Kara Pas Ve Sarı Pas Hastalıklarına Dayanıklı Ve Hassas Durum Buğday Hatlarının Moleküler Düzeyde Biyofiziksel Metodlarla Karakterizasyonu

2011-04-01
Geniş adaptasyon yeteneği, üretiminin kolaylığı, taşıma, depolama, işleme kolaylığı ve ekmek ve pasta yapılabilme özellikleri ile buğday, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok önemli bir tahıldır. Bilindiği üzere, özellikle kara pas ve sarı pas hastalıkların en önemlilerindendir. Kara pas ve sarı pas salgınlarının Türkiye'de üretilen makarnalık buğday çeşitlerinde önemli zaralara neden olmaktadır. Daha önce laboratuarımızda Kunduru-1149 x Cham-1 makarnalık buğday melez hatlarının sarı pasa olan duyarlılıkları çalışılmış, dayanıklılık ve hassasiyet profilleri araştırılmıştır. Fakat bu hassasiyet ve dayanıklılığın moleküler temellerine yönelik bir çalışma yapılmamıştır. Literatürde de değişik pas hastalıklarına dayanıklılık ile ilgili çeşitli genetik çalışmalar bulunmaktadır. (2-3-4). Ama bilindiği üzere moleküler yapıdaki değişiklikler sarı pas ve kara pas gibi patojen hastalıklarına olan duyarlılığı etkileyebilmektedir. Biyolojik sistemlerin işleyiş mekanizmalarını anlayabilmek için proteinlerin yapılarının bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Özellikle pas hastalıkları gibi bitki biotik faktörlerin etkin olduğu durumlarda, proteinlerin fonksiyonlarını anlayabilmek için proteinlerin yapısal değişimlerini saptamak, hastalığı önleyici yöntemlerin geliştirilmesi açısından gereklidir. Bu projede; kara pas ve sarı pas hastalıklarına dayanıklı ve hassas makarnalık buğday hatlarının tohumları FTIR Spektroskopisi ile incelenecektir. Ayrıca söz konusu örneklerin proteinlerinin izole etmeye gerek kalmadan ikincil yapı analizleri yapay sinir ağları metodu ile gerçekleştirilecektir. Böylece, hastalığa karşı olan hassasiyet ve dayanıklılığın bitkilerin moleküler yapılarında ne tür değişikliklerden kaynaklandığı saptanmış olacaktır.

Suggestions

Comparative life cycle assessment of uranium recovery from brine
Altay, Melike Benan; Kurt, Zöhre; Department of Environmental Engineering (2022-4-15)
With the increase in world population and the associated increase in raw material, clean water, and energy demands, seeking for innovative and sustainable methods to decrease the human-made environmental footprint becomes a task of utmost importance. Uranium-based atomic energy the generation has an enormous potential to efficiently supply energy demand at the cost of high environmental impact on water bodies. Therefore, estimating the environmental impacts of the uranium recovery systems from desalination ...
Karbamat pestisitlerinin aldicarb'ın kontrollu salımı ve mikrobiyal degradasyonu
Alaeddinoğlu, Gürdal; Hasırcı, Vasıf Nejat; Gencer, Oktay; Abak, Kazım; Özden, Yaşar(1996)
Türkiyede geniş çapta kullanım bulan ve karbamat pestisitlerinden biri olan aldicarb, çok toksik oluşu ve toprakta uzun süre kalabilmesinden kaynaklanan kirletme özelliğinden dolayı, üzerinde durulması gereken bir maddedir. Bu çalışmada pestisitlerden kaynaklanan çevre ve yeraltı sulan kirliliği problemine iki değişik bilimsel yaklaşımla çözüm önerilmişti. İlk yaklaşım kullanılacak pestisit miktarını düşürebilmek için bir kontrollü salım sistemi geliştirmeyi amaçlamaktaydı. Böylelikle pestisitin ortama veri...
6-12 Aylık Bebekler İçin Porselen Beslenme Seti Tasarımı
İlter Duman, Hilal Ecren; Aydın, Hüseyin; Hızlı Güldemir, Hilal (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Tamamlayıcı beslenme döneminde kullanılan kapların porselen veya cam olması çocuk sağlığı uzmanları tarafından önerilmektedir ancak pazarda bu amaca özel olarak tasarlanmış bir ürün olmadığı saptanmıştır. Tamamlayıcı beslenme döneminin ilk grubu olan 6-12 aylar arasındaki bebeklerin sağlıklı beslenme ölçütlerini ve bakım verenlerin ihtiyaçlarını gözeten porselen besleme seti tasarımı firmamızda tasarım merkezi projesi olarak yürütülmüştür. Tasarım sürecinin araştırma aşaması; uzmanlık araştırması, pazar ara...
Evsel ve agro-endüstriyel atıklardan organik asit eldesi
Demirer, Göksel N.; Demirer, Sibel Uludağ; Ergüder, Tuba H.; Yılmaz, Vedat; Türkmenoğlu, S.; Doğan, Evrim; Doğan, Eylem; Alkaya, Emrah; Özkan, Leyla; Dunaev, Timur; Kaptan, Serkan(2008)
Bu projede önemli bir çevre kirliliği kaynağı olan ve ülkemizde yüksek miktarlarda üretilen evsel ve agro-endüstriyel atıklar (peynir altı suyu, organik bazlı evsel katı aık, büyükbaş hayvan gübresi, şeker endüstrisi atıkları) organik asitlere dönüştürülmesi ve geri kazanımı çalışılmıştır. Peynir altı suyu ile yapılan deneylerde ilk etapta uçucu yağ asidi (UYA) eldesinin optimizasyonu kesikli reaktörler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. pH değerinin 3 civarlarında seyretmesi ve...
A life cycle assessment of the membrane processes applied for salt recovery in reactive dyeing
Şimşek, Naz Zeynep; Yetiş, Ülkü; Department of Environmental Engineering (2022-8-26)
Reactive dyeing in the textile industry requires the addition of a significant amount of salt and generates wastewater that is high in pollution load and particularly high in salt concentration. In the literature, a variety of Best Available Techniques (BATs) for the reduction of salt consumption in reactive dyeing and the reuse of treated wastewater are available. Among these techniques, Ultrafiltration (UF), Nanofiltration (NF), and combined UF+NF systems appear as the most efficient BATs, as they can pro...
Citation Formats
Z. Kaya, “Kara Pas Ve Sarı Pas Hastalıklarına Dayanıklı Ve Hassas Durum Buğday Hatlarının Moleküler Düzeyde Biyofiziksel Metodlarla Karakterizasyonu,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59819.