Gaz Fazda Benzenin Katalitik Hidrojenlenmesi, Kinetik İncelenmesi Ve Mekanizmanın Aydınlatılması.

2011-12-31
Bu proje kapsamında sıvı fazda başarılı olmuş değerli metal ananokümelerinin gaz azı deneyleri kurulacak bir sistemde gerçekleştirilecektir. nanokümeler üzerinde gaz fazında hidrojen ve benzen adsorplanması incelenecek ve sıvı faz kinetiği ile gaz fazı kinetiği arasındaki fark karşılaştırılarak katalitik tepkimenin mekanizması çözülmeye çalışılacaktır.

Suggestions

Buhar Oluşturmalı Atomik Spektrometride Yeni Gaz-Sıvı Ayırıcı Tasarımları
Ataman, Osman Yavuz(2009-12-31)
1. AMAÇ VE GEREKÇE Bu çalışmanın amacı, özellikle Au elementi üzerinde çalışarak atomik spektrometride hidrür oluşturma (HO) verimini artırmak ve atomik absorpsiyon spektrometri kullanarak buna bağlı duyarlı bir analitik teknik geliştirmektir. Bu amaçla özellikle gaz-sıvı ayırıcı tasarımı üzerine çalışmalar yapılacaktır. 2. TANIM a) Konu ile ilgili literatür taraması, konunun güncel durumu ve bulunduğu aşama Atomik Spektrometri, özellikle eser düzeyde doğada ve yapay örneklerde bulunan elementlerin tayini ...
Atom tuzaklı atomik absorpsiyon spektrometrisi ile duyarlı ve ekonomik eser analiz yöntemlerinin geliştirilmesi
Ataman, Osman Yavuz; Volkan, Mürvet; Kumser, Suat; Ertaş, Nusret(1996-06-30)
Küçük miktarlarda organik çözücünün aleve verilmesiyle atom tuzağı yüzeyinden atomlaştırmanın gerçekleştirildiği yeni bir analitik yöntem , Atomik Absorpsiyon Spektrometrisi için geliştirilmiştir. Yöntem, Bi, Au ve Mn için uygulanmıştır. 2 dakikalık toplama süreleri için duyarlılık artışları, Bi, Au ve Mn için sırasıyla 94, 180 ve 6.6 olarak bulunmuştur. Atom tuzağı olarak kullanılan kuvrs boru yüzeyindeki türler, SEM ve XPS kullanarak incelenmiştir. Atomlaşma mekanizmasında ısıl etki dışında etmenler de ol...
Thermodynamic properties of the high-pressure phases in solid nitrogen close to phase transitions
Akay, Özge; Yurtseven, Hasan Hamit; Department of Physics (2020-11)
In this thesis,the physical properties of solid nitrogen are investigated in a wide range of temperature and pressure by analyzing experimental data from the literature.For this investigation, various models are implemented to the experimental data in order to evaluate observed behavior of thermodynamic and spectroscopic properties of solid nitrogen. By means of the calculating Grüneisen parameter which depends on the volume, the pressure and temperature dependence of the Raman and IR frequencies are estima...
Me-Top-Avhrr Uydu Verisi Kullanılarak Etkili Kar Kaplı Alan Algoritmasının Geliştirilmesi
Akyürek, Sevda Zuhal(2012-12-31)
Bu çalışmada özellikle METOP-AVHRR uydu verisi kullanılarak dağlık alanlar için etkili kar kaplı alan algoritması geliştirilecektir. Uygun topoğrafik düzeltme algortiması belirlenerek METOP-AVHRR görüntüsünün topoğrafik düzeltmesi yapılıp günlük etkili kar kaplı alan ürünü gerçek zamanlı olarak tüm Türkiye için üretilecektir. Ayrıca elde edilen ürünün doğrulama çalışmaları da yapılması hedeflenmektedir. Doğrulama çalışması için otomatik bir yazılım geliştirilecektir. Gerçek zamanlı olarak geliştirilecek et...
Petrol Ürünü Yakıtların Terahertz Spektroskopiyle Analizi
Esentürk, Okan; Altan, Hakan(2013-12-31)
Bu çalışma çeşitli akaryakıt örneklerini Zamana Dayalı Terahertz Spektroskopisi tekniğine dayalı bir analiz metodu geliştirerek ayrıştırmayı amaçlamaktadır. Önerilen projede amaca iki basakta ulaşılması hedeflenmektedir: mevcut ölçüm sisteminin örneklere uygun olacak şekilde geliştirilmesi ve akaryakıt ürünlerini ayırt edici metot geliştirilmesi. Motorlu taşıtlarda kullanılan akaryakıtlar çok sayıda farklı molekülleri barındırır. Bu moleküller arasında değişik uzunluklarda karbon zincirleri, alkoller ve hal...
Citation Formats
D. Üner, “Gaz Fazda Benzenin Katalitik Hidrojenlenmesi, Kinetik İncelenmesi Ve Mekanizmanın Aydınlatılması.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59852.