak olan bilgi birikimine katkı sağlayacak zaman serisi verilerini de devam ettirmiş olacaktır.

Suggestions

Mersin Körfezinde (kuzeydoğu Akdeniz) Birincil Üretim Miktarlarının Mevsimsel Değişimleri
Uysal, Zahit(2010-02-28)
Bu araştırma projesi dünyanın en verimsiz (oligotrofik) denizi olarak kabul edilen Doğu Akdeniz'in nehir girdilerinin en yoğun olduğu kuzeydoğu Akdeniz sularında, denizlerde besin zincirinin ilk halkasını oluşturan ve birincil üreticiler olarak da tanımlanan bitkisel planktonların çok düşük verimlilikteki açık ve görece daha verimli kıta sahanlığı sularındaki üretim kapasitelerinin anlaşılmasını amaçlar. Farklı bitkisel plankton tür ve gruplarının denizlerde birincil üretime katkısı ve bu grupların kimyasal...
Mersin Körfezi Sualtı Kanyonlarının Araştırılması
Tezcan, Devrim; Yücel, Mustafa; Örek, Hasan(2018-12-31)
Su altı kanyonları üzerine son yıllarda yapılan çalışmalar, bunların sığ kıyı bölgeleri ile derin sular arasındaki en önemli bağlantı yolları olduğunu ortaya koymuştur. Bu proje önerisinde de, Doğu Akdeniz'de, Mersin Körfezi içerisinde derinlerde aynı sisteme bağlanan iki su altı kanyonu için jeolojik, jeofizik, fiziksel ve kimyasal oşinografi alanlarında disiplinler arası bir başlangıç çalışması yaparak ön bilgiler elde edilmesi amaçlanmaktadır. Sismik yöntemler, CTD ile fiziksel parametrelerin ölçümü gib...
Ankara İli Bilgi İletişim Teknolojileri Sektörü Yenilik Kapasitesi ve Üniversite-Sanayi İşbirlikleri
Erdil, Erkan; Pamukcu, Mehmet Teoman; Akçomak, İbrahim Semih (Science And Technology Policies Research Center, Middle East Technical University (Ankara, Turkey), 2015)
Bu bölümde Ankara bölgesinin küresel düzeydeki rekabetçi pozisyonu açısından büyük önem taşıyan Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektörünün mevcut durumunun analiz edilerek, ArGe ve yenilik kapasitesini artırmaya yönelik etkin bir strateji ve politika analizinin hazırlanması amaçlanmıştır. Çalışmada ilk olarak Türkiye’de BİT sektörünün genel çerçevesi çizilmiş daha sonra da Ankara’da BİT sektöründe faaliyet gösteren paydaşların araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin sonuçla...
Derin Öğrenme Teknikleri Ve Ağ Analizi Yöntemleriyle Hazırlanmış Kapsamlı Biyomedikal İlişkiler Kaynağı
Çetin Atalay, Rengül; Atalay, Mehmet Volkan; Doğan, Tunca(2020-03-01)
Deneysel biyomedikal arastırmalara yardımcı olmak için mevcut islemsel (computational) araçlar ve hizmetlerin, veri çesitliligi ve veri baglantılılıgı açılarından eksiklikleri bulundugundan dolayı, gerçek problemlere çözüm üretmek için kullanımları sınırlı kalmaktadır. CROssBAR projesinin amacı, ilaç kesfi problemi için çesitli biyomedikal kaynakları birbirine baglayarak ve yapay ve derin ögrenmeye dayalı tahminler yaparak kapsamlı bir hesaplama kaynagı ve bu kaynagı kullanan analiz araçları gelistirme...
Maya Hücrelerinde Bor ve Arsenik Elementlerinin Sinerjik ve Antagonistik Etkileri
Ertaş, Gülay; Gökmen, Gülser İnci; Volkan, Mürvet; Gökmen, Ali(2017-12-31)
Bor rezervlerinin ülkemizde zengin olması, borun uygulama alanlarındaki araştırmalarının da yoğun olarak ülkemizde yapılmasına önemli bir etken olmaktadır. Bor canlı metabolizmalar için bulunduğu miktara bağlı olarak gerekli veya toksik olmakta ancak arsenik ise yalnızca toksik özellik göstermektedir. Bor ve ağır metallerin organizmalar tarafından alımlarında, özellikle bor ve arsenik için bir korelasyon aranması, Türkiye’de bazı bölgelerde bu iki elementin aynı anda ve yüksek miktarda bulunduğu göz önünde ...
Citation Formats
Z. Uysal, “Mersin Körfezinde (kuzeydoğu Akdeniz) Sınırlayıcı Besin Elementleri Deneyleri Birincil Üretim Üzerine Olası Etkilerinin Belirlenmesi.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59807.