Katalitik Tepkimelerin Gaz Fazında İncelenmesi

2011-12-31
Bu proje çerçevesinde gaz fazında katalitik tepkimeleri inceleyen sistemimizde yer alan Gaz kromatografının otomatik örnekleme vanası yenilenecektir. Bu gaz klromatografının bağlı olduğu analiz sisteminde aşağıda başlıkları yer alan çalışmalar yürütülkmektedir: 1. metanın kuru riformlanması: Bu çalışmada biyogazın doğal ürünleri olan karbondioksit metan karışımı katalitik olarak riformlanmakta ve Hidrojen carbon monoksit karışımı olan sentez gazı elde edilmektedir. Sentez gazı endüstriyel olarak pek çok sentetik kimyasala dönüştürülebildiğinden çok değerli bir endüstriyel ara ürün olarak kalşımıza çıkmaktadır. 2. suni fotosentez: Bu çalışmada da sudan fotokatalitik olarak hidrojen eldesi ve karbondioksitin bu hidrojeni kullanrak değerli hidrokaronlara dönüştürülmesi çalışılmaktadır. Projenin kapsamında yer alan her iki çalışmada da hazırlanan katalizörler tepkime testlerine tabi tutulmakta ve tepkime sonucunda oluşan gazların analizinden katalizörün aktivitesi ve/veya selektivitesi belirlenmektedir. Bu bilgiler ışığında yeni nesil katalizörler tasarlanarak aynı döngü içinde denenmektedir. Yüksek verimli kuru riformlama katalizörleri ve suni fotosentez gerçekleştiren katalizörler hazırlanabilmesi için bu tepkimelerin mekanizmalarının yukarıda bahsedilen kinetik çalışmalar sonucunda ortaya konulması ve ortaya konulan mekanizmanın ışığında yeni katalizörlerin ve/veya süreçlerin tasarlanması hedeflenmektedir.

Suggestions

Elektromanyetik Dalga Soğrucu Yapısal Kompozitlerin Üretim Ve Karakterizasyonu
Dericioğlu, Arcan Fehmi(2008-12-31)
Kapsam Bu proje kapsamında elektromanyetik dalga soğurma özelliklerine ve aynı anda yapısal olarak işlev görebilecek mekanik özelliklere sahip kompozit malzemelerin üretilmesi ve karakterizasyonunun sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu malzemeler “polimer matris kompozit malzemeler” sınıfına dahil olacağından mukavemet ve hafifliği aynı anda sağlayacaktır. Geliştirilmeye çalışılan kompozit malzemeler elektromanyetik haberleşmenin yoğun olarak kullanıldığı havacılık ve denizcilik uygulamaları...
Protein kafeslerine hapsedilmiş paramanyetik ultra küçük gadolinyum oksit nanoparçacıklarının sitotoksisitesi
Eke, Binay; Volkan, Mürvet; Güray, Nülüfer Tülün(2017)
Bu projenin amacı tedavi edici ve görüntülemeye uygun kimyasalların tek bir nanoparçacıkta birleştirilmesi ile kanser tedavisini eş zamanlı takip etmeye uygun bir platform hazırlamak ve hazırlanan bu nanoparçacığın in vivo kullanımı nedeniyle hücre içindeki toksikolojik karakterizasyonunu gerçekleştirmektir. Bu amaca yönelik olarak MRI, nükleer (SPECT) ve CT yöntemlerine uygun, biyouyumlu, ferritin kafes içine yerleştirilmiş gadolinyum oksit nanoparçacıkları hazırlanmıştır. Daha sonra parçacıkların yüzeyi ...
Second law anlysis of solid oxide fuel cells
Bulut, Başar; Yamalı, Cemil; Yüncü, Hafit; Department of Mechanical Engineering (2003)
In this thesis, fuel cell systems are analysed thermodynamically and electrochemically. Thermodynamic relations are applied in order to determine the change of first law and second law efficiencies of the cells, and using the electrochemical relations, the irreversibilities occuring inside the cell are investigated. Following this general analysis, two simple solid oxide fuel cell systems are examined. The first system consists of a solid oxide unit cell with external reformer. The second law efficiency cal...
Elektromanyetik Olarak İndüklenmiş Geçirgenliğin Fotonik Kristal Dalga Kılavuzlari ile Optik Benzerinin Optimizasyonu
Kocaman, Serdar(2017-12-31)
Kavite kuantum elektrodinamik sistemleri, yenil nesil optik haberleşme ve kuantum bilgi işleme cihazlarının geliştirilmesi için ölçeklenebilir (scalable) bir platform sunmaktadır. Katı hal optik vericilerinin optik ağlara kolayca entegre olabilmeleri bilgi işlemeyi kolaylaştırır ve birçok kuantum teknolojisi için temel noktayı oluşturur. Bu yöndeki çalışmalardan özellikle fotonik kristal nanokaviteler ve yarı iletken kuantum noktalar kullanılarak oluşturulan sistemlerde son yıllarda hızlı bir ilerleme görül...
Şekil Hafızalı Polimer Kompozitlerinin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu.
Bayram, Göknur(2011-12-31)
Bu proje kapsamında bir termoplastik ve bir de termoset malzeme kapsamında çeşitli iletken dolgu malzemeleri kullanarak şekil hafızalı polimer kompozitlerinin hazırlanması planlanmaktadır. Termoplastik polimer bazlı kompozit malzeme, bir çift vidalı ekstrüder vasıtasıyla, ve termoset bazlı sistem ise bir mekanik karıştırıcı ve gerekli kalıplar kullanılarak hazırlanacaktır. Kompozitler mekanik, termal, iletkenlik, şekil geri kazanım özellikleri ve morfolojileri açısından karakterize edilecektir. Genel olara...
Citation Formats
D. Üner, “Katalitik Tepkimelerin Gaz Fazında İncelenmesi,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59859.