Kara Pas Ve Sarı Pas Hastalıklarına Dayanıklı Ve Hassas Durum Buğday Hatlarının Moleküler Düzeyde Biyofiziksel Metodlarla Karakterizasyonu

2011-04-01
Geniş adaptasyon yeteneği, üretiminin kolaylığı, taşıma, depolama, işleme kolaylığı ve ekmek ve pasta yapılabilme özellikleri ile buğday, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok önemli bir tahıldır. Bilindiği üzere, özellikle kara pas ve sarı pas hastalıkların en önemlilerindendir. Kara pas ve sarı pas salgınlarının Türkiye'de üretilen makarnalık buğday çeşitlerinde önemli zaralara neden olmaktadır. Daha önce laboratuarımızda Kunduru-1149 x Cham-1 makarnalık buğday melez hatlarının sarı pasa olan duyarlılıkları çalışılmış, dayanıklılık ve hassasiyet profilleri araştırılmıştır. Fakat bu hassasiyet ve dayanıklılığın moleküler temellerine yönelik bir çalışma yapılmamıştır. Literatürde de değişik pas hastalıklarına dayanıklılık ile ilgili çeşitli genetik çalışmalar bulunmaktadır. (2-3-4). Ama bilindiği üzere moleküler yapıdaki değişiklikler sarı pas ve kara pas gibi patojen hastalıklarına olan duyarlılığı etkileyebilmektedir. Biyolojik sistemlerin işleyiş mekanizmalarını anlayabilmek için proteinlerin yapılarının bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Özellikle pas hastalıkları gibi bitki biotik faktörlerin etkin olduğu durumlarda, proteinlerin fonksiyonlarını anlayabilmek için proteinlerin yapısal değişimlerini saptamak, hastalığı önleyici yöntemlerin geliştirilmesi açısından gereklidir. Bu projede; kara pas ve sarı pas hastalıklarına dayanıklı ve hassas makarnalık buğday hatlarının tohumları FTIR Spektroskopisi ile incelenecektir. Ayrıca söz konusu örneklerin proteinlerinin izole etmeye gerek kalmadan ikincil yapı analizleri yapay sinir ağları metodu ile gerçekleştirilecektir. Böylece, hastalığa karşı olan hassasiyet ve dayanıklılığın bitkilerin moleküler yapılarında ne tür değişikliklerden kaynaklandığı saptanmış olacaktır.

Suggestions

Karbamat pestisitlerinin aldicarb'ın kontrollu salımı ve mikrobiyal degradasyonu
Alaeddinoğlu, Gürdal; Hasırcı, Vasıf Nejat; Gencer, Oktay; Abak, Kazım; Özden, Yaşar(1996)
Türkiyede geniş çapta kullanım bulan ve karbamat pestisitlerinden biri olan aldicarb, çok toksik oluşu ve toprakta uzun süre kalabilmesinden kaynaklanan kirletme özelliğinden dolayı, üzerinde durulması gereken bir maddedir. Bu çalışmada pestisitlerden kaynaklanan çevre ve yeraltı sulan kirliliği problemine iki değişik bilimsel yaklaşımla çözüm önerilmişti. İlk yaklaşım kullanılacak pestisit miktarını düşürebilmek için bir kontrollü salım sistemi geliştirmeyi amaçlamaktaydı. Böylelikle pestisitin ortama veri...
Sarmal Isı Transferli Çift Katmanlı Ocak Üstü Hibrit Pişirici
Gürsu, Hakan (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2018-6-12)
Pişirme işlemlerinde enerji kaybını önlemek amacına yönelik geliştirilmiş olan pişirici, 10 gövde, taban, kulplar ve kapaktan oluşmaktadır. Gövdede bulunan çelik ve seramik parçalar birbirine bağlı tek parça halindedir. Çelik yüzeydeki alt deliklerden ısıyı alıp üst deliklerden çıkışını sağlayarak ısı dolaşımını oluşturmaktadır. Pişiricinin kulpları cam kapak üstüne kapanarak kapağı sıkıştırarak, gıdanın sıcaklığını daha uzun süre korumasını sağlamaktadır.
Evsel ve agro-endüstriyel atıklardan organik asit eldesi
Demirer, Göksel N.; Demirer, Sibel Uludağ; Ergüder, Tuba H.; Yılmaz, Vedat; Türkmenoğlu, S.; Doğan, Evrim; Doğan, Eylem; Alkaya, Emrah; Özkan, Leyla; Dunaev, Timur; Kaptan, Serkan(2008)
Bu projede önemli bir çevre kirliliği kaynağı olan ve ülkemizde yüksek miktarlarda üretilen evsel ve agro-endüstriyel atıklar (peynir altı suyu, organik bazlı evsel katı aık, büyükbaş hayvan gübresi, şeker endüstrisi atıkları) organik asitlere dönüştürülmesi ve geri kazanımı çalışılmıştır. Peynir altı suyu ile yapılan deneylerde ilk etapta uçucu yağ asidi (UYA) eldesinin optimizasyonu kesikli reaktörler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. pH değerinin 3 civarlarında seyretmesi ve...
Organik Fotoiletkenlerin Yük Oluşum ve Saçılım Mekanizmalarının THz Spektroskopi ile İncelenmesi
Esentürk, Okan(2015-12-31)
Birçok uygulama alanında (elektronik, plazmonik, optik/kızıl ötesi cihazlarda) gelecek vaat eden organik yarıiletkenler, yüksek taşıyıcı hareketliliği, optik geçirgenliği ve yüksek mekanik ve kimyasal stabilitesi ile fotovoltaik cihazlarda kullanılma potansiyeli gerçekten dikkat çekicidir. Son yıllarda özellikle organik güneş enerji hücreleri yenilenebilir enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik ekonomik bir çözüm olması nedeniyle araştırma alanında yoğun ilgi görmektedir. Geniş ve eğimli alanlara uygulana bi...
Petrol üretim kuyularında çökelti oluşumunun incelenmesi
Bağcı, Suat; Şahin, Fehime; Parlaktuna, Mahmut(2003)
Çökelti oluşumu petrol ve doğal gaz kuyularında üretim, işleme, nakletme ve tuzlu suyun yeraltına enjekte edilmesi sırasında karşılaşılan önemli bir problemdir ve çökelti oluşumunun engellenmesi önem kazanmaktadır. Çökelti oluşumunda meydana gelen en yaygın maddeler CaC03 (kalsiyum karbonat ve BaSO4 (Baryum sülfat) 'dır. Bu araştırmada basınç, sıcaklık ve tuziu kompozisyonunda çökelti oluşumunun ölçülmesi ve oluşma hızının tespit edilmesi çalışılmıştır. ScaleChem paket programı kullanılarak formasyon suyunu...
Citation Formats
Z. Kaya, “Kara Pas Ve Sarı Pas Hastalıklarına Dayanıklı Ve Hassas Durum Buğday Hatlarının Moleküler Düzeyde Biyofiziksel Metodlarla Karakterizasyonu,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59819.