Salvia Türlerindeki Bioaktif Bileşiklerin Araştırılması.

2011-12-31
Kapsam: Aldoz reduktaz enziminin saflaştırılması ve elde edilmesi için gerekli literatür araştırmalarının yapılması ve kesimhanede yeni kesilmiş sığırlardan elde edilecek olan göz örnekleri alınacaktır. Bunun için yaklaşık 2 aylık bir süre ayrılmıştır. Daha sonra 4- 6. aylar içerisinde gerekli olan Salvia türlari ODTÜ Biyoloji Bölümünden Prof. Dr. Musa Doğan'ın ekibi tarafından gerçekleşecektir. 6,7 ve 8. aylarda enzimin elde edilmesine çalışılacaktır. Be elde lens dokuları homogenize edilecek ve enzim santrifuj ve amonyum sülfat çöktürmesi ile kısmi olarak saflaştırılacaktır. Daha sonra kolon kromatografi teknikleri ile enzim saflaştırılmaya çalışılacaktır. 9 ve 10. aylar fraksiyonlama metodu ile salvia türleri özüt hallerine getirilmeye çalışılacak ve salvia türlerinin antioksidan aktivitelerine bakılacaktır. 11. ve 12. aylarda enzim aktivitesi çalışmaları ve enzim aktivitesinin hesaplanması. 13-16 ıncı aylarda eldie edilen Salvia özütlerinin ezim aktivitesi üzerindeki etkileri incelenecektir. Yöntem: Aldose reduktas enzim aktivitesi spectrophotometrik yöntemle Kinoshita method'una göre ölçülecektir(Kinoshita et al 1965). DL-Gliseraldehid substrat olarak kullanılacaktır. 1x10-4 M NADPH kofaktor olarak kullanılacaktır. 1.43 mg/ml protein ihtiva eden ham enzim solusyonuna 270 mM Li2S04 , and 30 mM potassium phosphate buffer (pH 6.7) eklenecek final hacim 1.0 mL ye tamamlanacaktır. Reaksiyon substrat eklenerek başlatılır ve 3 dakika sonra 340 nm de absorbance azalması ölçülür. ade. Aldose reductas aktivitesi Δ OD/min/mg protein cinsinden hesaplanır. Salvia türleri etanol veya metanolde 1e10 oranlarında özütleme yöntemiyle hazırlanacak, kurutma işlemleri rotary uçurtucu ile ve Merkezi Laboratuvarda Liyofilizator kurutması ile tamamlanacaktır. Antioksidan aktiviteye DPPH yöntemiyle Blois (1958) metodu uygulanacaktır. DPPH radikalinin bitki özütleri tarafından sönümlenmesi 517 nm absorbans düşüşü bakilarak ölçülecektir. Bitki özütlerinin aldoz reduktaz üzerindeki etkileri, enzim aktivitesi ölçer gibi yapılıp ancak özütde eklenerek farkı ölçülecektir. Gerekçe: Bütçenin büyük çoğunluğu enzim hazırlanması için (homojenizasyon, isolasyon) ve aktivitite tayiyini için gereklidir, substrat ve kofaktor olarak kullanilan kimyasalar ve solventler ve DPPH standart olarak kullanılan referans maddeleri için kullanılacak olan sarf malzemesi olacaktır. Projenin bir kısmında hizmet alımı için bitkilerin toplanması ve Merkezi Laboratuvar dan hizmet alımları için ayrılacaktır. Beklenen Bulgu: Salviya türlerinin katarakt oluşumunu tetikleyen aldoz redüktaz enzimi üzerine etkisi olması beklenmektedir. Özellikle şeker hastalarında gelişen katarakt oluşumunun bu sayede önlenebilmesi için böyle bir ön çalışma gereklidir. Sonuç:

Suggestions

Salmonella izolatların Vuruşlu Alan Jel Elektroforezi (PFGE) kullanılarak serotiplendirilmesi
Soyer, Yeşim(2018-12-31)
Bu projenin amacı, önceki çalışmalarımızda elde edilen Salmonella izolatlarının vuruşlu alan jel elektroforez (PFGE) kullanılarak serotiplendirilmesidir. Çalışmamızda, çevre ve gıda kaynaklarından toplamda 120 Salmonella izolatının karakterizasyonu yapılacak ve bu örnekler daha sonra kümelere ayrılıp analiz edilecektir. Projede kullanılacak izolatlar Türkiye’nin farklı illerinde atık su örneklerinden toplanmıştır. Ayrıca proje sonucunda elde edilecek sonuçlar laboratuvarımızın databankasında kayıtlı olan ön...
Domates Posasındaki Fenolik Bileşenlerin Mikrodalga İle Özütlenmesi
Şümnü, Servet Gülüm(2009-12-31)
Kapsam: Bu projede, mikrodalga ile özütleme metodu kullanarak, domates posalarından fenolik madde içerikli özüt elde edilecek ve bu özütlerin fenolik madde içeriği ve antioksidan kapasiteleri belirlenecektir. Özütlemede en uygun koşulların bulunması amacıyla mikrodalga gücü, özütleme süresi ve organik çözücü çeşidi değişken olarak seçilmiştir. Kontrol olarak konvansiyonel Sokselet özütleme metodu kullanılacaktır. Mikrodalga özütleme metoduyla elde edilen sonuçlar konvansiyonel özütleme metoduyla elde edilen...
Katman Katman Kendiliğinden Yapılanma Tekniği İle İşlevsel Yüzeylerin Hazırlanması.
Erel Göktepe, İrem(2013-12-31)
Kapsam: Önerilen projede, seçici olarak betainleştirilmiş diblok kopolimerlerden elde edilen misellerin çok-katmanlı ince filmler içerisine yerleştirilmesi, elde edilen filmlerin fizyolojik pH'de kararlı olması ve film katmanlarının ve/veya misel çekirdekleri içerisine hapsedilmiş moleküllerin biyolojik uygulamalara uygun pH aralığında yüzeyden kontrollü salımının sağlanması üzerine yoğunlaşılacaktır. Yöntem: Bir bloğu betainleştirilmiş, bir bloğu ise pH'ye duyarlı diblok kopolimerin pH tetiklemesiyle sulu...
Gıda Endüstrisi Atıklarından Alkali Pektinaz Üretimi Ve Modellenmesi
Çekmecelioğlu, Deniz(2013-12-31)
KAPSAM: Fındık atıklarından alkali pektinaz enzimi üretmek, enzim aktivite değişimini modellemek projede ulaşılmak istenen temel amaçtır.Bu proje ile hazırda kullanılan mısır, şeker pancarı, buğday kepeği, portakal kabukları vb. atıklara ilave olarak yeni bir hammadde kazandırılacak; dolayısıyla tarım ekonomisine canlılık kazandırmasının yanı sıra çevre sağlığına da olumlu etkilerinin olacağı düşünülmektedir. YÖNTEM/GEREKÇE: Projenin birinci aşamasında hammadde içerik analizi yapılacaktır. Öğütülen hammadd...
Zooplankton araştırma laboratuvarının alt yapısını iyileştirmek ve işler halde tutarak bilimsel ve teknik gücü arttırmak
Beşiktepe, Şengül(2005-10-15)
Enstitümüzde yapılmakta olan zooplankton araştırmaları bu altyapı projesi kapsamında satın alınan sarf malzemeleri, mikroskop objektifi ve ağ dikimi ile desteklenmiştir. Bu destek ile Enstitümüzce yürütülmekte olan Karadeniz projesi kapsamında gerçekleştirilen Haziran 2006 seferinde, Karadeniz'de dominant kopepod olan Calanus euxinus'un yumurta üretim deneyleri gerçekleştirilmiştir. Haziran ayı için ortalama yumurta üretimi 4.9±4.3 yumurta $dişi^{-1} gün^{-1}$ olarak bulunmuştur. Üretilen yumurta çapları 16...
Citation Formats
N. Çoruh, “Salvia Türlerindeki Bioaktif Bileşiklerin Araştırılması.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59854.